| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/128/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.800zł.

§ 2. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 75.514zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody bieżace

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 500,00

85305

Żłobki

4 500,00

0830

Wpływy z usług

4 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 300,00

92195

Pozostała działalność

1 300,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1 300,00

Razem:

5 800,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/128/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

700

Gospodarka mieszkaniowa

20 000,00

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

20 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe, w tym na: zadania statutowe

20 000,00

757

Obsługa długu publicznego

68 514,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

68 514,00

z tego:

Wydatki bieżące; obsługa długu

68 514,00

852

Pomoc społeczna

48 514,00

85216

Zasiłki stałe

48 514,00

z tego:

Wydatki bieżące; świadczenia na rzecz osób fizycznych

48 514,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 500,00

85305

Żłobki

4 500,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

4 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 300,00

92195

Pozostała działalność

1 300,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

1 300,00

926

Kultura fizyczna

7 000,00

7 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

7 000,00

7 000,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe; zadania statutowe

7 000,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Wykonanie monitoringu na boisku sportowym przy ul. Łęczyckiej 1

7 000,00

Razem:

81 314,00

75 514,00

"Per saldo"

5 800,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »