| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/129/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 37.932,00 zł.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian budżetu po stronie dochodów:

1) zmniejsza się o kwotę 150.000zł dochody w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;

2) zwiększa się o kwotę 150.000zł dochody w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/129/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

Zadania własne

Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

150 000,00

150 000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

150 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

150 000,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

150 000,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

150 000,00

Razem: zadania własne

150 000,00

150 000,00

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Dochody bieżące

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

37 932,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

37 932,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

30 000,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 920,00

0920

Pozostałe odsetki

1 012,00

Razem: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

37 932,00

0,00

Ogółem:

187 932,00

150 000,00

"per saldo"

37 932,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/129/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

600

Transport i łączność

37 932,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

37 932,00

z tego:

Wydatki bieżące; jednostki budżetowe, w tym na: zadania statutowe

37 932,00

Razem: wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

37 932,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »