| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2011 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz

Na podstawie art. 5 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ; z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Dz.U. Nr 48 poz. 327, Dz.U. Nr 138 poz. 974 , Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Dz.U. Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, Dz.U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146, Dz.U. Nr 40 poz. 230, Dz.U. Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz.U. Nr 117 poz. 679, Dz.U. Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy Inowłódz uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XI/68/2011 Rady Gminy Inowłódz z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz.

§ 2. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Inowłódz określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż. Marek Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2011
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 24 listopada 2011 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY INOWŁÓDZ

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Inowłódz przeprowadza się w przypadkach określonych przepisami prawa lub w innych ważnych dla Gminy sprawach, w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców na temat poddawany konsultacjom.

§ 2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum lokalnego regulują odrębne przepisy.

§ 3. 1. Organem właściwym do przeprowadzenia konsultacji społecznych jest wójt Gminy.

2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych podejmuje wójt w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie o którym mowa w ust. 2 musi określać:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę konsultacji;

4) miejsce przeprowadzenia konsultacji, w przypadku konsultacji w formie określonej w § 7 ust. 1 pkt.3;

5) zasięg terytorialny.

4. Zarządzenie wójta Gminy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. O zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych, przed ich rozpoczęciem, winni być poinformowani radni Rady Gminy Inowłódz.

§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy, których dotyczy sprawa poddawana konsultacjom.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg ogólnogminny lub lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

2. Konsultacje mogą być prowadzone na wniosek Rady Gminy, grupy radnych w liczbie co najmniej 5 osób, wójta Gminy lub mieszkańców Gminy w liczbie co najmniej 50 osób.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin i zakres konsultacji;

4) uzasadnienie.

4. Wniosek mieszkańców oprócz wymagań określonych w ust. 3 powinien zawierać:

1) wskazanie osoby (osób) upoważnionych do kontaktu w imieniu mieszkańców z podaniem niezbędnych danych teleadresowych;

2) listę osób pełnoletnich stale zamieszkujących na terenie Gminy popierających wniosek, zawierających imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis.

5. Wójt dokonuje formalnej oceny złożonego wniosku w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia jego złożenia. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni, a w przypadku nie uzupełnienia w terminie, pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę.

§ 6. Wyniki konsultacji podawane są do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 2.
Zakres przedmiotowy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

§ 7. 1. Konsultacje społeczne, obligatoryjnie przeprowadza się przy:

1) uchwalaniu i aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego;

2) uchwalaniu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Inowłódz;

3) uchwalaniu statutów jednostek pomocniczych gminy Inowłódz.

2. Konsultacjami społecznymi mogą być objęte inne sprawy ważne dla mieszkańców Gminy.

Rozdział 3.
Formy przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

§ 8. 1. Konsultacje społeczne mogą być prowadzone w formie:

1) badania ankietowego /ankiety drukowane, na stronie internetowej urzędu gminy oraz BIP/;

2) sondażu internetowego;

3) zebrania z mieszkańcami;

4) imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

2. Wyboru formy konsultacji w zależności od potrzeb wynikających z zaistnienia okoliczności przeprowadzania konsultacji społecznych, każdorazowo dokonuje wójt Gminy.

3. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne w formie ankietowej polegają na:

1) publikowaniu formularza ankiety na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Gminy, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) rozdysponowaniu formularzy ankiet w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych konsultacji oraz adres mailowy lub adres zwrotny ,na którym można odsyłać wypełnione formularze.

3. Ankiety powinny mieć charakter anonimowy.

§ 10. 1. Konsultacje społeczne w formie sondażu internetowego polegają na opublikowaniu na stronie internetowej urzędu gminy informacji na temat sprawy objętej konsultacją, łącznie z projektem jej rozstrzygnięcia.

2. Konsultacje w formie sondażu internetowego nie powinny trwać dłużej niż 14 dni od dnia opublikowania informacji.

§ 11. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzone w ramach otwartego zebrania mieszkańców, które zwołuje wójt Gminy.

1) zebranie uważa się za odbyte jeżeli w pierwszym terminie weźmie udział 10% uprawnionych mieszkańców;

2) zebranie w drugim terminie odbywa się bez względu na liczbę uczestników spotkania.

2. Konsultowane zagadnienie mogą być poddane pod głosowanie, którego zasady i tryb określa wójt w zarządzeniu.

3. Z otwartego zebrania sporządzony jest protokół, który wraz z załączoną listą obecności osób biorących udział w zebraniu odzwierciedla przebieg konsultacji.

§ 12. 1. Konsultacje w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag w spawie będącej przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej urzędu gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, formularza zgłoszenia opinii.

2. Wypełnione formularze będą składane w terminie określonym w zarządzeniu o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 2 i pkt. 3, w sekretariacie urzędu gminy, przesłane drogą listową na adres urzędu gminy lub adres mailowy Urzędu Gminy Inowłódz.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 13. Wyniki konsultacji wójt Gminy przedstawia mieszkańcom Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty, w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji oraz Radzie Gminy na najbliższej sesji.

§ 14. Wójt zapewnia niezbędne warunki organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia konsultacji.

§ 15. Koszty związane z przeprowadzaniem konsultacji pokrywane są z budżetu Gminy.

§ 16. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów gminy Inowłódz, podejmujących rozstrzygnięcia w sprawach objętych konsultacjami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »