| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Bedlno; Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie przyjęcia przez Gminę Bedlno zadań od Powiatu Kutnowskiego dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Bedlno oraz udzielenia przez Powiat Kutnowski dotacji Gminy Bedlno w celu realizacji przejętych zadań

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i 3 ustawyz dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 46 i 47 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm. ) w oparciuo Uchwałę 65/VII/11 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 21.06.2011 r. w sprawie przekazania zadań dla Gminy Bedlno w zakresie koszenia traw przy drogach powiatowych oraz Uchwałę VII/ 55/ 2011 Rady Gminy w Bedlnie z dnia 31.08.2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bedlno w/w zadań od Powiatu Kutnowskiego doszło do przekazania i przejęcia zadań z przedmiotowego zakresu zarządu drogami powiatowymi.

W dniu 01.09.2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Kutnowskiego zwanym dalej "Przekazującym" w imieniu którego działają:

1. STAROSTA KUTNOWSKI Mirosława Gal-Grabowska - 2. CZŁONEK ZARZĄDU Mirosław Ruciński.

a Wójtem Gminy Bedlno - Krzysztofem Kołachem, zwanym dalej "Przyjmującym", zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Przekazujący oświadcza, że jest zarządcą dróg:

GMINA BEDLNO

Nr drogi

Przebieg drogi

Długość - km

2100E

Emilianów-Dębowa Góra

3,4

2101E

Dębowa Góra -Zosinów

4,4

2103E

Wilkęsy - Głuchów

3,3

2104E

Bedlno-Anetów-Wolska Kolonia

13,4

2105E

Ernestynów - Potok

9,1

2107E

Stradzew - Gosławice

4,8

2111E

Kręcieszki - Wojszyce - Szewce Owsiane

6

2112E

Bedlno - Młogoszyn

6,9

2119E

Pniewo - Śleszyn

1,9

2161E

Łąkoszyn - Szewce Owsiane

1

2717E

Wola Kałkowa -Orłów- SzewceOwsiane

11,4

2736E

Orłów -Stradzew -Pniewo

11,9

RAZEM

77,5

- w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 25 marca 1985 roku o drogach publicznych.

2. Przekazujący wykonywał prace w zakresie bieżącego utrzymania na w/w drogach.

§ 2. Przejmujący zobowiązuje się do przejęcia wymienionych w § 1 ust.1 dróg powiatowych do ich bieżącego utrzymania w zakresie porządku i czystości zobowiązując się do wykaszania traw w pasach drogowych.

§ 3. 1. Przekazujący oświadcza , że z tytułu wykonywania prac objętych Niniejszym porozumieniem nie będzie naliczał Przejmującemu opłat wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

2. Przejmujący będzie informował na bieżąco Przekazującego o przebiegu wykonywanych prac.

3. Przekazujący przekaże dotację na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bedlno odnośnie wykaszania traw w pasach drogowych w wysokości 2 500 zł. (słownie dwa tysiące pięćset złotych).

4. Środki finansowe, o których mowa w ust 3. zostaną przekazane na konto Urzędu Gminy w Bedlnie BS Wspólna Praca w Kutnie 2490210008001064542000003 do dnia 28.09.2011 r.

5. Gmina Bedlno dokona rozliczenia otrzymanej dotacji poprzez przedłożenie faktur za zakup paliwa oraz udokumentowanie użycia do wykonywania przedmiotowych prac sprzętu mechanicznego. Rozliczenie zostanie dokonane do dnia 10.11.2011r.

6. Przekazujący nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu ustawowych odsetek za nieterminową realizację płatności wynikających z faktur w stosunku do wykonawców (wykonawcy).

§ 4. Przejmujący z tytułu wykonywania prac wymienionych w § 2 ust.1 przyjmuje na siebie odpowiedzialność przed Przekazującym i osobami trzecimi.

§ 5. Porozumienie zawarto na czas określony, od 01.09.2011 r. do 10.11.2011 r, z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia przez strony.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

w porozumieniu


Wójt Gminy Bedlno Krzysztof Kołach

w porozumieniu


Starosta Kutnowski Mirosława Gal-Grabowska

Członek Zarządu Mirosław Ruciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »