| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-48(6)/2011/2012/13688/VI /BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 5 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 5 grudnia 2011 r.

Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą:

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Pabianicach, ul. Św. Rocha 8,

posiadającego:

• numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000252860,

• numer identyfikacji podatkowej (NIP): 731-193-22-70,

zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym,

zatwierdzam

zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej dla Przedsiębiorstwa energetycznego decyzją Nr OŁO-4210-17(10)/2011/13688/VI/BG z dnia 26 sierpnia 2011 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Decyzją Nr OŁO-4210-17(10)/2011/13688/VI/BG z dnia 26 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej Prezesem URE, zatwierdził VI taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Taryfa powyższa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2011 r. Nr 259, poz. 2686.

Pismem nr 2361/FE/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. Przedmiotowy wniosek, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło wzrostem od dnia 1 stycznia 2012 r. cen zakupu miału węglowego o 25,73%. Spowodowało to istotną zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo energetyczne koncesjonowanej działalności ciepłowniczej, albowiem nastąpił wzrost planowanych kosztów zakupu paliwa o 7,72%.

Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami nowych cen i stawek opłat, zatwierdzonych niniejszą decyzją, skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 3,27 % w stosunku do opłat wynikających z obowiązującej taryfy. Wzrost opłat dotyczy jedynie odbiorców zasilanych ciepłem wytwarzanym w źródłach opalanych węglem.

Zgodnie z § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291) w przypadku nieprzewidzianej, istotnej zmiany warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, jest możliwa zmiana taryfy wprowadzonej do stosowania w trybie określonym w art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być w każdym czasie, za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W świetle powyższych okoliczności, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie stwierdzono, że przedmiotowej zmianie VI taryfy dla ciepła nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-17(10)/2011/13688/VI/BG z dnia 26 sierpnia 2011 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c, 90 - 550 Łódź.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Tadeusz Polak

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymują:

1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

95-200 Pabianice

ul. Św. Rocha 8

2. Wojewoda Łódzki

3. a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »