| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/338/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

Na podstawie art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 14a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (j.t. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, Nr 157, poz. 1241),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje zmiany w Załączniku do Uchwały Nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr XIX/338/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2011 r.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM AKTUALIZACJI "STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2020" uchwalonej Uchwałą Nr LI/865/2006 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 roku

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa , ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz z pracami nad dokumentami strategicznymi, prowadzonymi na szczeblu ministerialnym.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa przygotowanie projektu strategii rozwoju województwa należy do zadań zarządu województwa, natomiast zgodnie z art. 18 pkt 2 w/w ustawy uchwalanie strategii rozwoju województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

ZASADY

Opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 odbywać się będzie w oparciu o następujące zasady:

I. Zasady ogólne

1. Zasada programowania - nakłada obowiązek podejmowania decyzji w oparciu o wszechstronną wiedzę wynikającą z różnorodnych dokumentów programowych i planistycznych, umożliwiającą zgromadzenie niezbędnych informacji dla sprawnego i efektywnego osiągnięcia zamierzonych celów.

2. Zasada monitorowania i oceny - oznacza, iż wszystkie działania podejmowane w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego będą badane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Kwestie merytoryczne będą także opiniowane m.in. przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Naukową Radę Programową.

II. Zasada szczegółowa

1. Zasada partnerstwa - zapewnia włączenie w proces aktualizacji strategii rozwoju województwa oraz konsultacji społecznych m.in. jednostek lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa i ich związków, jednostek samorządu gospodarczego, zawodowego, administracji rządowej, w szczególności wojewody, innych województw, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, jednostek naukowo - badawczych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Planuje się także w szczególności przeprowadzenie konsultacji społecznych z ciałami podregionalnymi:

- Podregionem Północnym Województwa Łódzkiego utworzonym na mocy Deklaracji z dnia 31 stycznia 2003 r.,

- Podregionem Wschodnim Województwa Łódzkiego utworzonym na mocy Deklaracji z dnia 23 stycznia 2003 r.,

- Podregionem Centralnym Województwa Łódzkiego utworzonym na mocy Deklaracji z dnia 8 maja 2003 r.,

- Podregionem Zachodnim Województwa Łódzkiego utworzonym na mocy Deklaracji z dnia 16 stycznia 2003 r.

Współpraca z w/w podmiotami oraz ciałami podregionalnymi oparta będzie na zasadzie partnerstwa i w głównej mierze polegać będzie na uzyskaniu opinii tych podmiotów co do kształtu przygotowywanej aktualizacji. Konsultacje odbywać się będą w oparciu o organizowane w tym celu konferencje/spotkania, korespondencję listowną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ZAKRES

1. Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity : Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późniejszymi zmianami) samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:

- pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

- pobudzanie aktywności gospodarczej,

- podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,

- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń,

- kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

2. Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju i planem zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 11 ust. 1d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ).

3. Przedmiotem aktualizacji "Strategii…" będzie określenie podstawowych celów oraz kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego województwa w nowych uwarunkowaniach formalno - prawnych, społeczno - gospodarczych i funkcjonalno - przestrzennych.

4. Zgodnie z art. 11 ust. 1c pkt 1-3 z dnia 5 czerwca 1998 roku ustawy o samorządzie województwa oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju aktualizowana "Strategia…" będzie zawierać:

- diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych,

- prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią,

- określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa w zakresie objętym strategią,

- określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd województwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa,

- wskaźniki realizacji,

- ramy finansowe.

5. Aktualizowana "Strategia…", zgodnie z celami wskazanymi w "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie" przyjętej przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., określi priorytety w zakresie kształtowania:

- konkurencyjności regionu,

- spójności regionalnej, w tym w szczególności: spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej,

- sprawności instytucjonalnej i zarządzania.

6. Aktualizowana "Strategia…" wskaże również obszary strategicznej interwencji wymagające wsparcia z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego, w tym wybrane:

- obszar aglomeracyjny,

- obszary miejskie,

- obszary wiejskie,

- obszary wymagające strategicznej interwencji dla zapewnienia spójności terytorialnej,

- obszary o najgorszej dostępności do usług i dóbr publicznych,

- obszary wymagające strategicznej interwencji na rzecz restrukturyzacji i rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze,

- obszary o ekstremalnie niskiej dostępności transportowej.

7. Kierunki działań w ramach polityki rozwoju województwa zawarte w aktualizowanej "Strategii…" zostaną przedstawione w odniesieniu terytorialnym dla całego obszaru województwa oraz w podziale na miasta, obszary wiejskie i obszary funkcjonalne.

TRYB I HARMONOGRAM

Lp.

Tryb sporządzenia strategii rozwoju województwa

Harmonogram prac

1.

Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego określająca zasady, tryb i harmonogram opracowania aktualizacji strategii rozwoju województwa.

czerwiec 2011 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do sporządzenia projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 oraz zawiadomienie organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu strategii rozwoju województwa.

czerwiec 2011 r.

3.

Zebranie i analiza zgłoszonych wniosków.

lipiec 2011 r.

4.

Zebranie materiałów wejściowych oraz opracowanie diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ujęciu obszarowym w podziale na miasta, obszary wiejskie i obszary funkcjonalne oraz opracowanie prognozy trendów rozwojowych.

sierpień 2011 r.

5.

Opracowanie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków.

marzec 2012 r.

6.

Przyjęcie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

kwiecień 2012 r.

7.

Opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

maj - lipiec 2012 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2020 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz opiniowanie i uzgadnianie ww. dokumentów przez organy właściwe do opiniowania i uzgadniania.

sierpień 2012 r.

9.

Przyjęcie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 po konsultacjach, opiniowaniu i uzgodnieniach przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

grudzień 2012 r.

10.

Przedstawienie projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków wraz z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego wariantu, Sejmikowi Województwa Łódzkiego do uchwalenia.

grudzień 2012 r.

11.

Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z podsumowaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Łódzkiego

12.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem.

po uchwaleniu przez Sejmik Województwa Łódzkiego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »