| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/173/11 Rady Gminy Andrespol

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/156/11 Rady Gminy Andrespol z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458; z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz. 1378), art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008 r. Nr 116, poz.730; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) - Rada Gminy Andrespol uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/156/11 Rady Gminy Andrespol z dnia12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wzorów formularzy składanych przez podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości, zmienia się wzory formularzy określone w § 3, tj. wzór formularza informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik nr 5 do uchwały oraz wzór formularza deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik nr 6 do uchwały i ustala się nowe wzory formularzy stanowiące załącznik nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol


Jan Woźniak

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/173/11
Rady Gminy Andrespol
z dnia 28 grudnia 2011 r.

IN - 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


na

1. Rok

........................................

2. PESEL

.......................................................................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Andrespol.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty
6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)


5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )


6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki

9. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) * - dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

.......................................................... m 2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.
.......................................................... ha

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

22.

.......................................................... m 2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

23.
.......................................................... m 2


w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.
.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

.......................................................... m 2

5. pozostałych ogółem, w tym:

- zajętych na cele niezarobkowe (komórki, garaże, budynki gospodarcze)
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

- budynków letniskowych
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.
.......................................................... m 2

.......................................................... m 2
.......................................................... m 2

.......................................................... m 2
.......................................................... m 2


.......................................................... m 2
.......................................................... m 2

D.3 BUDOWLE

1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.
..........................................................

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

1) (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/173/11
Rady Gminy Andrespol
z dnia 28 grudnia 2011 r.

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


na

2. Rok

........................................

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.)
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będącychwłaścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lubjednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymijednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzącychwspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądźwygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Andrespol.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Andrespol

95-020 Andrespol ul. Rokicińska 126

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
[]1. osoba fizyczna []2. osoba prawna []3. jednostka organizacyjna []4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
[]1. właściciel []2. współwłaściciel []3. posiadacz samoistny []4. współposiadacz samoistny []5. użytkownik wieczysty[]6. współużytkownik wieczysty []7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) []8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
[]1. deklaracja na dany rok []2. korekta deklaracji rocznej []3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
[]4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku []5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy...............
z dnia .............
w zł, gr

Kwota podatku
w zł**

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m 2

22.

.................,.......

23.

.................,.......

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

.................... ha

25.

.................,.......

26.

.................,.......

3.pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.

................... m 2

28.

.................,.......

29.

.................,.......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

30.
..................... m 2

31.
.................,.......

32.
.................,.......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.
........................... m 2

........................... m 2

34.
........................,........

........................,........

35.
........................,........

........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

........................... m 2

........................... m 2

........................... m 2

37.

.................,.......

.....................,.........

.....................,.........

38.

.................,.......

....................,........

....................,........

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

39.
..................... m 2

........................... m 2

........................... m 2

40.
.................,.......

.....................,.........

.....................,.........

41.
.................,.......

.....................,.........

.....................,.........

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

......................m 2

........................... m 2
........................... m 2

43.

.................,.......

.....................,........
.....................,.........

44.

.................,.......

....................,........
.....................,.........

5. pozostałych ogółem, w tym:

zajętych na cele niezarobkowe (komórki, garaże, budynki gospodarcze)
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

budynków letniskowych
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50 % pow.)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.
..................... m 2

........................... m 2
........................... m 2


……………………………m2
………………………..…..m2.……………………….….m2
………………….……….m2.

46.
.................,.......

........................,....
........................,....


………………,....
………………,....………………,…
………………,....

47.
. ................,.......

....................,…....
....................,........


……………,……
……………,…....……………,……
……………,……

D.3 BUDOWLE

1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

48.
.................,.......

49.
....................

50.
.................,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku*
Suma kwot z kol. D **

51.
.................,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

56. Uwagi organu podatkowego57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).

**) W przypadku gdy końcówki kwot wynoszą mniej niż 50 gr. pomija się je, a końcówki kwot wynoszące 50 gr. i więcej podwyższa się do pełnych zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »