| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/98/11 Rady Miejskiej w Łęczycy

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr XXII/274/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,Nr 217 poz. 1281), oraz art. 110
ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j.:Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 65, poz.554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527,Nr 125, poz. 842,z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622), Rada Miejska w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/274/04 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Łęczycy, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęczyca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Paweł Kulesza


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/11
Rady Miejskiej w Łęczycy
z dnia 17 listopada 2011 r.

Zminay do statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

1. W rozdziale I Statutu, §5 otrzymuje treść:

"§5. Ośrodek działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

4) Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

5) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

6) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887)

7) Uchwały o której mowa w §1 Statutu.

8) Zarządzeń Burmistrza w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.

9) Niniejszego Statutu."

2. W rozdziale II Statutu, §7 ust. 1 otrzymuje treść:

"§7.1. Ośrodek realizuje zadania zlecane gminie i zadania własne gminy, zgodnie z zasadami i w zakresie określonym ustawami: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi obowiązującymi ustawami."

3. W rozdziale II Statutu, §9 otrzymuje treść:

"§9.1. W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi, jednostkami i placówkami służby zdrowia, Kościołek Katolickim i innymi Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Celem realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Ośrodek współdziała z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
3. Realizując zadania z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej, Ośrodek współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny."

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »