| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 16 listopada 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, po.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887 ); art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 ); oraz art. 164 ust. 5a i 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne ( t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz.2255; Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz.1658; Dz. U. z 2007r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz.427, Nr 75, poz.493, Nr 88, poz.587, Nr 176, poz.1238, Nr 181, poz.1286, Nr 147, poz.1033, Nr 231, poz.1704, Dz.U.2001.115.1229, Dz.U.2005.175.1462, Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227, Nr 227, poz.1505; Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1664; Dz. U. z 2010r. Nr 44, poz.253, Nr 96, poz.620, Nr 44, poz.253, Nr 182, poz.1228; Dz. U. z 2011r. Nr 32, poz.159 ), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Opoczno;

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Opocznie;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Opoczna;

4) spółce wodnej należy przez to rozumieć podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, niedziałający w celu osiągnięcia zysku i mający wśród swoich zadań statutowych realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań o których mowa w art. 164 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

§ 2. 1. Spółka wodna działająca na terenie gminy może otrzymać pomoc finansową z budżetu gminy w formie dotacji.

2. Dotacja może być przeznaczona na prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych a także na zadania inwestycyjne objęte działaniem spółki wodnej.

§ 3. 1. Spółka wodna może uzyskać dotację do wartości 40% faktycznie wykonanych i udokumentowanych robót.

2. Przyznanie dotacji uzależnione będzie od pokrycia przez spółkę wodną nie mniej niż 10% kosztów realizowanego zadania.

3. Przyznanie dotacji, o której mowa w ust.1 może nastąpić po przedstawieniu przez spółkę wodną dokumentów gwarantujących zabezpieczenie udziału własnego w realizowanym zadaniu.

§ 4. 1. Łączna kwota dotacji dla spółek wodnych ustalana będzie przez radę na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej i uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy.

2. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym, nie może przekroczyć wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

3. Po podjęciu uchwały budżetowej bądź wprowadzeniu do niej zmian, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań określonych w § 2 ust.2 niniejszej uchwały oraz wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel.

§ 5. 1. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed rozpoczęciem roku budżetowego bądź w ciągu roku nie później jednak niż do 31 marca roku budżetowego.

3. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy:

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) nr rachunku bankowego

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnej poprzez określenie:

a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej,

b) długości rowów objętych działalnością spółki wodnej,

c) wartości ściągniętych składek obliczonej w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego;

3) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót;

4) źródła finansowania w tym wysokość wnioskowanej dotacji;

5) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powinien być dołączony:

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości;

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis wykonania budżetu spółki wodnej za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz planowany budżet na rok złożenia wniosku;

3) oświadczenie wnioskodawcy, że nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku;

4) kserokopię wyciągu rachunku bankowego wnioskodawcy, potwierdzającego posiadanie wkładu własnego w wysokości określonej w § 3 ust. 2;

5) wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną(ne) do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej;

6) W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Burmistrz wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 6. 1. Warunkiem udzielenia spółce wodnej dotacji na realizację zadania określonego w § 2 ust. 2 jest zawarcie umowy.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na czas określony, nie dłuższy jednak niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

3. Umowa dotacji, zawiera dane wynikające z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

4. Termin przekazania dotacji na rachunek bankowy spółki wodnej, określa Burmistrz w umowie dotacji.

§ 7. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.

2. Rozliczenie wykonania zadania i rozliczenie dotacji następuje na podstawie:

1) protokołów odbioru robót wraz z kosztorysami powykonawczymi;

2) zbiorczego rozliczenia dotacji;

3) sprawozdania z realizacji robót wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych przy udziale dotacji z budżetu gminy;

4) faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty.

3. Burmistrz może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac.

4. Spółka wodna otrzymująca dotację zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia zadania w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.

5. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na konto Gminy w terminie 30 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

6. Spółka wodna otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie, dotacja podlega zwrotowi w całości na konto Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z konta Gminy do dnia zwrotu.

7. Wzór sprawozdania i rozliczenia dotacji określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Burmistrz bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie realizacji zadania lub po jego wykonaniu.

2. Spółka wodna realizująca zadanie zobowiązana jest udostępnić na każde żądanie Burmistrza bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansowo - księgową bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową;

2) udokumentowanie realizowanego zadania;

3) przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu gminy.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy Burmistrz ma prawo do:

1) wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2) wstrzymania przekazywania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 9. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji określonych w niniejszej uchwale, Burmistrz przedstawia radzie w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za dany rok budżetowy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie


Zdzisław Wojciechowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 listopada 2011 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w roku.......... z budżetu Gminy Opoczno na prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, a także na zadanie inwestycyjne objęte działalnością spółki wodnej.

I. Dane dotyczące wnioskodawcy:

1) Nazwa Spółki Wodnej: ………………………………………………………………………...... ………………………………..………………………………………………………………………..

2) Adres: …………………..…………………………………………………………………………

3) Data i numer wpisu do katastru wodnego: ……………………………………………………….

4) Numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………..

5) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Działalność Spółki Wodnej:

a) powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością spółki: ......……… ha,

b) długość rowów objęta działalnością spółki: ………… km,

c) ściągalność składek członkowskich wg stanu na dzień 31 grudnia 20 …. r. ….……… %

d) wysokość składki: ..……….. zł/ha

III. Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:

a) zakres rzeczowy - rozmiar (rowy/drenowanie) .................mb/.............ha

b) zakres inwestycyjny - ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

c) zakres finansowy - wartość ………........................ zł

d) źródła finansowania:

wkład własny wnioskodawcy ……............................ zł

pomoc finansowa z budżetu gminy …..………………….. zł

inne źródła(wymienić jakie) ..............................................................

........................................................................................................... …………………..... zł

IV. Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................... ............................................

( miejscowość i data) (pieczęć i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Wykaz załączników do wniosku:

1) potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualny dokument rejestrowy oraz statut spółki;

2) zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości (kosztorys przedwykonawczy);

3) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis wykonania budżetu spółki za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz planowany budżet na rok złożenia wniosku;

4) kserokopia wyciągu bankowego spółki;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/98/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 16 listopada 2011 r.

Sprawozdanie i rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Opoczno na prace związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, a także na zadanie inwestycyjne objęte działalnością spółki wodnej.

I. Dane podmiotu rozliczającego dotacje:

1) Nazwa:………………………………………..………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………

2) Adres:………………...……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

3) Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu rozliczającego dotację:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

1) Podstawa udzielenia dotacji - Umowa Nr …../20…… z dnia ………………………….20….. r.

2) Rozliczana kwota dotacji: ………………………………………………………………………

3) Słownie: …………………………………………………………………………………………...

III. Opis zrealizowanego zadania z uzyskanej dotacji:

1) Zakres przedmiotowy zrealizowanego zadania: …...……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2) Osiągnięte rezultaty realizacji zadnia: ……………………………………...…………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3) Termin i miejsce realizacji zadania: ………………………………………………………………

4) Harmonogram realizacji zadnia:

Okres realizacji

Rodzaj podejmowanych działań

IV. Poniesione koszty realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania:

1) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania sfinansowanych z dotacji:

Nr dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

w tym:

Finansowana z dotacji

Finansowana ze środ. włas.

Razem:

2) Zestawienie źródeł finansowania zadania:

Źródła finansowania zadania

Łączna wartość poniesionych wydatków

Udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wart. zadania w %

Dotacja z budżetu Gminy

Środki własne

Inne

Razem:

100%

V. Dodatkowe informacje i uwagi:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

VI. Podpisy upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

........................... ................................

Załączniki do sprawozdania (dokumenty wskazane w umowie o udzielenie dotacji - właściwe podkreślić):

1) Protokół odbioru robót.

2) Zestawienie wykonanych robót z określeniem ich wartości - kosztorys powykonawczy.

3) Zbiorcze rozliczenie dotacji z budżetu gminy.

4) Sprawozdanie z realizacji robót na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych przy udziale środków finansowych z budżetu Gminy Opoczno.

5) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur, rachunków oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty - opisane pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym z adnotacją o źródle ich finansowania ( z podziałem na dotację z budżetu gminy i środki własne ). W przypadku zakupu towarów i usług adnotację o zastosowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6) Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług tzw. VAT-u.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »