| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Strzelce

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1568, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, z 2011r. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Strzelce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady GminyStrzelce


Stanisław Kruglak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/45/2011
Rady Gminy Strzelce
z dnia 23 listopada 2011 r.

Regulamin sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są :

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi;

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Strzelce z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za pośrednictwem ich przedstawicieli.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2, w sprawie poddanej konsultacji.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

1) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;

2) pisemne lub elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie;

3) publikacja projektu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Decyzje o formie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy.

3. Uczestnicy konsultacji składają opinie osobiście w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową.

4. Termin na wyrażanie opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia projektu bądź ogłoszenia.

§ 5. Ze spotkania z radą pożytku publicznego lub przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 6. 1. Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Wójta Gminy zamieszczane SA w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »