| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/161/2011 RadY Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.1244) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb powoływania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się organizację i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/161/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.

Tryb powoływania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

§ 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536);

2) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy i działające na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego;

3) Radzie Pożytku - należy przez to rozmieć Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim;

4) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 2. 1. Radę Pożytku powołuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w formie zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim.

2. W skład Rady Pożytku wchodzi 15 członków, w tym: dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji.

3. Wyłonienie przedstawicieli organizacji następuje spośród kandydatów zgłoszonych Prezydentowi Miasta przez te organizacje.

4. Przedstawicieli Rady Miejskiej wyznacza Rada Miejska w drodze uchwały.

5. Przedstawicieli Prezydenta Miasta wyznacza Prezydent Miasta.

§ 3. 1. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Rady Pożytku.

2. Organizacja ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na członków Rady Pożytku.

3. Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszeniowej będącej załącznikiem do tego ogłoszenia.

4. Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:

a) nazwę i siedzibę organizacji zgłaszającej,

b) numer telefonu oraz adres e-mail organizacji zgłaszającej,

c) imię i nazwisko oraz pełniona funkcja osoby zgłaszającej kandydata w imieniu organizacji i jej podpis,

d) imię i nazwisko kandydata na członka Rady Pożytku,

e) krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady Pożytku,

f) krótkie uzasadnienie zgłoszenia kandydata do udziału w pracach Rady Pożytku.

5. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

a) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) oświadczenie kandydata na członka Rady Pożytku o niekaralności za przestępstwa umyśle.

6. Lista imienna osób, których kandydatury zostały zgłoszone w sposób określony w ust. 1 - 5 na członka Rady Pożytku zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta.

7. W terminie 10 dni od daty opublikowania listy, o której mowa w ust. 6 organizacje mogą głosować na 2 kandydatów. Wybór kandydatów na członka Rady Pożytku musi zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji.

8. Głosy, które wpłyną po terminie określonym w ust. 7 będą nieważne.

9. Wynik głosowania ustala powołana przez Prezydenta Miasta komisja złożona z 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

10. Do Rady Pożytku wchodzi 10 osób, które otrzymały największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje losowanie.

11. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych z nich, którzy weszli w skład Rady Pożytku, Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza na stronie internetowej Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

§ 4. Wyznaczenie przedstawicieli Rady Miejskiej, Prezydenta oraz przedstawicieli organizacji powinno nastąpić nie później niż 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/161/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.

Organizacja i tryb działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim

§ 1. Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym w spawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

§ 2. Celem Rady Pożytku jest wypracowanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

§ 3. Rada Pożytku pełni funkcję doradczą i inicjatywną oraz realizuje swój cel poprzez zadania określone w ustawie

§ 4. Czas trwania kadencji Rady Pożytku określa ustawa.

§ 5. 1. Rada Pożytku na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Pożytku, Przewodniczącego Rady Pożytku, Wiceprzewodniczącego Rady Pożytku oraz Sekretarza Rady Pożytku.

2. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Pożytku z pełnionej funkcji następuje w takim samym trybie co ich wybór.

§ 6. 1. Posiedzenia Rady Pożytku zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.

2. Pracami Rady Pożytku kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady Pożytku na wniosek: Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, co najmniej połowy członków Rady Pożytku.

4. Jeżeli Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący w sytuacji określonej w ust. 3 nie zwołają posiedzenia, posiedzenie Rady Pożytku zwołuje Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, który wskazuje jednocześnie członka Rady Pożytku do wykonywania kompetencji Przewodniczącego.

§ 7. 1. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Pożytku prowadzi Sekretarz.

2. Przez obsługę administracyjną rozumie się wysyłanie zawiadomień na posiedzenie, protokołowanie, przekazywanie zainteresowanym stronom właściwych informacji wynikających z obrad Rady Pożytku.

§ 8. 1. Rada Pożytku obraduje w obecności co najmniej połowy członków składu.

2. Jeżeli brak jest określonej liczby członków, powoduje to konieczność zwołania kolejnego posiedzenia.

§ 9. 1. Członkowie Rady Pożytku o terminie spotkania powiadamiani są co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadkach wyjątkowych w trybie natychmiastowym.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia dokonywane może być osobiście, telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Pożytku odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 10. Na posiedzeniach Rady Pożytku mogą być zapraszane osoby nie będące członkami Rady Pożytku z głosem doradczym.

§ 11. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Pożytku przyjmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu sprawy decyduje głos Przewodniczącego.

3. Uchwały Rady Pożytku podpisują wszyscy członkowie Rady pożytku obecni na posiedzeniu.

4. Termin wyrażania przez Radę Pożytku opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio projektu dokumentu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 12. 1. Z posiedzenia Rady Pożytku sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

2. Do protokołu dołącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

§ 13. Członkowie Rady Pożytku biorą udział w jej pracach nieodpłatnie.

§ 14. Obsługę administracyjno - biurową Rady Pożytku zapewnia Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »