| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/76/2011 Radni Gminy Łęczyca

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr XII/58//2011 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (Mon. Pol. Nr 95, poz. 961) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (Mon. Pol. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy w Łęczycy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/58/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, załącznik Nr 1 do uchwały, - od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kryszkowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2011
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

- od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH

nie mniej niż

mniej niż

osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

DWIE OSIE

12

13

588,00

612,00

13

14

612,00

636,00

14

15

636,00

684,00

15

684,00

1.488,00

TRZY OSIE

12

17

684,00

756,00

17

19

756,00

864,00

19

21

864,00

984,00

21

23

984,00

1.212,00

23

1.212,00

1.872,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12

25

984,00

1.104,00

25

27

1.104,00

1.464,00

27

29

1.464,00

1.956,00

29

1.956,00

2.712,00

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Kryszkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »