| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2011 Radni Gminy Łęczyca

z dnia 29 grudnia 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/62/2011 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt.8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) art. 6a ust. 11 ustawy dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 137, poz.1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730 ; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy w Łęczycy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/62/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i formularzy informacji dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 392, poz. 4422 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 do uchwały - Deklaracja na podatek rolny (DR - 1) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 3 do uchwały - Deklaracja na podatek leśny (DL - 1) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Marian Kryszkowski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (D. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r.w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. Z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy w Łęczycy
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »