| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/233/11 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 23 grudnia 2011r.

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach i nadania jednostce Statutu

Na podstawie art. 8 ust.2, art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281), art.6 pkt 5 i art.18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622), art. 1 ust.1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375), art. 11 ust.2, art.12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) oraz na podstawie § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lutego 2012 roku tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Pabianicach, będącą ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Nadaje się Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pabianicach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Jednostce, o której mowa w § 1 przekazuje się w zarząd mienie służące do realizacji zadań statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach działającego do dnia 31 stycznia 2012 roku w strukturze organizacyjnej Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Pracownicy zatrudnieni w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pabianicach będącym dotychczas w strukturach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, stają się z dniem 1 lutego 2012 roku na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabianicach jako odrębnej jednostki budżetowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Andrzej Sauter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/233/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 grudnia 2011 r.

STATUT

Środowiskowego Domu Samopomocy

dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie

w Pabianicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie (typ AB) w Pabianicach, zwany dalej "ŚDS", działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 19.08 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późń. zm.);

2) ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późń. zm.);

3) ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr.142, poz.1591 z późń. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późń. zm.);

5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586);

6) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. 1. ŚDS jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej o gminnym zakresie działania podległą Prezydentowi Miasta Pabianic.

2. Siedziba ŚDS mieści się w Pabianicach, ul. Cicha 24.

§ 3. Merytoryczny nadzór nad działalnością ŚDS sprawuje Wojewoda.

§ 4. 1. ŚDS przeznaczony jest dla 60 osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, powyżej 18 roku życia, zwanych dalej uczestnikami ŚDS, którzy nie wymagają leczenia szpitalnego, zamieszkałych na terenie Miasta Pabianic.

2. Przyjęcia do ŚDS odbywają się na podstawie decyzji administracyjnych Dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic w porozumieniu z kierownikiem ŚDS.

3. Odpłatność za pobyt uczestników w ŚDS określa ustawa z dnia 12.03.2004 r.o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późń. zm.).

4. Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby zainteresowanej uczestnictwem lub jej opiekuna prawnego.

Rozdział 2.
Zakres i przedmiot działania ŚDS

§ 5. 1. Celem działania ŚDS jest:

1) stworzenie uczestnikom systemu oparcia społecznego poprzez zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;

2) eliminowanie i zapobieganie pogłębianiu się deficytów funkcjonowania w wyniku choroby;

3) zapobieganie niepełnosprawności "społecznej" z powodu choroby psychicznej i niepełnosprawności intelektualnej.

2. Celem działalności ŚDS typu A jest:

1) wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego;

2) kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez integrację ze społecznością lokalną.

3. Celem działalności ŚDS typu B są działania wspierająco - aktywizujące:

1) zmierzające do zwiększenia zaradności życiowej uczestników, rozwijające funkcje poznawcze budujące poczucie własnej wartości, pewności siebie;

2) doprowadzające do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz sprawności motorycznej.

4. Zakres i poziom świadczeń ŚDS jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

§ 6. Do zadań ŚDS należy:

1) świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) zapewnienie ochrony praw i interesów osób korzystających z usług ŚDS;

3) zapewnienie opieki psychologicznej i terapeutycznej;

4) prowadzenie działań kulturalno - rekreacyjno - rehabilitacyjnych.

§ 7. 1. Pracą ŚDS kieruje kierownik, który:

1) reprezentuje ŚDS na zewnątrz;

2) odpowiada za prawidłowe wykonanie zadań statutowych ŚDS;

3) realizuje zadania pomocy społecznej w stosunku do uczestników ŚDS;

4) wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ŚDS;

5) jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji niezbędnych do realizacji zadań statutowych ŚDS.

2. Kierownika ŚDS zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Pabianic.

§ 8. 1. W ŚDS tworzone są następujące stanowiska pracy:

1) kierownik ŚDS;

2) główny księgowy;

3) stanowisko ds kadrowych;

4) kierowca;

5) pracownik gospodarczy;

6) pedagog;

7) psycholog;

8) psycholog kliniczny;

9) pracownik socjalny;

10) asystent osoby niepełnosprawnej;

11) terapeuta zajęciowy;

12) instruktor terapii zajęciowej;

13) pielęgniarka.

2. Kierownik tworzy stanowiska pracy niezbędne do realizacji zadań ŚDS, w tym inne niż stanowiska wymienione w ust. 1, w zależności od potrzeb ŚDS, za zgodą Prezydenta Miasta Pabianic i Wojewody Łódzkiego.

Rozdział 3.
Gospodarka finansowa

§ 9. 1. ŚDS prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące ustawy i inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

2. ŚDS posiada wyodrębniony NIP i REGON oraz wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy opracowany przez księgowego i kierownika ŚDS.

4. Rzeczowe wskaźniki planu dotacji i wydatków ustalone są zgodnie z wytycznymi organów nadzorujących - Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Pabianic.

§ 10. ŚDS otrzymuje środki finansowe z dotacji celowej budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Gminę.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/233/11
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 grudnia 2011 r.

Mienie przekazane w zarząd jednostce budżetowej - Środowiskowy Dom Samopomocy, służące do realizacji jej zadań statutowych

Tabela nr 1.Wykaz majątku- środki trwałe

L.P.

Klasyfikacja

Numer Karty

Nazwa Środka Trwałego

Wartość brutto (zł.)

1

4.49.491

8

Drukarka

1 943,04

2

4.49.491

43

Komputer

4 279,00

3

4.49.491

47

Komputer

2 886,00

4

4.49.491

86

Notebook

2 999,00

5

4.49.491

87

Komputer

3 853,00

6

4.49.491

114

Komputer

2 988,00

7

4.49.491

115

Drukarka

2 012,00

8

4.49.491

116

Drukarka

2 012,00

9

4.49.491

117

Komputer

2 988,00

10

5.55.559

21

Overlock

5 490,00

11

7.74.744

105

Samochód

102 731,53

12

8.80.802

77

Bioptron

4 395,00

13

8.80.802

96

Fotel Sonia

5 090,00

14

8.80.802

97

Fotel Smart

5 690,00

15

8.80.803

23

Kserokopiarka

8 500,00

16

8.80.805

22

Rapsodia czarna

5 700,00

Razem

163 556,57

Tabela nr 2. Wykaz majątku ruchomego - wyposażenie

L.P.

Dział

Część

Strona

Nazwa wyposażenia

Ilość

Wartość brutto (zł.)

1

IX

91

1

Biurka

17

9 330,83

2

IX

91

04-mar

Szafy

54

46 186,41

3

IX

91

6

Krzesła, Fotele

126

15 285,08

4

IX

91

8

Stoły

28

12 402,79

5

IX

91

10

Komplet Wypoczynkowy

12

7 969,46

6

IX

91

12

Telefony

9

4 356,60

7

IX

91

12A

Lampy

5

397,08

8

IX

91

13

Wentylatory

8

814,44

9

IX

92

22

Maszyny do pisania

1

793

10

IX

92

23

Kalkulatory

5

465,96

11

IX

92

25

Komputer
(jednostka centralna)

1

2 199,00

12

IX

92

26

Monitor do komputera

2

808

13

IX

92

27

Drukarki

5

2 588,98

14

IX

92

28

Kserokopiarka

1

3 416,00

15

IX

93

33

Telewizor

1

1 195,00

16

IX

93

34

Wideo odtwarzacz DVD/EK

6

5 686,00

17

IX

93

35

Radiomagnetofon

12

6 456,07

18

IX

93

36

Sztaluga

2

450

19

IX

93

37

Aparat Cyfrowy/Kamera

3

5 193,90

20

IX

95

40

Czajniki

2

200

21

IX

95

41

Kuchnia

3

4 725,90

22

IX

95

42

Zmywarka

2

3 399,00

23

IX

95

43

Lodówka Chłodziarka

4

4 338,16

24

IX

95

44

Maszynka do Mięsa/Roboty

4

693,56

25

IX

96

45

Ogrzewacze

4

196

26

IX

96

51

Maszyna do Szycia

4

3 093,96

27

IX

96

52

Suszarko - Pralka

2

2 980,00

28

IX

96

53

Odkurzacz

2

1 907,02

29

IX

96

54

Froterka

1

489

30

IX

96

55

Kosiarka

1

310

31

IX

96

56

Wiertarka

4

865,98

32

IX

96

57

Żelazko

2

154

33

IX

96

58

Sprzęt do ćwiczeń

10

7 062,65

34

IX

96

60

Strugarka/Imadło/Szlifierka

5

4 630,11

35

IX

96

61

Pilarka

3

2 066,89

36

IX

96

62

Piła

1

231,79

37

IX

96

63

Prasowalnica

1

248

38

IX

96

64

Szlifierka

1

357,2

39

IX

96

65

Zasilacz

1

1 230,00

40

IX

96

66

Wagi

1

124,4

41

IX

97

67

Alkomaty

2

517,99

42

IX

97

68

Huśtawka Zestaw ogrodowy

2

1 399,00

43

IX

97

69

Garaż

1

3 500,00

44

IX

97

70

Akcesoria samochodowe

11

1 976,97

45

IX

92

72

D-link

1

0

Razem

172 691,18

Tabela nr 3.Ewidencja Pozabilansowa ilościowa - DAROWIZNY

Lp.

Nazwa

Jed. miary

Ilość

1

Półka duża

szt.

5

2

Półka średnia

szt.

2

3

Półka mała

szt.

2

4

Lampa biurowa

szt.

1

5

Lustro

szt.

1

6

Półka

szt.

2

7

Dostawka do biurka

szt.

1

8

Deska do prasowania

szt.

1

9

Maszyna pedałowa

szt.

1

10

Półka

szt.

2

11

Lampa

szt.

1

12

Półka

szt.

1

13

Lustro

szt.

1

14

Drabinka

szt.

1

15

Piłkarze

szt.

1

16

Steper

szt.

1

17

Stół do ping ponga

szt.

1

18

Rower Stacjonarny

szt.

1

19

Worki treningowe

szt.

2

20

Poduchy

szt.

5

21

Półeczka

szt.

2

22

Gaśnica

szt.

3

23

Półka

szt.

1

24

Półka

szt.

1

25

Skaner

szt.

1

26

Regał

szt.

1

27

Lampa

szt.

1

28

Wieża WATSON

szt.

1

29

Stolik pod telewizor

szt.

1

30

Keyboard

szt.

1

31

Fotele drewniane

szt.

2

32

Power Mikser Beul

szt.

1

33

Bębenek

szt.

1

34

Półka

szt.

1

35

Półka

szt.

4

36

Lustro

szt.

1

37

Sztaluga

szt.

2

38

Lustro

szt.

1

39

Blaty

szt.

2

40

Półka

szt.

2

41

Okap

szt.

1

42

Lustro

szt.

1

43

Półka szklana

szt.

1

44

Lustro

szt.

1

45

Lustro

szt.

2

46

Stół plastikowy

szt.

1

47

Półka

szt.

1

48

Lampka

szt.

1

49

Stół plastikowy

szt.

1

50

Gaśnica

szt.

4

51

Drabina

szt.

1

52

Szafki kuchenne

szt.

2

53

Altana

szt.

1

54

Krzesła plastikowe

szt.

4

55

Taczka uszkodzona

szt.

1

56

Taczka normalna

szt.

1

57

Krzesło plastikowe

szt.

1

58

Grill ze stołem

szt.

1

59

Krzesła plastikowe

szt.

11

60

Niszczarka

szt.

1

61

Komputer Optimus / jednostka centralna + monitor/

szt.

1

62

Komputer optimus / jednostka centralna

szt.

1

63

Monitor Optimus

szt.

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »