| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/82/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Piotrkowskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)

Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności przypadających Powiatowi Piotrkowskiemu lub jego jednostkom podległym z tytułu wierzytelności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazuje się organy i osoby do tego uprawnione.

2. Możliwości zastosowania ulg, o których mowa w § 1 ust. 1 odnosi się do wierzytelności istniejących.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) wierzytelności- oznacza to wymagalną należność pieniężną,przysługującą Powiatowi Piotrkowskiemu lub powiatowym jednostkom organizacyjnym przypadającą od jednego dłużnika lub dłużników solidarnych wraz z należnymi odsetkami i kosztami, określonymi w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, wg stanu na dzień umorzenia, bądź odroczenia terminu spłaty całości lub części należności a także rozłożenia płatności całości lub części należności na raty ; w przypadku gdy należność główna została zapłacona - wierzytelnością, jest suma odsetek i kosztów określonych w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu;

2) kosztach postępowania - oznacza to opłaty sądowe, pocztowe i koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności, koszty zastępstwa procesowego;

3) kosztach egzekucyjnych - oznacza to opłaty egzekucyjne, zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach i egzekucji ( tj. : Dz.U. Z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.);

4) wierzytelności ubocznej- oznacza to odsetki, koszty postępowania, koszty egzekucyjne;

5) decyzji- rozumie się przez to wyrażone na piśmie oświadczenia woli uprawnionego organu do umarzania należności lub udzielania innych ulg w spłacie;

6) miesięcznym wynagrodzeniu- rozumie się przez to kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego podjęcia decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.)

7) jednostce podległej powiatu- rozumie się przez to jednostki budżetowe, zakłady budżetowe.

§ 3. 1. Należności pieniężne Powiatu Piotrkowskiego mogą być umorzone w całości lub części jeżeli okoliczności ustalone w toku postępowania wyjaśniającego wykażą, że zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny przemawiający za umorzeniem wierzytelności.

2. Za spełnienie warunków określonych w ust. 1 uważa się w szczególności następujące przypadki:

1) wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe na podstawie odrębnych przepisów;

2) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza łącznej kwoty równej trój krotności miesięcznego wynagrodzenia;

3) ) na skutek likwidacji, upadłości lub rozwiązania dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu zaciągniętych zobowiązań nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

4) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

6) należność główna nie przekracza bądź jest równa wysokości pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej;

7) umorzenie należności jest uzasadnione ważnym interesem publicznym.

3. Umorzenie wierzytelności może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1-3, 5, 6 również z urzędu.

4. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby,umorzenie może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

5. Umorzenie wierzytelności powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona wierzytelność.

6. Umorzenie należności musi byś poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże zasadność wniosku.

7. Umorzenie może obejmować także same wierzytelności uboczne.

8. Umorzenie wierzytelności następuje na uzasadniony wniosek dłużnika.

9. Wniosek dłużnika winien zawierać w szczegółowości:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lub nazwę, siedzibę i adres dłużnika;

2) kwotę zadłużenia w podziale na poszczególne składniki;

3) informację o:

a) w odniesieniu do osób fizycznych- sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe i liczbie osób pozostających na jego utrzymaniu,

b) w odniesieniu do innych podmiotów - stanie majątkowym dłużnika;

4) przyczyny ubiegania się o umorzenie całości lub części wierzytelności;

5) proponowane terminy, kwoty spłaty.

10. Właściwy organ może wezwać do dostarczenia przez dłużnika, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku.

11. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań o których mowa w ust. 8, właściwy organ pisemnie wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

12. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań o których mowa w ust. 9 i 10, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

13. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

14. Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

15. Organ uprawniony rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

§ 4. 1. W przypadkach wskazanych w § 3 lub gdy jest to uzasadnione innymi względami społecznymi lub gospodarczymi- na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki będącej wierzycielem.

2. Od wierzytelności, której termin zapłaty odroczono, lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia doręczenia decyzji lub podpisania ugody, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu zapłaty określonego w ugodzie lub w decyzji.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;

2) nie spłaci dwóch kolejnych rat w terminie - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

§ 5. 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 3 ust. 1 i 2 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną, a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis, z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. WE L 379 z 28.12.2006 r.).

2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg, o których mowa w pkt 1, jest przedłożenie przez przedsiębiorcę wraz z wnioskiem, następujących dokumentów:

1) zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat, wystawionych przez organ udzielający pomocy; pod uwagę bierze się zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie ulgi oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych lub oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacji o każdej pomocy innej niż de minimis (nie tylko w okresie trzyletnim) uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis;

3) oświadczenia, że przedsiębiorca nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw- Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

3. Przedsiębiorca, na każde żądanie, zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.

§ 6. 1. Do umarzania wierzytelności uprawnieni są:

1) Kierownik jednostki podległej powiatu - jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza połowy kwoty wynagrodzenia miesięcznego;

2) Zarząd Powiatu - jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż połowa kwoty wynagrodzenia miesięcznego, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) umorzenie przez Zarząd Powiatu należności, której wartość przekracza kwotę trzydziestokrotności miesięcznego wynagrodzenia może nastąpić po uprzedniej zgodzie Rady Powiatu wyrażonej w drodze uchwały.

2. Do odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia płatności na raty uprawniony jest:

1) Kierownik jednostki podległej powiatu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;

2) Zarząd Powiatu na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3. Organ właściwy do umarzania lub udzielania ulgi w spłacie wierzytelności jest również uprawniony do umarzania i udzielania ulg w spłacie odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek podległych Powiatowi przedstawiają Zarządowi Powiatu sprawozdanie dotyczące umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego - w terminie 14 dni po zakończeniu roku.

2. Wzór sprawozdania określi Zarząd Powiatu.

3. Zarząd Powiatu umieszcza zbiorczą informację dotyczącą zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg według stanu na dzień 31 grudnia w sprawozdaniu z wykonania budżetu za dany rok wraz z opinią komisji rewizyjnej Rady Powiatu.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/60/07 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Piotrkowskiemu lub jednostkom organizacyjnym Powiatu Piotrkowskiego.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim


Ireneusz Czerwiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Warchoł

Prawnik, ekspert w dziedzinie postępowania egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »