| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy JEŻÓW

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie: powołania Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 18 ust.2 i art. 24 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się z dniem 01 stycznia 2012r. Placówkę Wsparcia Dziennego w Gminie Jeżów.

§ 2. W skład Placówki Wsparcia Dziennego wchodzi Świetlica Środowiskowa działająca przy Urzędzie Gminy w Jeżowie, która tym samym staje się Placówką Wsparcia Dziennego o nazwie "Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Jeżowie".

§ 3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Placówki Wsparcia Dziennego stanowi Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jeżowie będący załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jeżowie, powołuje i odwołuje Wójt oraz określa jego zadania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski


Załącznik do Uchwały Nr XIV/103/2011
Rady Gminy Jeżów
z dnia 2 grudnia 2011 r.

Regulamin Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Wsparcia Dziennego w Jeżowie

Rozdział 1.

§ 1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego zwana dalej "Placówką" działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

2) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.).

3) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.).

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

5) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.).

6) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz.887).

7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455).

Rozdział 2.
Postanowienia ogólne

§ 2. Organem prowadzącym Placówkę jest Wójt Gminy Jeżów.

§ 3. W strukturze organizacyjnej Placówki są:

1) kierownik - powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Jeżów;

2) oraz pracownik będący Pomocą administracyjną ds. opieki nad dziećmi w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Jeżów.

§ 4. Osoba prowadząca Placówkę - Kierownik zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Wójta, współpracuje w zakresie swoich zadań odpowiednio z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie, Pełnomocnikiem Wójta Gminy ds.. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownikiem Urzędu Gminy prowadzącym sprawy z zakresu kultury i oświaty.

§ 5. Główną siedzibą Placówki jest lokal w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie przy ul. Kwiatowej 1.

§ 6. Pobyt dziecka na wniosek rodzica w Placówce jest nieodpłatny.

§ 7. Do Placówki może być skierowane dziecko na wniosek Sądu.

§ 8. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły podstawowej lub gimnazjum, zamieszkałych na terenie Gminy Jeżów.

§ 9. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Placówce jest odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 10. W czasie zajęć odbywających się poza terenem Placówki pod opieką jednego wychowawcy nie może znajdować się więcej niż 14 dzieci.

Rozdział 3.
Cele i zadania Placówki

§ 11. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego zapewnia dziecku:

1) pomoc w nauce;

2) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;

3) stałą pracę z rodziną;

4) zajęcia profilaktyczne;

5) zajęcia korekcyjne i kompensacyjne.

§ 12. Placówka zobowiązana jest do:

1) podejmowania działań w najbliższym środowisku lokalnym dziecka w celu wspierania rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz zapewnienia pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami;

2) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 4.
Funkcjonowanie Placówki i jej wychowankowie

§ 13. Gospodarka finansowa Placówki prowadzona jest przez Urząd Gminy w Jeżowie w ramach środków zabezpieczonych w budżecie.

§ 14. Wyposażenie w sprzęt służący do realizacji zadań Placówki zapewnia Urząd Gminy.

§ 15. Placówka przy ul. Kwiatowej 1 czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku. Czas otwarcia Placówki dostosowywany jest do potrzeb wychowanków i ich rodziców (opiekunów), a godziny pracy Placówki mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb realizowanych zadań.

§ 16. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

§ 17. Proces rekrutacji odbywa się w porozumieniu z pedagogami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

§ 18. Każde uczęszczające do Placówki dziecko posiada podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgodę na uczęszczanie oraz powrót do domu, lub też jest odbierane przez w/w.

§ 19. Rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo do składania skarg i wniosków na działalność Placówki do Kierownika Placówki lub Wójta Gminy Jeżów.

§ 20. Wychowankowie mają określone prawa i obowiązki:

1) wychowanek ma prawo: ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania, właściwie zorganizowanej opieki, swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w Placówce i poza jej terenem;

2) wychowanek zobowiązany jest do: uznawania godności i podmiotowości innych osób, przestrzegania zasad kultury współżycia, współpracy w procesie wychowania i terapii poprzez uczestnictwo w zajęciach, pomagania słabszym, przestrzegania regulaminu Placówki, dbałości o wspólne dobra, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych i zajęciach samoobsługowych, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, dbanie o mienie Placówki, utrzymanie czystości i porządku w użytkowanych pomieszczeniach, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć w Placówce jak i poza nią.

Rozdział 5.
Dokumentacja Placówki

§ 21. Placówka prowadzi następującą dokumentację:

1) kartę pobytu dziecka;

2) dzienniki zajęć;

3) roczny plan pracy Placówki;

4) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu;

5) dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do Placówki, zgodę rodziców (opiekunów), wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii, korespondencję dotyczącą wychowanka.

§ 22. Dokumentacja osobista wychowanków prowadzona jest z przestrzeganiem zasad poufności i dyskrecji.

Rozdział 6.
Wolontariusze

§ 23. Wszelkie formy działalności Placówki mogą być uzupełniane i wspomagane przez wolontariuszy.

§ 24. Wolonatriusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem kierownika lub pracownika.

§ 25. Wolontariuszem może być osoba, kóra: jest pełnoletnia, nie jest karana, została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Placówce.

§ 26. Porozumienie , które zawiera kierownik Placówki z wolontariuszem, określa:

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;

2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z kierownikiem Placówki;

3) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w Placówce;

4) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy .

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »