| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy Zduny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461 i Nr 226, poz.1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378 ) Rada Gminy Zduny uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduny.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Zduny z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 44 , poz. 401).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Bończak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/64/11
Rady Gminy Zduny
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/11
Rady Gminy Zduny
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »