| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 01/2012 Burmistrza Miasta Łęczyca; Wójta Gminy Łęczyca

z dnia 3 stycznia 2012r.

zawarte w dniu 03 stycznia 2012 roku pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca , reprezentowaną przez:

Andrzeja Olszewskiego - Burmistrza Miasta

a Gminą Łęczyca, reprezentowanym przez :

Andrzeja Krzysztofa Wdowiaka - Wójta Gminy.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w 2012 roku w zakresie krzewienia kultury masowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Łęczyca oraz propagowanie wśród mieszkańców gminy i miasta Łęczyca oraz gmin ościennych tradycji ludowych regionu łęczyckiego.

§ 2. Realizację przedsięwzięć określonych w § 1 powierza się Domowi Kultury w Łęczycy. Dom Kultury zorganizuje imprezy mające na celu prezentację osiągnięć artystycznych szkół podstawowych i gimnazjów, prezentację dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego. Planuje się następujące imprezy:

1) Pokaz Potraw Regionalnych;

2) Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń;

3) Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej;

4) Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK;

5) "Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół"

6) Impreza folklorystyczna pn. "Łęczyca w Brawach Jesieni - Spotkanie z Folklorem"

§ 3. Koszty przedsięwzięcia określonego w § 2 finansowane będą przy udziale Gminy Łęczyca. Gmina przeznacza na organizację imprez dotację celową w łącznej kwocie 5.000,00 zł/ słownie pięć tysięcy złotych/. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów i zakup nagród dla uczestników imprez, w tym:

1) na Pokaz Potraw Regionalnych - kwota 1.600,00 zł;

2) na Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń - kwota 300,00 zł;

3) na Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej - kwota 500,00 zł;

4) na Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK - kwota 500,00 zł;

5) na "Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół" - 1.500,00 zł;

6) na imprezę folklorystyczną pn. "Łęczyca w Barwach jesieni- Spotkanie z Folklorem"- 600,00 zł.

§ 4. 1. Wójt Gminy zobowiązuje się do przekazania przed terminem każdej imprezy kulturalnej wymienionej w § 2 dotacji celowej określonej w § 3 na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Domu Kultury w Łęczycy. Podstawą do przekazania dotacji na poszczególne imprezy kulturalne będzie pismo Domu Kultury.

2. Przedmiot porozumienia zostanie zrealizowany w okresie od 03 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 5. 1. Ostateczne rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi po wykonaniu przedmiotu porozumienia , nie później jednak niż do 31 grudnia 2012 roku. Dom Kultury przedstawi sprawozdanie merytoryczne z przebiegu imprez określonych w § 2 oraz ze sposobu rozdysponowania środków przekazanych na ten cel przez Wójta Gminy Łęczyca. Burmistrz Miasta przedstawi sprawozdanie finansowe z wykorzystania powyższych środków do 31 stycznia 2013 roku .

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu Gminy Łęczyca nie może być przeznaczona na inny cel niż określony w § 3.

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy w terminie nie później niż 15 dni od określonego w porozumieniu dnia wykonania zadania.

4. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w porozumieniu, dotacja celowa podlega w całości zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Łęczyca wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z tego rachunku do dnia jej zwrotu.

§ 6. 1. Wójt Gminy bądź wyznaczony przez niego pracownik ma prawo dokonać kontroli ponoszonych wydatków w ramach przyznanej dotacji.

2. Gmina Miasto Łęczyca ma obowiązek udostępnić dokumentację finansową niezbędną do przeprowadzenia kontroli.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu środków, Wójt jest uprawniony do rozwiązania porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

§ 7. Wszelkie zmiany w treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy, w szczególności art. 250 do 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Porozumienie zostało zawarte w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym : 2 egz. dla Gminy Miasto Łęczyca, 1 egz. dla Domu Kultury w Łęczycy oraz 5 egz. dla Gminy Łęczyca.

WÓJT GMINY BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Krzysztof Wdowiak Andrzej Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »