| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/72/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 30 ust.6 i art.49 ust. 2 oraz art.54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.Nr 17, poz.95, Nr 80, poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706) w związku z uchwałą Nr V/39/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiącym załacznik do Uchwały Nr XXIX/159/2009 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 marca 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 91, poz. 861, Nr 198, poz. 1795) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) Szkole - należy przez to rozumieć szkoły, placówki oświatowe i opiekuńczo - wychowawcze prowadzone przez powiat rawski";

2)§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela oraz nauczyciela doradcy przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Zarząd Powiatu. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły w wysokości 2% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może wyrazić zgodę na zwiększenie środków finansowych w szkole z przeznaczeniem na przyznanie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli";

3)§ 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: "6. Nauczyciel, któremu powierzono pełnienie kilku funkcji w szkole, otrzymuje dodatki funkcyjne za sprawowanie każdej z funkcji";

4)§ 8 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) nagrody dyrektorów szkół - 0,8% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli";

5)§ 8 ust. 6 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie: "d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami";

6)w § 8 do ust. 7 pkt 1 dopisuje się literę e) o następującym brzmieniu: "e) dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego";

7)§ 8 ust. 7 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: "b) dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego";

8)§ 8 ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) o nagrodę Starosty - do Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego";

9)§ 8 ust. 12 otrzymuje brzmienie: "12. Kandydatów do nagrody Starosty proponuje Komisja powołana przez Zarząd Powiatu w skład ktorej wchodzą: dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Rawskiego, dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, po jednym przedstawicielu nauczycielskich struktur zwiazkowych funkcjomujacych na terenie Powiatu. Przewodniczącym Komisji jest przedstawiciel Zarządu Powiatu Rawskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »