| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy Domaniewice

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz.1281), art. 164 ust. 5a i ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 ) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Domaniewice pomoc finansową, w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy Domaniewice.

2. Wójt Gminy Domaniewice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji na zadania, o których mowa w ust. 1, poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaniewice oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Domaniewice.

3. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek złożony przez spółkę wodną.

§ 2. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 3, należy składać w Urzędzie Gminy Domaniewice w terminie do dnia 15 października na każdy kolejny rok budżetowy. W trakcie roku budżetowego wnioski można składać w terminie umożliwiającym wykorzystanie dotacji do końca roku budżetowego.

2. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 3, powinien zawierać:

1)dane dotyczące wnioskodawcy, zakres jego działania wynikający ze statutu, dane osoby bądź osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;

2)szczegółowy opis zadania;

3)termin i miejsce realizacji zadania;

4)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Domaniewice.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1)aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy (wpis do katastru wodnego);

2)oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia wad bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie nie jest rozpatrywany.

5. Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację na realizację zadania, określonego w § 1 ust.3, uwzględnia się ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną.

6. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Domaniewice.

§ 3. Przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy, o której mowa w art. 221 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, zawartej przez Gminę Domaniewice ze spółką wodną.

§ 4. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu, na podstawie:

1)protokołów odbioru;

2)sprawozdania z realizacji robót wykonanych przy udziale dotacji z budżetu Gminy Domaniewice;

3)faktur stwierdzających poniesione koszty.

§ 5. 1. Wójt Gminy Domaniewice bądź osoba przez niego upoważniona, może dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono pomocy finansowej.

2. Otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy Domaniewice, bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1)wykonanie zadania zgodnie z umową;

2)udokumentowanie realizowanego zadania;

3)przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Domaniewice.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt Gminy Domaniewice ma prawo do:

1)wezwania spółki wodnej do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;

2)wstrzymania przekazania środków oraz rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6. 1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części udzielonej dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu gminy Domaniewice na zasadach określonych w art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel niż określony w umowie na udzielenie dotacji, dotacja podlega zwrotowi do budżetu gminy Domaniewice na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 7. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale, Wójt Gminy Domaniewice przedstawia Radzie Gminy Domaniewice w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Wójt podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaniewice.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Ogonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »