| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/90/11 Rady Gminy Godzianów

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm: Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Godzianów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 2 uchwały Nr IX/80/11 Rady Gminy Godzianów z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 370 , poz 3946. ) stanowiący wzór deklaracji na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus


Załącznik do Uchwały Nr X/90/11
Rady Gminy Godzianów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację (NIP lub PESEL)

……………………………………………………………………………………………………………….

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. na rok ………………………….

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Składający : Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowalnych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania : do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania : Wójt Gminy Godzianów właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

A.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Godzianów

96-126 Godzianów

B.

DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ ( niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składjącego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1

DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarcję ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. osoba fizyczna

? 2. osoba prawna

? 3. jednostka organizacyjna

? 4. spółka nie mająca osobowiści prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. właściciel

? 2. współwłaściciel

? 3. posiadacz samoistny

? 4. współposiadacz samoistny

? 5. użytkownik wieczysty

? 6. współużytkownik wieczysty

? 7. posiadacz zależny ( np. dzierżawca, najemca)

? 8. współposiadacz zależny ( np. dzierżawca, najemca)

6. Miejsce/a ( adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

? załącznik Nr 1

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów ( uwaga wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

? załącznik Nr 2

8. Nazwa pełna*/ Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię **

9. Nazwa skrócona*/ imie ojca, imie matki, data urodzenia ( Uwaga! Wykazuje się wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

10. Identyfikator REGON*/ Numer PESEL**

B.2.

ADRES SIEDZIBY*/ ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu/numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy, poczta

C.

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

19. Okoliczności ( zaznaczyć właściwą kratkę)

? 1. deklaracja na dany rok

? 2. korekta deklaracji rocznej

? 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

? 4. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku

? 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA ( z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy ……………….. ( Ogłoszona w Dz.Urzęd. Woj. …………….. w roku poprzedzającym dany rok podatkowy) w zł., gr

Kwota podatku w zł., gr. ( należy zaokrąglić do pełnych złotych)

D.1

POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! wykazujemy z dokładnością do 1 m 2 )

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20. ……….……. m 2

21. …………………………

22. ……………………….

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

23. ……………. Ha

24. ……………………

25.………………………..

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

26. ……………. m 2

27. ……………………..

28. ……………………..

D.2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

29. ……………. m 2

30. ………………………..

31. ……………………..

w tym:

a) kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50% powierzchni)

32. .……………. m 2

33. ……………………..

34.……………………..

b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

* do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyc powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnajcach , z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, suteryny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem

35. ………………. m 2

36.………………………..

37.………………………..

w tym:

a) kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50% powierzchni)

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem:

38.……………. m 2

39. ………………………..

40. ………………………..

w tym:

a) kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50% powierzchni)

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem,

41. ……………. m 2

42. ………………………..

43. ………………………..

w tym:

a) kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50% powierzchni)

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

44. ……………. m 2

45.………………………..

46.………………………..

w tym:

a) kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m ( zaliczyć 50% powierzchni)

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

b) kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

…………………. m 2

…………………,……..

…………………,……..

D.3

BUDOWLE

1. budowle ( wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

47. .…………….

48.………………………..

49.………………………..

E.

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku ( Suma kwot z kol. D należy zaokrąglić do pełnych złotych)

50.………………………..

F.

INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH ( podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G.

OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

51. Imię

52. Nazwisko

53. Data wypełnienia ( dzień-miesiąc-rok)

54. Podpis (pieczęć) składającego/osoby reprezentującej składającego

H.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

55. Uwagi organu podatkowego

56. Data i podpis przyjmującego formularz

* Pouczenie : w przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwot podatku z poz. E lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. z 2002r. Nr 110, poz. 968 z późn.zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »