| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy w Klonowej

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833; z 2007 r. Nr128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa na lata 2012 - 2016" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klonowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr IX/69/99 z dnia 27 grudnia1999. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne w Gminie Klonowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po. upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej


Stanisław Gęs


Załącznik do Uchwały Nr XI/59/2011
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 18 listopada 2011 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa na lata 2012-2016

Postanowienia ogólne

§ 1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa opracowuje się w celu stworzenia racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.

§ 2. Program, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Klonowa w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.);

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Klonowa;

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Klonowa;

4) lokalu - należy przez to rozumieć lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu Gminy Klonowa;

5) programie - należy przez to rozumieć program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa na lata 2012-2016.

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Klonowa

§ 4. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale stanowiące jej własność.

2. Zasób mieszkaniowy stanowi obecnie 18 lokali mieszkalnych o pow. 1007,9 m2 ogółem zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Położenie lokalu, miejscowość, nr domu, nr lokalu

Liczba izb

Powierzchnia

użytkowa w m2

Wyposażenie

Stan techniczny

Planowany rok sprzedaży

1

Czajkowska 7/1

3P +K +Ł

66,00

Inst. wod-kan, CO, ciepła woda

DOBRY

-

2

Czajkowska 7/2

3P +K +Ł

58,00

Inst. wod-kan, CO, ciepła woda

DOBRY

-

3

Czajkowska 7/3

3P +K +Ł

66,00

Inst. wod-kan, CO, ciepła woda

DOBRY

-

4

Owieczki 37/2

2P +K +Ł

60,27

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

2012

5

Owieczki 37/2

2P +K +Ł

45,40

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

2012

6

Owieczki 37/2

1P +K +Ł

37,97

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

2012

7

Kuźnica Błońska 9/1

2P +K +Ł

49,39

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

8

Kuźnica Błońska 9/2

2P +K +Ł

50,21

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

9

Kuźnica Błońska 9/3

3P +K +Ł

74,86

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

10

Kuźnica Błońska 9/4

2P +K +Ł

56,73

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

11

ul. Złoczewska 4/1

2P +K +Ł

50,18

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

12

ul. Złoczewska 4/2

2P +K +Ł

43,25

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

13

ul. Złoczewska 4/3

2P +K +Ł

51,73

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

14

ul. Złoczewska 4/4

2P +K +Ł

52,6

Inst. wod-kan, CO

DOBRY

-

15

Górka Klon. 1/1

2P +K +Ł

64,00

Inst. wod-kan.

ŚREDNI

-

16

Górka Klon. 1/2

2P +K

57,50

Inst. wod-kan.

ŚREDNI

-

17

Górka Klon. 1/3

2P +K

56,00

Inst. wod-kan.

ŚREDNI

-

18

Górka Klon. 1/4

2P +K

67,00

Inst. wod-kan.

ŚREDNI

-

3. Nie planuje się w latach 2012-2016 budowy nowych lokali mieszkalnych.

4. Aktualnie Gmina nie posiada lokali socjalnych.

5. Nie planuje się w latach 2012-2016 budowy lokali socjalnych.

6. Zmiana istniejącego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy może nastąpić tylko poprzez zaangażowanie nakładów finansowych na jego poprawę, tj. na konserwację, remonty budynków i lokali mieszkalnych.

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata

§ 5. 1. Potrzeby remontowe oraz modernizacyjne Gminy wynikają z konieczności utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania. Wiek zasobu mieszkaniowego oraz jego stan techniczny powoduje konieczność ponoszenia nakładów finansowych na bieżące remonty mające na celu głównie zatrzymanie procesu degradacji technicznej.

2. W latach 2012-2016 nie planuje się remontów i modernizacji budynków i lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy.

3. Realizacja bieżących remontów uzależniona będzie od posiadanych środków finansowych w danym roku budżetowym.

4. Możliwości finansowania remontów wynikają z wpłat pochodzących z czynszu najmu za lokale mieszkalne, lokali użytkowych oraz ze środków budżetu gminy.

Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 6. 1. Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych każdorazowo określa uchwała Rady Gminy.

2. Planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w poszczególnych latach zawarto w tabeli w §4 ust. 2.

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 7. 1. Wysokość czynszu za najem lokali mieszkaniowych powinna być kształtowana na poziomie zapewniającym utrzymanie budynków i lokali w stanie technicznym co najmniej niepogorszonym oraz dokonywanie niezbędnych remontów i modernizacji przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej społeczeństwa gminy.

2. Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt.

3. Przez stawkę bazową czynszu rozumie się stawkę stosowaną dla lokalu wyposażonego w standardowe urządzenia techniczne tj. c.o. łazienkę wc. i urządzenia wodno kanalizacyjne.

4. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię, o której mowa w art. 2 ust. 1, pkt. 7 ustawy.

5. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania związanych z eksploatacją lokalu opłat niezależnych od właściciela, tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, wody zimnej oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

6. Czynsz najmu oraz opłaty niezależne od właściciela lokator obowiązany jest opłacać ustalonym w umowie najmu.

§ 8. 1. Ustala się następujące czynniki obniżające stawkę bazową czynszu o której mowa w §7 ust 1 i ust 2:

1) lokal nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania - obniżka o 5%;

2) lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody dostarczanej centralnie z jednego głównego zasobnika ciepłej wody- obniżka o 5%;

3) lokal nie posiada łazienki - obniżka o 5%;

4) lokal jest położony poza miejscowością Klonowa - obniżka o 5%;

5) lokal jest usytuowany w budynku o stanie technicznym średnim lub złym - obniżka o 5%.

2. Przez użyte w ust. 1 określenia należy rozumieć:

1) "centralne ogrzewanie" - ogrzewanie energią cieplną dostarczoną z kotłowni lokalnej, osiedlowej lub domowej;

2) "łazienka" - wydzielone w lokalu pomieszczenie wyposażone w stałą instalację wodociągowo-kanalizacyjną umożliwiającą podłączenie wanny lub kabiny prysznicowej.

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

§ 9. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy prowadzi Wójt Gminy Klonowa przy pomocy Urzędu Gminy w Klonowej.

§ 10. Czynności administracyjne i bieżącego nadzoru mieszkaniowego zasobu znajdującego się w czynnych placówkach oświatowych wykonuje dyrektor jednostki na podstawie pełnomocnictwa Wójta.

§ 11. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem Gminy obejmują w szczególności:

1) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych;

2) pozyskiwanie nowych lokali socjalnych do zasobu w drodze adaptacji na cele mieszkaniowe pomieszczeń niemieszkalnych;

3) remonty, konserwację i modernizację lokali i budynków, utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na nich urządzeń komunalnych i zieleni;

4) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat, związanych z najmem lokali;

5) zapewnienie obsługi komunalnej poprzez zawieranie umów na świadczenie usług odbioru nieczystości stałych oraz ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

§ 12. W latach 2011-2016 nie przewiduje się zmiany sposobu i zasad zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 13. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2012-2016 będą dochody z czynszów za lokale mieszkalne oraz w miarę potrzeb środki własne gminy.

2. Należy dążyć do tego aby gospodarka mieszkaniowa samofinansowała się tzn. dochody z czynszów za lokale mieszkalne równoważyły koszty finansowania gospodarki mieszkaniowej.

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne

§ 14. Przewidywaną wysokość wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2012-2016 przestawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

Koszty bieżącej eksploatacji (w złotych)

36 000

37 000

38 000

39 000

40 000

Remonty bieżące i modernizacja lokali i budynków (w złotych)

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

Wydatki inwestycyjne (w złotych)

-

-

-

-

-

RAZEM (w złotych)

38 000

39 200

40 400

41 600

42 800

Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 15. 1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy, konieczne jest dokonywanie remontów bieżących mieszkań celem utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

2. Remonty, o których mowa w ust. 1 obejmą taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcom lokalu zamiennego.

§ 16. 1. W latach 2012-2016 mogą być podjęte działania w celu adaptacji budynków komunalnych nie przystosowanych do celów mieszkaniowych (budynki po nieczynnych szkołach, ośrodek zdrowia, świetlice wiejskie itp.) polegającej na wydzieleniu w nich lokali mieszkalnych lub socjalnych.

2. Działania o których mowa w ust. 1 będą każdorazowo zaplanowane w budżecie gminy.

§ 17. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym lokatorom posiadającym zadłużenie z tytułu czynszu lub innych opłat należy umożliwiać zamianę posiadanego lokalu na lokal mniejszy o niższym czynszu.

§ 18. Innymi działaniami Gminy, mającymi na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców będą:

1) kształtowanie odpowiedniej polityki przestrzennej w zakresie wyznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe;

2) popieranie wszelkich form budownictwa mieszkaniowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »