| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OWE.031.6.2011 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego; Wójta Gminy Inowłódz

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania oświatowego związanego z zaspokajaniem potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci - mieszkańców Gminy Inowłódz

w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania oświatowego związanego z zaspokajaniem potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci - mieszkańców Gminy Inowłódz

zawarte pomiędzy:

Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W. 10/16, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego - Rafała Zagozdona, a Gminą Inowłódz z siedzibą w Inowłodzu przy ul. Spalska 2, reprezentowaną przez Wójta Gminy Inowłódz - Zenona Chojnackiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Inowłódz - Katarzyny Koch.

Na podstawie art. 74 w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 13 pkt 6a ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 ze zm.) oraz upoważnień wynikających z właściwych uchwał tj.Uchwały Nr XXVIII/297/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 października 2004r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego do zawarcia w imieniu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki porozumień międzygminnych dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/316/04 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2004r. i Uchwałą Nr XX/161/07 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007 r. i Uchwałą Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2011r.

Uchwały Nr XV/71/2007 Rady Gminy Inowłódz z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie podjęcia wspólnej działalności Gminy Inowłódz z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki w sprawie wykonania zadania publicznego z zakresu oświaty,

strony zawierają porozumienie o następującej treści :

§ 1. Realizując ustawowy obowiązek zadania oświatowego w zakresie zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, wynikający z art.5 a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki przejmuje do realizacji zadanie oświatowe, związane z zaspakajaniem potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci - mieszkańców Gminy Inowłódz.

§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane w roku szkolnym 2011/2012 w Przedszkolu nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 6 A.

§ 3. 1. Gmina Inowłódz zobowiązuje się do przekazywania dotacji celowej jako zwrotu kosztów ponoszonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki na utrzymanie dzieci, o których mowa w § 1, w przedszkolach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim.

2. Podstawę wyliczenia miesięcznego kosztu ponoszonego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki stanowić będzie 100% planowanych wydatków bieżących, zapisanych w uchwale budżetowej na dany rok na prowadzenie przedszkoli przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki, w przeliczeniu na jednego wychowanka.

3. Wysokość wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych w Tomaszowie Mazowieckim w przeliczeniu na jednego wychowanka na dzień 30 września 2011 roku wynosi 673,21 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy złotych dwadzieścia jeden groszy ) miesięcznie.

4. Miesięczna kwota dotacji stanowi iloczyn liczby dzieci - mieszkańców Gminy Inowłódz uczęszczających do przedszkola, o którym mowa w § 2 oraz wyliczony koszt utrzymania dziecka w przedszkolu, o którym mowa w ust. 3.

5. Kwota określona w ust.3 ulega każdorazowo zmianie w przypadku wzrostu wydatków bieżących ponoszonych na 1 wychowanka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki. O każdej zmianie Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się powiadomić Gminę Inowłódź w formie pisemnej. W tym zakresie nie jest wymagana zmiana postanowień porozumienia.

§ 4. 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się do powiadamiania Gminy Inowłódz w formie pisemnej, w terminie do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, o aktualnej liczbie dzieci, uczęszczających do przedszkola, będącej podstawą wyliczenia należnej kwoty dotacji.

2. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się do udostępniania na wniosek Gminy Inowłódz dokumentacji potwierdzającej pobyt dzieci w przedszkolu.

§ 5. 1. Gmina Inowłódz zobowiązuje się do uiszczania należności w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w Banku Pekao S.A.I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim (REGON:560648310, NIP:773-16-56-546) nr rachunku 22124031451111000027788228.

2. Należność za miesiące wrzesień, październik 2011r. zostanie uregulowana przez Gminę Inowłódz do dnia 30 listopada 2011r.

§ 6. Porozumienie obowiązuje w okresie od dnia 01.09.2011r. do dnia 30.06.2012 r.

§ 7. 1. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zobowiązuje się do przekazania Gminie Inowłódz sprawozdań finansowych z realizacji przyjętego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci będących mieszkańcami Gminy Inowłódz za okres 01 wrzesień - 31 grudzień 2011r. w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. i za okres 01 styczeń - 30 czerwiec 2012 r. w terminie do dnia 15 lipca 2012 r.

2. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Inowłódz o nr 61 8985 0004 0000 0000 0071 0036 w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. (za okres 01 wrzesień - 31 grudzień 2011r.) i do dnia 15 lipca 2012 r. (za okres 01 styczeń - 30 czerwiec 2012 r.).

3. W przypadku zwrotu niewykorzystanych środków po terminie określonym w ust.2, należy przekazać je wraz z odsetkami w wysokości określonej jak do zaległości podatkowych.

4. Środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi zgodnie z art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).

§ 8. 1. Każda ze stron porozumienia może je wypowiedzieć, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie wygasa w przypadku zaprzestania uczęszczania dzieci z Gminy Inowłódz do Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 9. Wszelkie zmiany dotyczące treści porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia od 01 września 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy egzemplarze dla każdej ze stron.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego


Rafał Zagozdon

Wójt Gminy Inowłódz


Zenon Chojnacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »