| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/2011 Rady Gminy Bedlno

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czytości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz.753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1373) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest:

1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdu/pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie;

2) dysponować pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania techniczne i sanitarno - porządkowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617);

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w ust. 2, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

4) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzajace gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

5) zapewnić możliwość wykonywania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami poprzez:

a) wyposażenie bazy transportowej w pomieszczenia hignieniczno - sanitarne dla pracowników,

b) utrzymanie w należytym stanie higieniczno - sanitarnym urządzeń i instalacji,

c) uprzątnięcie miejsca świadczenia usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

§ 3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bedlnie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bedlnie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Bedlno


Jacek Tarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »