| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Głuchów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie nadania statutu Klubowi Malucha "Mały Mądrala" w Głuchowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.; zmiany: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 poz. 235, zmiany: Dz. U. Nr 131 poz. 764, Nr 171 poz. 1016) Rada Gminy Głuchów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Klubowi Malucha "Mały Mądrala" w Głuchowie statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 2 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy Głuchów


Stanisław Bartkowicz


Załącznik do Uchwały Nr X/70/2011
Rady Gminy Głuchów
z dnia 24 listopada 2011 r.

Statut Klubu Malucha " Mały Mądrala" w Głuchowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Klub Dziecięcy w Głuchowie, zwany dalej Klubem jest gminną jednostką budżetową, sprawującą opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

2. Wyjątkowo Klub może sprawować opiekę nad dziećmi do lat 4 w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym. W takiej sytuacji rodzic dziecka, które ukończyło 3 rok życia i: umieszczone jest w żłobku lub w klubie dziecięcym albo objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, są zobowiązani do złożenia Klubowi pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3. Organem prowadzącym, zwanym dalej Organem Prowadzącym jest Gmina Głuchów, zaś osobą kierującą pracą Klubu jest dyrektor Gminnego Przedszkola w Głuchowie, zwany dalej Kierownikiem.

4. Klub działa pod nazwą "Mały Mądrala" i prowadzi działalność w Głuchowie (96-130) przy Placu Uniwersyteckim 5 w budynku Gminnego Przedszkola w Głuchowie.

5. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu kompetencje organu, który utworzył Klub w imieniu Gminy Głuchów sprawuje Wójt Gminy Głuchów.

§ 2. 1. Klub działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r., Nr 45, poz. 235);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.);

4) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Działalność Klubu jest finansowana z budżetu Gminy, może być również finansowana ze środków zewnętrznych oraz rodziców wychowanków.

2. Klub mogą wspierać finansowo lub rzeczowo osoby prawne, osoby fizyczne, fundacje i stowarzyszenia.

§ 4. 1. Klub podlega wpisowi do rejestru Klubów Dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Głuchów.

2. Organizację wewnętrzną Klubu określa regulamin organizacyjny nadawany przez osobę kierującą pracą klubu dziecięcego.

Rozdział 2.
Cele i zadania Klubu Malucha

§ 5. 1. Klub realizuje cele i zadania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Głównym celem Klubu jest zapewnienie dzieciom opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych, w tym zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Klub jest placówką przeznaczoną dla dzieci od 1 do 3 roku życia z terenu gminy Głuchów , również niepełnosprawnych .

4. W uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte do Klubu dzieci spoza Gminy Głuchów.

5. Klub realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, wspomagając rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez:

1) przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka;

2) przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

3) współdziałanie w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

6. Działalność wychowawcza i opiekuńcza Klubu prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.

Rozdział 3.
Dzienny wymiar godzin zajęć

§ 6. 1. Klub działa przez cały rok kalendarzowy z przerwami wynikającymi z kalendarza dni wolnych .

2. Dzienny wymiar godzin pracy Klubu wynosi 5 godzin względem każdego dziecka.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci

§ 7. 1. Klub przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do Klubu przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia.

3. Dzieci przyjmowane są do Klubu na podstawie karty zgłoszenia dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub z deficytami rozwojowymi dodatkowo z opinią poradni specjalistycznej lub/i orzeczeniem lekarskim.

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są:

1) dzieci z terenu Gminy Głuchów;

2) dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną;

3) dzieci niepełnosprawne i z deficytami rozwojowymi;

4) pozostałe dzieci.

5. Opieka nad dziećmi może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do ukończenia 4 roku życia; wówczas rodzice są zobowiązani do złożenia w Klubie pisemnego, pod rygorem nieważności oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

6. Przyjęć do klubu dokonuje Kierownik na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjnej powołanej przez Organ prowadzący oraz na podstawie dokumentów wymienionych w § 7 ust. 3 Statutu.

7. Do Klubu mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc. Ustęp 6. powyżej stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.
Zasady ustalania opłat za pobyt dziecka w Klubie

§ 8. 1. Gospodarka finansowa Klubu prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących jednostek budżetowych. Klub utrzymywany jest ze środków pochodzących z budżetu gminy Głuchów oraz opłat pochodzących od rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego. Opłata za pobyt dziecka w Klubie uiszczana jest przez rodziców/ prawnych opiekunów w formie miesięcznego czesnego. Wysokość czesnego ustalać będzie Rada Gminy w formie oddzielnej uchwały.

2. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zapisując dziecko do Klubu zobowiązani są do opłacenia wpisowego (opłata jednorazowa za dane dziecko, bezzwrotna), w ramach którego organ prowadzący gwarantuje materiały plastyczne i inne wykorzystywane podczas zajęć oraz ubezpieczenie NNW. Wysokość wpisowego określa regulamin organizacyjny Klubu nadany przez osobę kierującą.

3. Kierownik może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy nie uczęszcza ono na zajęcia nieprzerwalnie przez okres ponad 1 miesiąca (30 dni), a rodzice nie zgłosili nieobecności dziecka. Organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku, gdy nie uczęszcza ono na zajęcia nieprzerwanie przez okres ponad 1 miesiąca , a rodzice nie zgłosili przyczyn nieobecności dziecka w terminie 1 miesiąca licząc od pierwszego dnia nieobecności w Klubie. W przypadku powrotu dziecka po 30 dniach nieprzerwanej nieobecności, uprawnienie do skreślenia dziecka z listy wychowanków przysługuje również Kierownikowi, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przybycia dziecka do Klubu, rodzice nie usprawiedliwią jego nieobecności.

4. W przypadku nieobecności dziecka w klubie nie pobiera się opłaty za wyżywienie dziecka, oraz opłaty za pobyt dziecka na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku rodziców w przypadku całomiesięcznej choroby dziecka lub innych uzasadnionych przyczyn.

5. Klub prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 6.
Wyżywienie w trakcie pobytu dziecka w Klubie

§ 9. 1. Rodzice przynoszą posiłki (mleko, kaszki, słoiczki) w podpisanych pojemniczkach, butelkach itp., dbając jednocześnie o świeżość i zdatność do spożycia przynoszonych posiłków.

2. Dla dzieci starszych istnieje możliwość wykupienia przez rodzica posiłków przygotowywanych dla wychowanków Gminnego Przedszkola w Głuchowie.

Rozdział 7.
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 10. 1. Klub prowadzi zajęcia dla różnowiekowej grupy dziecięcej .

2. Maksymalna liczba dzieci w klubie określona jest w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i przepisach wydanych na jej podstawie.

3. Opiekę nad dziećmi w grupie sprawuje wychowawca. W swojej pracy wychowawca może być wspierany przez wolontariuszy i rodziców.

4. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8.
Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 11. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane punktualnie przez rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletnie upoważnione osoby.

2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Klubu i z Klubu odpowiadają osoby przyprowadzające i odbierające dzieci.

3. Dziecko przyprowadzone do Klubu powinno być przekazane bezpośrednio pod opiekę wychowawcy, a po zajęciach odebrane od wychowawcy.

4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać zdrowe dziecko.

5. Personel nie podaje dzieciom lekarstw.

6. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą mogły odebrać dziecka z Zespołu.

7. W przypadku nie wywiązania się rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązku punktualnego odebrania dziecka z Klubu, wychowawca winien skontaktować się z nimi telefonicznie, a w przypadku braku możliwości takiego kontaktu, zawiadomić Policję.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje organ prowadzący.

2. Pracą Klubu zarządza Kierownik, który kieruje jego działalnością, reprezentuje na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego mienie, organizację i funkcjonowanie.

3. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Głuchów w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Pracowników Klubu zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik.

5. Kierownik odpowiada za właściwe zapewnienie świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, które winny być sprawowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne.

6. Zasady wynagradzania pracowników Klubu określa Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników opracowany na podstawie właściwych przepisów prawa, obowiązujących Klub jako gminną jednostkę budżetową.

7. Zatrudniona w Klubie kadra zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w pomieszczeniu, w którym prowadzone są zajęcia z dziećmi w Klubie.

8. Statut Klubu Malucha " Mały Mądrala" w Głuchowie obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności - dzieci, rodziców i pracowników.

9. Zmiany w niniejszym dokumencie mogą być wprowadzane przez Organ prowadzący również na wniosek organów Klubu Malucha.

10. Statut Klubu Malucha "Mały Mądrala" w Głuchowie jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

11. Regulaminy działalności Klubu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego dokumentu.

12. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Klubu określają odrębne przepisy.

13. Statut Klubu Malucha " Mały Mądrala" w Głuchowie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »