| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Kiełczygłów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art.18 ust.1 oraz ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2, art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz.1292; z 2008r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618; z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 219, poz. 1705; z 2010r. Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz.991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kiełczygłów realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Godziny pracy określa statut przedszkola.

§ 2. 1. Opłacie podlegają świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Usługi te obejmują:

1) zapewnienie bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu w przedszkolu;

2) nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;

3) zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych imprezach artystycznych i okolicznościowych;

4) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

5) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka;

6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową;

7) zajęcia relaksacyjno - wyciszające.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7, w wysokości 0,07% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę za dany rok, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

3. Opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 wnosi się do dnia 15 każdego miesiąca.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka;

2. Miesięczną opłatę za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin zajęć i stawki godzinowej, o której mowa w § 2 ust. 2;

3. Opłata pobrana z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu będzie rozliczana podczas pobierania odpłatności za następny miesiąc;

4. Opłata o której mowa w ust. 2 i 3 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta Gminy do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów) dziecka o przyznanie ulgi w opłacie.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/34/2003 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 29 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stałej opłaty za przygotowywanie posiłków dla dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kiełczygłów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Danuta Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »