| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/82/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319; z 2007 r. Nr 127 poz. 880 i Nr 225 poz. 1635; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227 i Nr 201 poz. 1237; z 2009 r. Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 454, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 130 poz. 871, Nr 155 poz. 1043, z 2011 r. Nr 32 poz. 159 i Nr 153 poz. 901) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia obręb geodezyjny Kolonia Witów - Poniatów zmienionej uchwałą Nr XLV/442/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia obręb geodezyjny Kolonia Witów - Poniatów Rada Miejska w Sulejowie, uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia, zwany dalej "planem", którego granice wyznaczają: od północy - południowa granica lasów państwowych, od południa - północna granica rzeki Strawy, od zachodu - wschodnia granica lasów państwowych, od wschodu - zachodnia granica drogi powiatowej relacji Poniatów - Witów.

2. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Witów Kolonia gmina Sulejów"- stanowiący załącznik Nr 1;

2) stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów - załącznik nr 2, nie będący ustaleniami planu;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrywania uwag zgłoszonych do projektu planu - załącznik 3, nie będący ustaleniami planu;

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji i zasad finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej - załącznik nr 4, nie będący ustaleniami planu.

3. Przedmiotem ustaleń planu są:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

3) tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDX;

4) tereny urządzeń infrastruktury - energetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

5) tereny zagrożone powodzią - oznaczone na rysunku planu symbolem ZZ;

6) tereny usług kultury oznaczone symbolem UK i ochrony archeologicznej oznaczone symbolem W.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe;

5) ciągi piesze;

6) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

7) tereny urządzeń infrastruktury - energetyka;

8) graniczny zasięg terenów zalewanych;

9) tereny zalewowe;

10) strefy ochrony archeologicznej;

11) teren ochrony kulturowej - zabytkowa figura przydrożna.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi:

1) proponowane granice działek budowlanych;

2) orientacyjne obrysy budynków;

3) projektowany wodociąg;

4) projektowana linia NN,

5) projektowany spalsko - sulejowski obszar chronionego krajobrazu,

6) granica strefy ochrony pośredniej wód zbiornika sulejowskiego.

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię graniczną sytuowania nowych i rozbudowywanych budowli i budynków, w której może być umieszczona ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenów komunikacyjnych lub innych wskazanych rysunkiem planu elementów zagospodarowania terenu (nie dotyczy to takich elementów architektonicznych budynku jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych elementów architektonicznych na trwale związanych z konstrukcją i funkcją budynku);

3) obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

4) odpowiedniej ilości miejsc postojowych - należy przez to rozumieć ilość miejsc postojowych liczoną w proporcji:

a) minimum 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny, nie wliczając miejsca postojowego w garażu;

b) minimum 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni handlowo - usługowej zlokalizowanej w budynku mieszkalnym;

5) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem uchwały;

6) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnie terenu inwestycji zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym;

7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację;

8) poziomie terenu - należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej;

9) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki mierzonej przed głównym wejściem do budynku;

10) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz prawomocne decyzje administracyjne ograniczające prawo dysponowania terenem;

11) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które przeważa na tym terenie;

12) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie wzbogacające do 45% powierzchni budynku;

13) roboty ziemne - roboty związane z wykonywaniem wszelkich wykopów poniżej 0,5 m od poziomu terenu;

14) rysunku planu - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na mapie w skali 1:1000;

15) studium - należy przez to rozumieć "Studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów";

16) tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały;

17) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi;

18) dotychczasowym użytkowaniu - należy przez to rozumieć czasowy sposób zagospodarowania i użytkowania terenu albo obiektu istniejącego do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;

19) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Sulejowie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

20) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr procentowy wyrażający stosunek powierzchni zabudowy wszystkich budynków na terenie inwestycji do powierzchni terenu.

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale są definiowane w przepisach odrębnych.

§ 4. Dla obszaru, o którym mowa w § 1, plan ustala:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;

7) zasady przekształcenia i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej;

8) sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

9) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

10) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ogólne:

1) tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem;

2) miejsc postojowych dla samochodów, lokalizowanych w terenach dróg publicznych i wewnętrznych nie uwzględnia się w bilansie terenów inwestycji;

3) obowiązuje zakaz zmiany ukształtowania terenu w terenach zabudowy mieszkaniowej MN w stopniu większym niż 0,5 m w stosunku do terenu istniejącego;

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej MN ustala się obowiązek zagospodarowania wód opadowych w ramach nieruchomości;

5) obowiązuje zakaz fermowej hodowli zwierząt gospodarskich.

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

1) ze względu na lokalizację części terenu 8MN i terenu 9MN w strefie ochrony pośredniej wód Zbiornika Sulejowskiego obowiązują dla tego terenu ustalenia zawarte w decyzji Wojewody Łódzkiego ustanawiającej tę strefę.

2) nakaz stosowania rozwiązań przestrzennych i technicznych zapewniających zachowanie odpowiednich standardów środowiskowych przestrzeni zamieszkania, odpowiadających wymogom określonym w przepisach odrębnych;

3) zakaz lokalizacji usług na terenach oznaczonych jako MN, powodujących obniżenie standardów środowiskowych właściwych dla zabudowy mieszkaniowej;

4) zakaz realizacji przedsięwzięć, których realizacja wymaga przeprowadzenia postępowania z zakresu ochrony środowiska z wyjątkiem inwestycji infrastruktury technicznej, drogowej i zabudowy mieszkaniowej;

5) obowiązek zachowania poziomu hałasu w środowisku określonego w obowiązujących przepisach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

6) na części obszaru objętego planem oznaczonej symbolem ZZ i potencjalne zagrożonej powodzią, obowiązuje zakaz zabudowy.

3. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) wprowadza się wymóg objęcia ochroną konserwatorską XVIII-wiecznej figury przydrożnej św. Jana Nepomucena wraz z okalającym starodrzewem zlokalizowanej przy drodze powiatowej w terenie oznaczonym symbolem UK;

2) na obszarze objętym planem występują stanowiska archeologiczne w terenach 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 6MN, 9MN 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD. W miejscach stanowisk archeologicznych:

a) przed przystąpieniem do robót ziemnych ustala się obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających, ratowniczych badań wykopaliskowych w zakresie ustalonym przez konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) należy uzyskać odpowiednie pozwolenie konserwatora zabytków na wykonywanie tych prac.

4. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wyodrębnia tereny będące przedmiotem określeń ogólnych i szczegółowych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN;

2) teren urządzeń infrastruktury oznaczony na rysunku planu symbolem 10E;

3) tereny dróg publicznych dojazdowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 11KDD, 12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD;

4) tereny ciągów pieszych oznaczone symbolem 17KDX, 18KDX;

5) tereny zalewowe oznaczone symbolem 19ZZ.

5. Na terenie objętym planem ustala się obowiązek:

1) zagospodarowania i kształtowania nawierzchni ulic i chodników w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne;

2) możliwość lokalizacji poza pasem jezdni zieleni urządzonej z elementami małej architektury oraz urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących dróg publicznych;

3) realizacji ogrodzeń w liniach rozgraniczających tereny działek budowlanych od pasa komunikacji;

4) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

5) zaopatrzenie w wodę w systemie zbiorowym z sieci wodociągowej 160 mm przez jej rozbudowę w liniach rozgraniczających dróg;

6) selekcji i gromadzenia odpadów w urządzeniach do tego przystosowanych, w granicach poszczególnych działek oraz ich odbiór i usuwanie w systemie zorganizowanym w gospodarce komunalnej gminy;

7) budowę szczelnych zbiorników na nieczystości płynne jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo po wybudowaniu wiejskiej sieci kanalizacyjnej ścieki należy odprowadzić do oczyszczalni w terminie 6 miesięcy od daty zrealizowania sieci;

8) ustala się następujące zasady zagospodarowania i wyposażenia terenów w zakresie obronności w sytuacjach kryzysowych:

a) zabudowa na terenach objętych planem nie tworzy zagrożeń dla ludności i środowiska na obszarze własnym jak i na terenach sąsiednich,

b) realizacja infrastruktury technicznej winna następować równocześnie z zabudową mieszkaniową,

c) obowiązek zaopatrzenia sieci wodociągowej w hydranty dla celów p. poż.,

d) obowiązek zapewnienia przejezdności ulic i możliwości ich wykorzystania do celów p. poż., obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla pojazdów,

e) ze względu na specyfikę zabudowy nie ustala się obowiązku szybkiej adaptacji obiektów dla celów ochrony ludności,

f) lokalizacja obiektów służących ochronie ludności w sytuacjach kryzysowych wyznacza się na terenie zaliczanym do powierzchni biologicznie czynnej działek budowlanych oraz na terenach między liniami zabudowy wyznaczonymi wzdłuż dróg publicznych,

g) z terenów mieszkaniowych odprowadzenie wód opadowych w systemie nie skanalizowanym z wykorzystaniem naturalnych spadków terenu w ramach poszczególnych działek.

6. Na obszarze objętym planem zakazuje się:

1) lokalizowania obiektów dysharmonizujących przestrzennie i kompozycyjnie z otoczeniem, reklam wieloformatowych z wyjątkiem infrastruktury technicznej;

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów obowiązujących na dzień zatwierdzenia niniejszej uchwały - z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury technicznej i drogowej;

3) lokalizowania obiektów i urządzeń powodujących emisję zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczalne normy stężeń oraz o charakterze odorowym;

4) odprowadzenia ścieków bytowych do gruntu i do wód powierzchniowych;

5) zabudowy na terenie zagrożonym powodzią oznaczonym symbolem 19ZZ.

7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące scalania i podziału nieruchomości:

1) dopuszcza się podział oraz scalenie i podział nieruchomości;

2) powierzchnia działki budowlanej dla każdego budynku mieszkalnego nie może być mniejsza niż 1000 m2 ;

3) dopuszcza się wydzielenie działki o mniejszej powierzchni, pod warunkiem gdy jej wydzielenie służy powiększeniu innej działki budowlanej;

4) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż 20 m;

5) dopuszcza się wydzielenie działki o mniejszych szerokościach frontów, pod warunkiem, gdy jej wydzielenie służy powiększeniu innej działki budowlanej.

8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny;

2) dla handlu detalicznego mało powierzchniowego i usług - 1miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni handlowej;

3) miejsca postojowe należy lokalizować na terenie działki budowlanej, na której usytuowany jest budynek.

9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej,

2) przewody wodociągowe, linie kablowe, sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej niskiego oraz średniego napięcia należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg lub ciągów pieszych,

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązuje:

a) zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej,

b) do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody,

c) budowa sieci wodociągowej w układach pierścieniowych zapewniających ciągłość dostawy wody do odbiorców i zabezpieczenia przeciwpożarowe,

4) w zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych:

a) odprowadzenie ścieków komunalnych siecią do kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem pkt b),

b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

c) z uwagi na sąsiedztwo terenów zalewowych nie dopuszcza się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników.

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązuje:

a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

b) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wysoko sprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym,

c) preferuje się wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych.

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach szczególnych i aktach prawa miejscowego.

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i obsługę telekomunikacyjną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej 15/04 kV liniami energetycznymi NN w drogach dojazdowych,

b) obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych podłączeń na warunkach ustalonych przez operatora sieci.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN i 6MN ustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę jednorodzinną wraz budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę jednorodzinną i gospodarczą, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy;

3) lokalizowanie budynków mieszkalnych równolegle do granic działek;

4) obsługę komunikacyjną działek z dróg dojazdowych;

5) usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego jako uzupełniające przeznaczenie przy czym udział powierzchni handlowo - usługowej nie może przekroczyć 30 % powierzchni budynku;

6) nie dopuszcza się lokalizacji funkcji handlowo - usługowej jako jedynego sposobu zabudowy działki;

7) nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

8) dopuszcza się podział na działki przy czym nowo powstała działka winna spełniać warunki:

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2 ,

b) szerokość frontu działki min. 20 m,

c) zaprojektowano prostopadłe położenie działek w stosunku do pasa drogowego.

9) warunki zagospodarowania działek:

a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zachowanie jako biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni działek,

c) wskaźnik powierzchni zabudowy łącznie z dojściem, dojazdem i powierzchniami utwardzonymi nie może przekraczać 40 % powierzchni działki,

d) zagwarantować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów na każdej działce,

e) grodzenie działek w liniach rozgraniczających dróg, z preferencją stosowania ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,80 m, przy jednoczesnym zakazie stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych betonowych,

f) ustala się maksymalną wysokość nowej zabudowy i nadbudowy budynków istniejących na dwie kondygnacje naziemne (w tym poddasze użytkowe) z zachowaniem wysokości budynków do 11 m licząc od poziomu gruntu do kalenicy,

g) stosowanie dachów spadzistych - w zabudowie frontowej o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 40o z możliwością stosowania lukarn i facjat dachowych o powierzchni nie większej niż połowa połaci dachu,

h) obowiązek nawiązania nowej zabudowy do budynków tradycyjnych w zakresie formy architektonicznej - kompozycji elewacji (wielkość - proporcje i rozmieszczenie otworów, skala detalu elewacyjnego) przy możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

i) ustala się stosowanie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową z zakazem pokrycia papą,

j) zakaz stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

k) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych w granicy działek (łączenie zabudowy lokalizowanej przy granicy z sąsiednim budynkiem),

l) odległość budynków od granicy lasu w jednostce 1MN winna wynosić min. 12 m,

m) parametry i wskaźniki zabudowy gospodarczej i garażowej: maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 m2 , wysokość budynków w kalenicy do 6 m, dopuszcza się stosowanie dachów dwuspadowych, wielo i jednospadowych o kącie nachylenia od 30o do 40°, krycie dachów jednolitą lub podobną kolorystyką jak na budynku mieszkalnym.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 7MN i 8MN ustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę jednorodzinną wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) lokalizowanie budynków mieszkalnych równolegle do granic działek;

3) obsługę komunikacyjną działek z dróg dojazdowych;

4) usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego jako uzupełniające przeznaczenie przy czym udział powierzchni handlowo - usługowej nie może przekroczyć 30 % powierzchni budynku;

5) nie dopuszcza się lokalizacji funkcji handlowo - usługowej jako jedynego sposobu zabudowy działki;

6) nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

7) dopuszcza się podział na działki przy czym nowo powstała działka winna spełniać warunki:

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2,

b) szerokość frontu działki min. 20 m,

c) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni mniejszej niż określonej w podpunkcie a), lecz nie mniejszej niż 900 m2 , gdy wynika to z ich położenia i zaprojektowanego układu komunikacyjnego;

8) warunki zagospodarowania działek:

a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) zachowanie jako biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni działek,

c) wskaźnik powierzchnia zabudowy łącznie z powierzchniami utwardzonymi nie może przekraczać 40 % powierzchni działki,

d) zagwarantować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów na każdej działce,

e) grodzenie działek w liniach rozgraniczających dróg, z preferencją stosowania ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,80 m, przy jednoczesnym zakazie stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych betonowych,

f) ustala się maksymalną wysokość zabudowy budynków na dwie kondygnacje naziemne (w tym poddasze użytkowe) z zachowaniem wysokości budynków do 11 m licząc od poziomu gruntu do kalenicy,

g) stosowanie dachów spadzistych - w zabudowie frontowej o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 40o z możliwością stosowania lukarn i facjat dachowych o powierzchni nie większej niż połowa połaci dachu,

h) obowiązek nawiązania nowej zabudowy do budynków tradycyjnych w zakresie formy architektonicznej - kompozycji elewacji (wielkość - proporcje i rozmieszczenie otworów, skala detalu elewacyjnego) przy możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

i) ustala się stosowanie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową z zakazem pokrycia papą,

j) zakaz stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

k) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych w granicy działek (łączenie zabudowy lokalizowanej przy granicy z sąsiednim budynkiem),

l) odległość budynków w jednostkach 3MN i 4MN od granicy lasu winna wynosić min. 12 m,

m) parametry i wskaźniki zabudowy gospodarczej i garażowej: maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 m2 , wysokość budynków w kalenicy do 6 m, dopuszcza się stosowanie dachów dwuspadowych, wielo i jednospadowych o kącie nachylenia od 30o do 40°, krycie dachów jednolitą lub podobną kolorystyką jak na budynku mieszkalnym.

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9 MN ustala się:

1) jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę jednorodzinną wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę jednorodzinną i gospodarczą, dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy;

3) jako usługi podstawowe dopuszcza się realizację zabudowy handlowo - usługowej dla obsługi mieszkańców o wielkości do 45% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;

4) lokalizowanie nowych budynków równolegle do drogi powiatowej;

5) obowiązuje przed realizacją zabudowy działki nr ew. 51/1, wykonanie wyprzedzających badań warunków gruntowych w celu określenia rodzaju zasypu dawnego wyrobiska piasku, wytrzymałości gruntu i warunków posadowienia;

6) obsługę komunikacyjną działek z drogi dojazdowej i drogi powiatowej;

7) nie ustala się obowiązku scalania nieruchomości i ponownego podziału gruntu na działki;

8) dopuszcza się podział na działki przy czym nowo powstała działka winna spełniać warunki:

a) minimalna powierzchnia działki - 1000 m2 ,

b) szerokość frontu działki min. 20 m.

9) warunki zagospodarowania działek:

a) zachowanie wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;

b) zachowanie jako biologicznie czynnej minimum 50 % powierzchni działek,

c) wskaźnik powierzchni zabudowy łącznie z dojściem, dojazdem i powierzchniami utwardzonymi nie może przekraczać 40 % powierzchni działki,

d) zagwarantować co najmniej 1 miejsce postojowe dla samochodów na działce,

e) ogrodzenie działek w liniach rozgraniczających dróg, z preferencją stosowania ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,80 m, przy jednoczesnym zakazie stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych betonowych,

f) ustala się maksymalną wysokość zabudowy budynków na dwie kondygnacje naziemne (w tym poddasze użytkowe) z zachowaniem wysokości budynków do 11 m licząc od poziomu gruntu do kalenicy,

g) stosowanie dachów spadzistych - w zabudowie frontowej o nachyleniu połaci dachowych od 30 do 40o z możliwością stosowania lukarn i facjat dachowych o powierzchni nie większej niż połowa połaci dachu,

h) obowiązek nawiązania nowej zabudowy do budynków tradycyjnych w zakresie formy architektonicznej - kompozycji elewacji (wielkość - proporcje i rozmieszczenie otworów, skala detalu elewacyjnego) przy możliwości zastosowania współczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

i) ustala się się stosowanie pokrycia dachowego dachówką ceramiczną lub blachą dachówkową z zakazem pokrycia papą,

j) zakaz stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

k) dopuszczenie lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych w granicy działek (łączenie zabudowy lokalizowanej przy granicy z sąsiednim budynkiem):

- parametry i wskaźniki zabudowy gospodarczej i garażowej: maksymalna powierzchnia zabudowy do 50 m2 , wysokość budynków w kalenicy do 6 m, dopuszcza się stosowanie dachów dwuspadowych, wielo i jednospadowych o kącie nachylenia od 30o do 40°, krycie dachów jednolitą lub podobną kolorystyką jak na budynku mieszkalnym.

§ 9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10E ustala się, przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenu:

1) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej jako przeznaczenie terenu;

2) ogrodzenie terenu w granicach działki;

3) dostęp komunikacyjny z drogi dojazdowej 15KDD;

4) dla zaopatrzenia w energię elektryczną terenów objętych planem miejscowym, nie przewiduje się budowy elektroenrgetycznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w wykonaniu wnętrzowym;

5) pod budowę stacji przeznacza się obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 10E o wymiarach 2x3 m, pozostały teren winien być wykorzystany jako strefa ochronna od stacji.

§ 10. Na terenie oznaczonym symbolem 19ZZ obowiązuje:

1) zakaz wznoszenia zabudowy z wyjątkiem urządzeń związanych z utrzymaniem i regulacją rzeki;

2) możliwość użytkowania terenu jako zieleń nie urządzona, łąki i pastwiska;

3) zachowuje się istniejące zbiorniki wodne (stawy).

§ 11. Wyodrębnia się teren usług kultury o symbolu UK obejmujący XVIII - wieczną figurę przydrożną św. Jana Nepomucena oraz otaczający ją starodrzew.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe w zakresie komunikacji

§ 12. Plan ustala następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

1) obsługę komunikacji stanowi system ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) KDD - drogi dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m i przekroju poprzecznym jedno jezdniowym dwupasmowym,

b) KDX - ciągi piesze o szerokości 5 m.

2) na terenie wyznaczonym pod komunikację, o którym mowa w ust. 1 w zakresie przeznaczenia uzupełniającego, w liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach obowiązujących na dzień zatwierdzenia planu.

3) ustala się:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczających komunikacji, od dróg dojazdowych 5 m i od drogi powiatowej 12 m;

b) nawierzchnia dróg utwardzona;

c) nawierzchnia chodników utwardzona z kostki betonowej lub płyt;

4) dopuszcza się budowę południowego odcinka drogi 14KDD, wyznaczonego w niniejszym planie w granicy z terenami 19ZZ, na nasypie o łagodnych skarpach, pokrytych trawą. W przypadku realizacji tej drogi na nasypie, ustala się konieczność wyposażenia skarpy północnej w rów odwadniający nadmiar wód opadowych w kierunku rzeki Strawy, uwzględniając przepisy obowiązujące na dzień zatwierdzenia planu.

5) parametry techniczne dróg powinny spełniać wymogi zawarte w przepisach szczególnych.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. 1. W związku z wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu ustanawia się jednorazowo stawkę procentową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości służącą pobraniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu opłaty związane z tym wzrostem wartości nieruchomości określa się, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem:

a) MN - 20 %,

b) E - 0 %,

c) KDD - 0 %,

d) KDX - 0 %,

e) ZZ - 0 %.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulejowa.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i wchodzi w życie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie


Przemysław Majchrowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.zip

Zalacznik Nr 1 do Uchwały XI.82.2011.2011-10-27


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 października 2011 r.

Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Sulejowie stwierdza, że ustalenia zawarte w przedstawionym przez Burmistrza Sulejowa do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulejów, uchwalonego przez Radę Miejską w Sulejowie w dniu 31 marca 2006 roku uchwałą Nr XXXIV/267/2006.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Sulejowie o sposobie rozpatrzenia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Witów Kolonia zgłoszonych w czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i Imię

zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej załącznik do Uchwały Nr

XI/82/2011

z dnia

27 października 2011

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględ niona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

10.V.2011

Edyta i Piotr Oleksiewicz

ul.*****************

97-300 Piotrków Tryb.

Jako właściciele działek nr 44/1, 61/1 składamy wnioski dotyczące ustaleń planu:

1. Obniżenie stawki procentowej opłaty planistycznej z proponowanych 30% do wysokości 1%.

2. Przeniesienie drogi dojazdowej do osiedla w kierunku północnym z wykorzystaniem duktu leśnego

44/1

61/1

Projekt planu przewiduje opłatę planistyczną dla terenów budownictwa mieszkaniowego oznaczonych symbolem MN w wysokości 30%.

Zaprojektowaną drogę dojazdową do osiedla od drogi powiatowej z wykorzystaniem jej obustronnej obudowy.

(+)

(-)

Ad.1

W projekcie planu miejscowego uwzględniono w części uwagę i obniżono opłatę planistyczną w terenach budownictwa mieszkaniowego MN do 20%.

Ad.2

Uwaga nie może być uwzględniona z uwagi na to, że istniejący dukt leśny jest drogą leśną służącą do wywozu drewna i stanowi własność Lasów Państwowych

2.

6.V.2011

Agnieszka i Krzysztof Sykus ul.******** Poniatów 97-330 Sulejów

Wnosimy o zmianę przebiegu odcinka drogi 13KDD i jej przeniesienie na granicę działek nr 52/3, 52/4

52/3

52/4

Projekt planu przewidywał lokalizację drogi 13KDD na odcinku od drogi powiatowej do drogi oznaczonej symbolem 15KDD na działce nr 52/3

(+)

Dokonano korekty przebiegu części drogi 13KDD z jej lokalizacją w granicy działek 52/3 i 52/4

3.

11.IX.2011

Agnieszka i Krzysztof Sykus ul.******** Poniatów 97-330 Sulejów

Wnosimy o rezygnację z odcinka drogi 16KDD zlokalizowanej w działce nr 52/3

52/3

Projekt planu przewiduje połączenie drogi oznaczonej symbolem 12KDD z drogą 13KDD łącznikiem oznaczonym 16KDD równoległym do drogi powiatowej

(-)

Realizacja odcinka drogi 16KDD w działce nr 52/3 jest zależna od właściciela działki i może nastąpić gdy przystąpi on do podziału swojego terenu na działki budowlane

4.

14.IV.2011

Zbigniew Kulbat

ul.***************

97-330 Sulejów

Wnioskuję o przesunięcie linii zalewowej w kierunku północnym od rzeki Strawy w celu umożliwienia budowy budynku mieszkalnego na działkach nr 61/1 i 61/2, zgodnie z uzyskanymi w 2006r. warunkami zabudowy

61/1

61/2

Projekt planu opracowano z wyznaczeniem ternu zalewowego po południowej skarpie drogi 14KDD. Taki przebieg terenu zalewowego wynika z opracowań GDGW w Warszawie i fizjografii

(-)

Przeniesienie linii terenu zalewowego nie jest zależne od gminy i wynika z naturalnego ukształtowania terenu. Realizacja zabudowy na działkach 61/1 i 61/2 wg uzyskanych wcześniej warunków zabudowy byłaby przedsięwzięciem ryzykownym i nie uzasadnionym z narażeniem właściciela na straty w okresie wielkiej powodzi


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 27 października 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Witów Kolonia, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich funkcjonowania.

Jako podstawę prawną przyjęto:

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

ustawa z dania 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z późn. zm.)

ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późn. zm.)

Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania obszaru objętego planem, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od zdolności finansowej gminy i będzie określone w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych.

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej będącej zadaniami własnymi gminy należy:

- wykup terenu pod budowę dróg i ciągów pieszych od właścicieli prywatnych;

- budowa sieci wodociągowej. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane i później eksploatowane przez odpowiedniego zarządcę sieci.

Odrębnym problemem jest zaopatrzenie obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem energetycznym, realizacja sieci przez zakład energetyczny uzależniona jest od wcześniej sporządzonych planów zaopatrzenia w energię (z 3 letnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w energię obszaru określonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasilanie w energię ma być zagwarantowane z planowanej stacji trafo, a całość potrzeb wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu zostanie pokryta w drodze budowy sieci średniego i niskiego napięcia.

Środki finansowe na cele infrastrukturalne realizowane przez gminę będą pochodzić ze środków własnych gminy ustalanych w poszczególnych budżetach gminy na dany rok oraz funduszy Unii Europejskiej.

Zakłada się też, że część wyposażenia w niezbędną sieć wodociągową w znacznej części realizowana będzie przez przyszłych właścicieli terenów. Źródłem dochodu gminy będzie tak zwana renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości. Gmina uzyska również dochody z podatku od nieruchomości. Można założyć, że programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, które zostaną wdrożone w gminie pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacji zadań inwestycyjnych należących do zadań własnych gminy. Gmina wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych.

Prognozowane wydatki związane z realizacją ww projektu będą stanowić podstawę do podjęcia prac nad ujęciem ich w wieloletnich programach inwestycyjnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »