| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/174/2011 RadY Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia 28 grudnia 2011r.

o zmianie uchwały Nr 475/97 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia samodzielnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Straż Miejska" w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142; i 146; Nr 40 poz. 230; Nr 106 poz. 675; Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 217 poz. 1281; Nr 149 poz.887) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych ( Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 779; Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984; Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1190; Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 97, poz. 803; Dz.U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 475/97Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiegoz dnia 10 grudnia 1997r. w sprawie utworzenia samodzielnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Straż Miejska" w Tomaszowie Maz. zmienionej uchwałą Nr 289/99 Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz.Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 3 listopada 1999r. wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do uchwały, który otrzymuje brzmienie o treści przedstawionej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/470/06 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2006r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia samodzielnej gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Straż Miejska" w Tomaszowie Maz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Maz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Maz.


Stanisław Stańdo


Załącznik do Uchwały Nr XX/174/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej w Tomaszowa Mazowieckim, zwanej dalej "Strażą".

§ 2. Straż jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działającą w szczególności na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591),

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779),

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

4) Statutu Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim,

5) niniejszego Regulaminu.

Rozdział 2.
Struktura organizacyjna i zasady działania

§ 3. 1. Strażą kieruje Komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, zwany dalej Komendantem, który sprawuje ogólne kierownictwo w zakresie organizacji pracy Straży, zapewniając jej sprawne funkcjonowanie oraz odpowiednie warunki do realizacji zadań.

2. Komendant jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży Miejskiej strażników i pozostałych pracowników.

3. Straż jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. W imieniu Straży czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Komendant

4. Do zadań i kompetencji Komendanta należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie działalności Straży;

2) reprezentowanie Straży;

3) składanie oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Straży, w granicach i na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego.;

4) zarządzanie kadrami i mieniem;

5) wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych w zakresie kierowania Strażą;

6) kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań;

7) kierowanie gospodarką finansową w granicach określonych uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Maz.;

8) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych w przepisach prawa do właściwości kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej.

5. Podczas nieobecności Komendanta pracą Straży kieruje Zastępca Komendanta.

6. Komendant może w ramach wewnętrznych struktur ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań, ustalając zakres i czas ich umocowania, a także może upoważnić swojego Zastępcę lub innych pracowników Straży do wykonywania określonych czynności lub podpisywania dokumentów w jego imieniu.

§ 4. 1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Komendanta, Głównego Księgowego oraz komórek organizacyjnych Straży.

2. Zastępca Komendanta organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę podległych jemu komórek organizacyjnych, zgodnie z określonym dla nich zakresem, w sposób zapewniający optymalną realizację zadań.

3. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości i o finansach publicznych i przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy.

4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla Zastępcy Komendanta i Głównego Księgowego ustala Komendant.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków dla pozostałych stanowisk określają odpowiednio Zastępcy Komendanta i Główny Księgowy, a zatwierdza je Komendant

§ 5. 1. W Straży wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) referat finansowo-kadrowy i obsługi administracyjnej,

2) referat dyżurnych i monitoringu,

3) sekcję patrolowo-interwencyjną,

4) sekcję ochrony środowiska,

5) sekcję profilaktyki społecznej,

6) stanowisko ds. wykroczeń.

2. Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik do niniejszego Regulaminu

3. Szczegółową strukturę wewnętrzną referatów oraz liczbę i rodzaj stanowisk określa Komendant.

4. Dla realizacji określonych zadań Komendant może tworzyć, poza ustaloną strukturą, doraźne zespoły złożone ze strażników, pracowników administracyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

§ 6. Do zakresu działania referatu finansowo-księgowego i obsługi administracyjnej należy, w szczególności :

1) prowadzenie rachunkowości Straży;

2) naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń przysługujących pracownikom;

3) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i do Głównego Urzędu Statystycznego;

4) sporządzanie deklaracji, dokonywanie rozliczeń publicznoprawnych i innych;

5) obsługa kasowa i bankową;

6) sporządzanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych oraz projektów jego zmian.

7) prowadzenie obsługi kadrowej i działalności Zakładowego Funduszu Socjalnego;

8) realizacja procedur zakupu zaopatrzenia rzeczowego i materiałowego oraz dostawy usług niezbędnych do funkcjonowania Straży;

9) prowadzenie kancelarii zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej oraz obsługa sekretarska i biurowa;

10) organizowanie i nadzorowanie sprawnego obiegu dokumentów, oraz czuwanie nad prawidłowym stosowaniem jednolitego rzeczowego wykazu akt;

11) nadzorowanie prawidłowego stosowania pieczęci oraz przestrzegania zasad podpisywania pism i dokumentów;

12) organizowanie i nadzorowanie działań związanych z administrowaniem obiektami, ich wyposażeniem oraz utrzymaniem porządku i czystości;

13) prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Straży;

14) prowadzenie i nadzorowanie gospodarki środkami transportu, umundurowaniem i wyposażenia rzeczowego pracowników oraz pomieszczeń służbowych;

15) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją, naprawami i likwidacją zbędnego majątku;

16) prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

17) prowadzenie magazynu oraz składnicy akt.

§ 7. Do zakresu działania referatu dyżurnych i monitoringu należy w szczególności:

1) kierowanie, koordynowanie działaniami służby patrolowej Straży oraz sporządzanie informacji dotyczących prowadzonych działań;

2) przyjmowanie i zlecanie do realizacji zgłoszeń i interwencji;

3) sprawowanie nadzoru nad działaniami Straży w czasie nieobecności Komendanta i Zastępcy komendanta, poza ich godzinami pracy;

4) bieżąca współpraca z Urzędu Miasta, Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi miejskimi instytucjami w zakresie:

a) ratowania życia i zdrowia obywateli oraz mienia,

b) usuwania awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych i likwidacji innych zagrożeń;

5) prowadzenie wideo nadzoru miejsc szczególnie zagrożonych - obsługa systemu monitoringu wizyjnego;

6) reagowanie na przejawy łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych;

7) analizowanie gromadzonych danych (zdarzeń, przypadków zagrożeń) oraz przekazywanie informacji - ostrzeganie, alarmowanie;

8) koordynacja i planowanie wspólnych działań referatów i sekcji.

§ 8. Do zakresu działania sekcji patrolowo-interwencyjnej należy w szczególności:

1) patrolowanie rejonów służbowych ;

2) podejmowanie interwencji;

3) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych obowiązujących w miejscach publicznych;

4) informowanie referatu dyżurnych i monitoringu o stwierdzonych awariach lub osobach wymagających pomocy;

5) prowadzenie działań zabezpieczających i pomocniczych podczas usuwania przez właściwe służby ratownicze, awarii technicznych, skutków klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń miejscowych dla życia, zdrowia lub mienia obywateli;

6) prowadzenie działań zabezpieczających podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7) utrzymywanie współpracy z radami osiedli i instytucjami w zależności od potrzeb wynikających z zagrożeń;

8) wykonywanie zadań w zakresie ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

9) monitorowanie rejonów objętych pracą kamer;

10) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi służbami, instytucjami i organizacjami;

11) kontrola ruchu drogowego.

§ 9. Do zakresu działania sekcji ochrony środowiska należy, w szczególności:

1) podejmowanie działań kontrolnych i profilaktycznych ograniczających zjawiska degradacji środowiska naturalnego, w tym przeciwdziałających niszczeniu zieleni, kompleksów leśno parkowych i zanieczyszczeniu powietrza, wód i gleby;

2) wykonywanie zadań na rzecz ochrony zwierząt, przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych i wolno żyjących, egzekwowanie obowiązku ich humanitarnego traktowania;

3) egzekwowanie przestrzegania zasad postępowania z odpadami;

4) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z instytucjami i organizacjami pozarządowymi;

5) informowanie społeczności lokalnej o rodzajach zagrożeń dla środowiska naturalnego.

§ 10. Do zakresu działania sekcji profilaktyki społecznej należy, w szczególności:

1) przygotowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych do szkół na każdym poziomie nauczania;

2) patrolowanie okolic szkół pod kątem zagrożenia demoralizacją, wykroczeniami i przestępczością wśród młodzieży;

3) szkolenie kadry pedagogicznej z tomaszowskich szkół i przedszkoli oraz rodziców pod kątem odpowiedzialności prawnej osób nieletnich i rodziców (opiekunów prawnych);

4) kontrola placówek oświatowych w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń zażywania, posiadania i sprzedaży substancji psychoaktywnych;

5) organizacja i nadzór nad festynami, piknikami i konkursami organizowanymi przez społeczności lokalne na terenie miasta Tomaszowa Maz.

§ 11. Do zakresu działania stanowiska ds. wykroczeń należy, w szczególności:

1) koordynowanie i nadzorowanie postępowań w sprawach o wykroczenia;

2) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;

3) prowadzenie rejestru spraw o wykroczenia;

4) udział w charakterze oskarżyciela przed sądami, w zakresie spraw kierowanych przez Straż;

5) wnoszenie środków odwoławczych w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania

o wykroczenia;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami w sprawach o wykroczenia;

7) udzielanie pomocy i wsparcia strażnikom realizującym czynności służbowe w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 3.
Obowiązki i uprawnienia strażników oraz pozostałych pracowników Straży Miejskiej

§ 12. 1. Strażnikiem może być osoba spełniająca wymogi określone w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w przypadku pozostałych pracowników spełniająca wymogi określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

2. Szczegółowy tryb przeprowadzania procedury rekrutacyjnej określa Komendant w drodze zarządzenia.

3. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne strażników i pracowników Straży Miejskiej regulują zasady wynagradzania w Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz., określone przez Komendanta w odrębnym trybie, a w zakresie nieuregulowanym tymi zasadami, przepisy dotyczące zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych.

§ 13. 1. Szczegółowy sposób wykonywania zadań przez strażników i pozostałych pracowników oraz ich obowiązki i uprawnienia określa ustawa o strażach gminnych, Regulamin Pracy Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz. oraz wewnętrzne przepisy t.j. zarządzenia, polecenia, pisma okólne, indywidualne zakresy obowiązków.

2. Szczegółowe zasady przyznawania, używania i rozliczania przedmiotów umundurowania określa Regulamin Umundurowania strażników Straży Miejskiej w Tomaszowie Maz., nadawany przez Komendanta.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 14. Dokonywanie zmian w Regulaminie następuje w trybie jego nadania przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego.


Załącznik do Regulaminu Nr XX/174/2011
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Schemat Organizacyjny

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »