| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Dmosin

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 oraz z 2009 r. Nr 18 poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Dmosin uchwala następujący "Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Dmosin"

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Dmosin zwany dalej "Regulaminem" określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Dmosin.

2. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

§ 2. Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, na podstawie pisemnej umowy z Usługodawcą.

Rozdział 2.
Zawieranie umów

§ 3. 1. Dostarczanie wody odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę, zawartej między Usługodawcą a Odbiorcą.

2. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek przyszłego Odbiorcy, po spełnieniu przez niego warunków technicznych przyłączenia.

3. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, a w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

4. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

5. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 4, Usługodawca zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami, wskazanymi we wniosku jeżeli są spełnione następujące warunki:

1) wszystkie punkty czerpalne wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Usługodawcą;

2) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;

3) wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych punktach czerpalnych oraz zasady ich utrzymania co winien udokumentować stosownymi zgodami lokatorów;

4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do punktu czerpalnego bez zakłócenia dostaw w pozostałych punktach czerpalnych.

6. Usługodawca może zawrzeć umowy z korzystającymi z lokali osobami, o których mowa w ust. 3 i 4, również w przypadku, gdy nie są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.

§ 4. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Usługodawca może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia z przyczyn określonych w art. 8 ustawy.

3. Jeżeli umowa o dostarczanie wody została zawarta na czas nieokreślony każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Jeżeli umowa o dostarczanie wody została zawarta na czas określony każda ze stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Każda umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Usługodawcę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 5. Umowa, o której mowa w § 4, w szczególności zawiera postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia;

2) sposoby i terminy wzajemnych rozliczeń;

3) praw i obowiązków stron, w tym obowiązków w zakresie utrzymywania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii;

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych;

5) okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

§ 6. Zmiana Odbiorcy powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej. Obowiązek ten ciąży na nowym Odbiorcy.

Rozdział 3.
Prawa i Obowiązki Usługodawcy i Odbiorcy

§ 7. 1. Usługodawca, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1) zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody o należytej jakości w wymaganych ilościach, w sposób ciągły i niezawodny;

2) jakość wody do spożycia przez ludzi odpowiadającą wymaganiom określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) ciśnienie wody określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

4) okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt, a wodomierzy mieszkaniowych na koszt odbiorcy.

§ 8. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania na życzenie Odbiorcy i z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

§ 9. 1. Usługodawca zobowiązany jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę oraz awarii wodociągowych.

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, jeżeli:

1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę;

2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska.

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, Usługodawca niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 10. 1. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej w umowie o zaopatrzenie w wodę, obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody:

1) 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;

2) 7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt. 1;

3) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 11. Usługodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

§ 12. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie przez zainteresowanego Odbiorcę w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin lub listem poleconym.

3. Reklamacje w przypadku obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorca ma obowiązek zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu, iż jakość wody nie odpowiada wymogom określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanego Odbiorcy o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wpływu.

5. Jeżeli badanie prawidłowości wskazań wodomierza nie potwierdzi zgłoszonej reklamacji, kosztem badania Usługodawca obciąży wnoszącego reklamację.

§ 13. W przypadku wystąpienia awarii urządzeń wodociągowych powodującej przerwy i ograniczenia w dostawach wody przekraczających 12 godzin, lub zaistnienia przerw w dostawach wody wskutek siły wyższej tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Usługodawcy, takich jak klęski żywiołowe (powódź, susza), skażenie ujęcia wody wyciekami paliw ciekłych z rurociągów lub zbiorników, przerwy w dostawie prądu, Usługodawca zobowiązany jest do:

1) niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Odbiorców i upublicznienia informacji w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) uruchomienia zastępczych punktów poboru wody rozmieszczonych w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez Odbiorców i upublicznienie informacji o ich usytuowaniu;

3) niezwłocznego przystąpienia do usuwania skutków awarii lub działania siły wyższej;

4) bieżącego upubliczniania informacji na temat przewidywanego czasu trwania przerwy w dostawach wody.

§ 14. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej w przypadku awarii na przyłączu będącym własnością Odbiorcy, Usługodawca wzywa Odbiorcę do niezwłocznego usunięcia awarii, a jeżeli wezwanie nie jest skuteczne usuwa awarię i kosztami obciąża Odbiorcę.

§ 15. 1. Odbiorcy zobowiązani są do:

1) korzystania z dostaw wody w sposób zgodny z przepisami ustawy, nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę innym Odbiorcom;

2) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób nie zagrażający możliwością skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej;

3) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Usługodawcy wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu;

4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci;

5) natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu;

6) natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci oraz o wszelkich awariach i uszkodzeniach przyłącza wodociągowego i wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby;

7) terminowego regulowania należności za dostawę wody;

8) wykonywania remontów posiadanych przyłączy, w tym także usuwanie ich awarii;

9) powierzania usuwania awarii posiadanych przyłączy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;

10) natychmiastowego powiadamiania Usługodawcy o awarii posiadanych przyłączy.

Rozdział 4.
Sposób rozliczeń

§ 16. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, są prowadzone przez Usługodawcę z Odbiorcami usług na podstawie określonych cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody.

§ 17. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych wodomierzy, z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego a sumą odczytów wodomierzy w poszczególnych punktach czerpalnych.

§ 18. W przypadku braku wodomierza ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.

§ 19. W przypadku awarii wodomierza do rozliczeń stosuje się średnie zużycie wody z ostatnich 6 miesięcy przed awarią.

§ 20. 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty jak również sposób uiszczania opłat.

2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

3. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie Odbiorcy usług jej zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

§ 21. Przy rozliczeniach z Odbiorcami, Usługodawca obowiązany jest stosować cenę lub taryfy zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Dmosin bądź wprowadzone w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 22. Taryfa podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dmosin oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów, nie później niż 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Gminy Dmosin oraz nie później niż na 7 dni przed wejściem jej w życie.

§ 23. 1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5a, 5b i 9a ustawy.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę.

Rozdział 5.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 24. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeśli są spełnione warunki przyłączenia określone w Regulaminie, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) określenia przeznaczenia wody;

3) proponowany termin rozpoczęcia poboru wody;

4) informację określającą charakterystykę obiektu , do którego będzie dostarczana woda.

3. Do wniosku , o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) mapkę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości , której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4. Usługodawca po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Przed zasypaniem wykonanego przyłącza, Odbiorca zobowiązany jest do zgłoszenia Usługodawcy gotowości do odbioru wykonanego przyłącza wodociągowego. Usługodawca dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych i zezwala na dokonanie zasypania wykopu.

6. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę Odbiorca dostarcza Usługodawcy inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza.

7. Przed podpisaniem umowy o zaopatrzenie w wodę Usługodawca zaplombuje wodomierz główny u Odbiorcy.

§ 25. Realizację budowy przyłącza do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej.

§ 26. Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych wykonanych zgodnie z § 24 niniejszego Regulaminu.

§ 27. Usługodawca ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Usługodawcy bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

§ 28. Usługodawca może odciąć dostawę wody w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

§ 29. 1. Uprawnieni przedstawiciele Usługodawcy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania koniecznych badań i pomiarów.

2. Usługodawca wyda swoim przedstawicielom stałe pisemne upoważnienie do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 6.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§ 30. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej,

2. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna przede wszystkim z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej,

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 31. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem obowiązują, w szczególności, przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 32. Wykonanie Regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 33. Regulamin podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 34. Traci moc uchwała Nr XXXII/187/06 z dnia 10 stycznia 2006 r. Rady Gminy Dmosin w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin.

§ 35. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Dmosin


Wanda Michalska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »