| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38/160/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 5 grudnia 2011r.


1. Ryszard Paweł Krawczyk 7. Bogusław Wenus
2. Beata Kaczmarek 8. Grażyna Kos
3. Iwona Kopczyńska 9. Barbara Polowczyk
4. Anna Kaźmierczak 10. Ewa Śpionek
5. Wojciech Newereńczuk 11. Małgorzata Michałek
6. Agnieszka Kamyczek - Maszewska 12. Bogdan Łągwa

Po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2011 roku Uchwały Nr XIV/173/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola, doręczonej RIO w Łodzi w dniu 7 listopada 2011 roku, działając na podstawie art. 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)
Kolegium uchwala, co następuje:

stwierdza nieważność Uchwały Nr XIV/173/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola - z powodu naruszenia prawa, tj. art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2011 roku Rada Miasta Zduńska Wola podjęła Uchwałę Nr XIV/173/11, w której określiła wysokość i zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w dniu 7 listopada 2011 roku. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi wszczęło postępowanie nadzorcze w stosunku do przedmiotowej uchwały, zapraszając na posiedzenie w dniu 5 grudnia 2011 roku przedstawicieli jednostki. W posiedzeniu Kolegium uczestniczyli przedstawiciele jednostki w osobach: Pana Krzysztofa Dobrowolskiego - radcy prawnego, Pani Marii Jabłońskiej - Skarbnika Miasta Zduńska Wola oraz Pani Iwony Szkopińskiej - Sekretarza Miasta Zduńska Wola.Jako podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały wskazano: art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
W toku badania przedmiotowej uchwały Kolegium stwierdziło, że regulacje w niej zamieszczone wykraczają poza granice upoważnienia wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która w art. 60 ust.1 stanowi, że podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy. Jeżeli gmina zdecyduje się dotować takie podmioty, to rada - stosownie do art. 60 ust.2 ustawy - powinna określić w drodze uchwały wysokość i zasady ustalania dotacji celowej. Zatem delegacja ustawowa dla rady gminy ogranicza się jedynie do określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej, a regulacje dotyczące innych zagadnień nie powinny być w niej zamieszczone. Natomiast zarówno tytuł uchwały, jak również treść jej § 1 ust.1 wskazuje, że Rada Miasta Zduńska Wola ustaliła w przedmiotowej uchwale zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola. Powyższe potwierdzają postanowienia wynikające z § 3 i 4 uchwały, regulujące wnioskowy tryb udzielenia dotacji oraz z § 5 odnoszącego się do sposobu przekazania oraz rozliczenia dotacji. Przywołane regulacje, w ocenie Kolegium Izby, wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 60 ust.2 ustawy
Do kompetencji organu stanowiącego, wynikających z art. 60 ust.2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 - zdaniem Kolegium Izby - należy wyłącznie określenie wysokości dotacji oraz zasad jej ustalania. W odniesieniu do dotacji celowej, o której mowa w art. 60 przytoczonej ustawy, brak jest przepisów regulujących tryb udzielania dotacji, czy zasady jej rozliczania, brak też jest upoważnienia dla regulowania tych zagadnień w drodze aktu prawa miejscowego. W tej materii będą miały zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 250 ustawy, zgodnie z którym - jeżeli odrębne przepisy nie określają trybu i zasad udzielania dotacji celowej lub rozliczania tej dotacji - to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, udzielający tej dotacji, jest obowiązany zawrzeć umowę, która określi w szczególności: wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji (pkt 1), termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego (pkt 2), termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym, że termin zwrotu nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych (pkt 3). Stąd też uregulowane w § 5 ust.5 uchwały kwestie dotyczące rozliczenia dotacji leżą w gestii organu wykonawczego i powinny być przedmiotem postanowień umownych. Ponadto § 5 ust.4 uchwały wskazuje przypadek wstrzymania dotacji, który nie jest uprawniony, bowiem te kwestie w sposób wyczerpujący są uregulowane w art. 252 ustawy o finansach publicznych.
Nadto Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zwraca uwagę na zapis § 2 ust.1 uchwały, na mocy którego Rada Miasta Zduńska Wola postanowiła, że dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zamieszkałym na terenie Miasta Zduńska Wola. Za niedopuszczalne, w ocenie Kolegium Izby, należy uznać objęcie dotacją wyłącznie dzieci będących mieszkańcami Miasta, gdyż z dyspozycji art. 60 ust.1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wynika, że dotacja, jeżeli będzie udzielana, ma być przekazana na każde dziecko objęte opieką, nie czyniąc w tym zakresie żadnych wyjątków. Zatem przyjęcie przy udzielaniu dotacji kryterium zamieszkania dzieci, stanowi nieuprawnioną zmianę ustawowej zasady wynikającej z przytoczonego przepisu.
Kolegium Regionalnej Izby podkreśla również, że w przedmiotowej uchwale znalazły się zapisy powodujące wątpliwości interpretacyjne, gdyż w § 1 ust.2 i 3 określona została wysokość dotacji, odpowiednio dla żłobków oraz klubów dziecięcych, na każde dziecko objęte opieką, natomiast organ stanowiący nie doprecyzował okresu, na jaki przysługuje dotacja w tak ustalonej wysokości. Stosownie do § 5 ust.1 uchwały, dotacja, o której mowa w § 1, będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych, w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca. W związku z powyższym można domniemywać, że intencją Rady było ustalenie miesięcznych kwot dotacji. Powstają jednak wątpliwości w tym zakresie z uwagi na zapis, że dotacja przekazywana będzie z dołu, w transzach miesięcznych. Słowo transza definiowane jest bowiem, jako jedna z części jakiejś całości, partia czegoś (słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego). Takie rozumienie słowa transza może prowadzić do wniosku, że dotacja ustalona w § 1 będzie dzielona proporcjonalnie do ilości miesięcy i przekazywana w częściach. W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w taki sposób, aby dla adresata była zrozumiała. Przepisy prawa miejscowego muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Uchwała rady podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, będąca aktem prawnym powszechnie obowiązującym na obszarze gminy, powinna odpowiadać wymogom, jakie stawiane są przepisom powszechnie obowiązującym.

Mając powyższe na względzie, Kolegium Izby orzekło, jak w sentencji.

Od uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu uchwały.
Prezes RIO w Łodzi Ryszard Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »