| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Bedlno

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bedlno lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Bedlno uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej "należnościami", przypadających Gminie Bedlno lub jej jednostkom podległym od osób prawnych, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej "dłużnikami" w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

3. Postanowień niniejszej uchwały nie stosuje się również jeżeli zasady i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania spłaty na raty określają odrębne przepisy.

4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczania lub rozkładania na raty należności, stanowiących pomoc publiczną, może mieć miejsce jedynie w przypadku spełnienia przesłanek do udzielenia pomocy de minimis i odbywać się będzie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a także przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006r. w sprawie zastosowania art. 87, 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006r.). Umorzenie należności na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 niniejszej uchwały oraz odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności, o którym mowa w § 4 niniejszej uchwały może stanowić pomoc de minimis.

5. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc o której mowa w niniejszej uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc, o której mowa w niniejszej uchwale, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

7. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy, o której mowa w niniejszej uchwale, jeżeli otrzymał pomoc, inną niż pomoc de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego, a łączna wartość pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 2. 1. Umorzenie należności pieniężnych w całości lub w części może nastąpić na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, a w szczególności gdy:

1) dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku i spadkobierców lub pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) dłużnik - przedsiębiorca w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze został wykreślony z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by wyegzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie okazało się bezskuteczne;

4) wierzytelności uległy przedawnieniu, zgodnie z k. c.;

5) ściąganie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika.

2. Umarzanie należności w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy przesłanki umorzenia, o których mowa w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Umorzenie wierzytelności może dotyczyć także samych należności ubocznych.

4. Przez kwotę należności rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek ustawowych wraz z odsetkami umownymi, ustalona według stanu na dzień wydania zarządzenia w sprawie umorzenia, odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności. W przypadku gdy umorzeniu podlegają tylko należności uboczne, ustala się je według stanu na dzień wydania n/w zarządzenia.

§ 3. 1. Umorzenie należności pieniężnych w całości może nastąpić z urzędu w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

2. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności mogą zostać umorzone z urzędu tylko wtedy, gdy warunki umarzania, o których mowa w ust. 1, są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, spłata należności może być, na wniosek dłużnika, odraczana lub rozkładana na raty.

§ 5. 1. Uzyskanie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia spłaty należności na raty uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w uchwale i złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem i dowodami potwierdzającymi wystąpienie ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku powinni dołączyć co najmniej:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w zakresie określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

3. Wójt Gminy w trakcie prowadzonych czynności może zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku poprzez przedstawienie innych dokumentów i informacji niezbędnych do podjęcia decyzji.

4. Wnioski w sprawach, o których mowa w § 2 i w § 4 uchwały, uprawniony organ rozpatruje w terminie 14 dni od daty ich wpływu, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 30 dni.

§ 6. 1. Do umorzenia należności w całości lub w części, odraczania terminu spłaty należności w całości lub w części, rozkładania spłaty należności na raty, biorąc pod uwagę interes Gminy uprawniony jest Wójt Gminy w odniesieniu do należności nieprzekraczających kwoty 10.000 zł.

2. Jeżeli kwota należności przekracza 10.000 zł Wójt Gminy udziela ulgi po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bedlno.

§ 7. 1. Umorzenie należności w całości lub w części oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie spłaty należności na raty następuje na podstawie zarządzenia Wójta po przyjęciu przez dłużnika.

2. Umorzenie należności z urzędu następuje w oparciu o protokół potwierdzający zaistnienie przesłanek umorzenia.

3. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty odsetki liczone są w pełnej wysokości, do dnia dokonania wpłaty, z zastrzeżeniem, że odsetek za zwłokę nie nalicza się w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi powiadomienia o odmowie wydania zarządzenia, jeśli zarządzenie nie zostanie wydane w terminie o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały.

4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin spłaty odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi od dnia wymagalności. Powyższe zastrzeżenie umieszcza się w zarządzeniu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXXI/223/2010 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bedlno lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 220, poz. 1783).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Tarka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »