| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/79/11 Rady Gminy i Miasta Błaszki

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy i Miasta Błaszki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/168/05 Rady Gminy i Miasta w Błaszkach z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zmienia się wzory formularzy określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Błaszki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Błaszki


Agnieszka Bieńkowska

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację


...................................................................................................

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 29-12-2011r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Adres: 98-235 Błaszki, Pl. Niepodległości 13

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty
? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (dzierżawca , najemca) ? 8. współposiadacz zależny (dzierżawca, najemca)

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikatory , budynków , lokali ( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)


6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu , w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów
( Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)


7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię , data urodzenia


8. Imię ojca, imię matki , data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas , gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)


9. Numer PESEL/REGON


B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok ? 2. korekta uprzednio złożonej informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków


20.


............................................................................ m 2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


21.


............................................................................ ha

3. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego


22.


............................................................................ m 2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem


23.


............................................................................ m 2

w tym:


- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

24.


............................................................................ m 2


............................................................................ m 2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż handlowa ogółem
w tym:


- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

25.


............................................................................ m 2


............................................................................ m 2


............................................................................ m 2

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowym ogółem
w tym:


- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

26.


............................................................................ m 2


............................................................................ m 2


............................................................................ m 2


4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

27.


............................................................................m 2


............................................................................m 2


............................................................................m 2

5.związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

28.


............................................................................m 2


............................................................................m 2


............................................................................m 2

6. pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem
w tym:- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

29.


............................................................................m 2


............................................................................m 2


............................................................................m 2

D.3 BUDOWLE

7. budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła , rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody , od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
(wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7)

29.


.........................................................................,

8 .pozostałe budowle
(wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7)

30.


.........................................................................,

E. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
...................................................................................................

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/11
Rady Gminy i Miasta Błaszki
z dnia 29-12-2011r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm )
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących spółwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki
Adres: Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. osoba fizyczna ? 2. osoba prawna ? 3. jednostka organizacyjna ? 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
? 1. właściciel ? 2. współwłaściciel ? 3. posiadacz samoistny ? 4. współposiadacz samoistny ? 5. użytkownik wieczysty
? 6. współużytkownik wieczysty ? 7. posiadacz zależny (np. Dzierżawca , najemca ) ? 8. współposiadacz zalezny (np. Dzierżawca, najemca)

Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikatory, budynków, lokali (Uwaga ! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu , w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów (Uwaga ! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości )

Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię ,data urodzenia**

Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL)**

Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

Kraj

12. Województwo

13. Powiat

Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
?1. deklaracja na dany rok ? 2. korekta deklaracji rocznej ? wygaśnięcie obowiązku podatkowego
? powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku ? zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy i Miasta w zł, gr

Kwota podatku
w zł,

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21. ................... m 2

22.
........................,........

23.
........................,........

2.pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.
.................... ha

25.
........................,........

26.
........................,........

3.pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

27.
................... m 2

28.
........................,........

29.
........................,........

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych - ogółem

30.

................... m 2

31.

........................,........

32.

........................,........

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

33.

................... m 2

................... m 2

34.

........................,........

........................,........

35.

........................,........

........................,........

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż handlowa ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

36.

................... m2

................... m2

................... m2

37.

........................,........

........................,........

........................,........

38.

........................,........

........................,........

........................,........

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowym ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m.

39.

................... m 2

................... m 2

................... m 2

40.

........................,........

........................,........

........................,........

41.

........................,........

........................,........

........................,........

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

42.

................... m 2

................... m 2

................... m 2

43.

........................,........

........................,........

........................,........

44.

........................,........

........................,........

........................,........

5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

45.

................... m 2

................... m 2

................... m 2

46.

........................,........

........................,........

........................,........

47.

........................,........

........................,........

........................,........

6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego ogółem, w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

48.

................... m 2

................... m 2

................... m 2

49.

........................,........

........................,........

........................,........

50..

........................,........

........................,........

........................,........

D.3 BUDOWLE

budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków
(wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7)

51.


........................,........

52.


........................,........

53.


........................,........

budowle pozostałe
(wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7)

54.

........................,........

55.

........................,........

56.

........................,........

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

57

........................,........

F. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

1. budynki mieszkalne lub ich części........................ m 2........................,................................,........

2. budynki lub ich części związane z prowadzona działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż handlowa........................ m 2........................,................................,........

3. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej j oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze handlowym........................ m 2........................,................................,........

4. budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym........................ m 2........................,................................,........

5. budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń........................ m 2........................,................................,........

6. budynki pozostałe , w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego........................ m 2........................,................................,........

7.budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej ciepła i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków........................ zł........................,................................,........

8. pozostałe budowle........................ zł........................,................................,........

9. grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków........................ m 2........................,................................,........

10. grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych........................ ha........................,................................,........

11. grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego........................ m 2........................,................................,........

Razem: (suma kwot z wierszy 1-11, należy zaokrąglić do pełnych złotych)........................,........

Podstawa prawna zwolnienia:


G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

* Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. Z 2002 r. Nr 110, poz.968 ze zmianami).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »