| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/247/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Na podstawie art.14 ust.5 oraz art. 6 ust.1 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity:Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572, zmiany: z Dz.U. z 2004r.,Nr 273,poz. 2703, Nr 281,poz.2781, z 2005 Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788,Nr 122, poz.1020,Nr 137,poz.1304,Nr 167,poz.1400, Nr249,poz.2104,Dz.U.z 2006r. Nr 144,poz.1043,Nr 208,poz.1532, Nr 227,poz.1658, Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 120,poz.818, Nr 115,poz.791, Nr 180,poz.1280,Nr 181, poz.1292, Dz.U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917,Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618, z 2009r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz.1241,Nr 219, poz.1705, z 2010 r., Nr 44, poz.250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857,Nr 148, poz.991, z 2011 Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142,Nr 28 poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz.230, Nr 117 poz.679, Nr 134, poz.777) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się bezpłatny 5 godzinny pobyt dzieci w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, zwanych dalej przedszkolami, w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

§ 2. Świadczeniami przedszkoli przekraczającymi podstawę programową wychowania przedszkolnego są:

1) zajęcia reedukacyjne (wyrównujące);

2) zajęcia wynikające z zapewnienia dodatkowej opieki;

3) zajęcia utrwalające zdobyte wiadomości;

4) realizacja programów dodatkowych proponowanych przez władze oświatowe, autorskich programów własnych przedszkoli dotyczących w szczególności:

a) wspierania zdolności twórczych dzieci,

b) zdrowia emocjonalnego,

c) adaptacji dzieci w środowisku,

d) wzajemnych relacji dzieci i rodziców ;

5) organizowanie przez przedszkola uroczystości i imprez okolicznościowych na wniosek rodziców lub przedstawicieli środowiska lokalnego.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu wykraczającą poza pięciogodzinny bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu według stawki w wysokości 0,17% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2. Odpłatności nie nalicza się w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdą godzinę nieobecności.

§ 4. 1. Upoważnia sie dyrektorów do rozpatrywania wniosków rodziców (opiekunów) dziecka o przyznanie ulgi w opłacie.

2. Zasady i tryb przyznawania ulg określa załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. Dyrektor przedszkola podpisuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka umowę cywilno-prawną, regulującą czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz zasady pobierania opłat.

§ 6. Uchwała Nr XXXVII/646/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 194,poz.1771 z dnia 08.07.2009r.) utraciła moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Ludomir Pencina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/247/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 września 2011 r.

Zasady i tryb przyznawania ulg

1. Zasady przyznawania ulg w opłatach w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo:

1) wysokość przysługującej ulgi zależy od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny:

a) jeżeli dochód nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 uchwały - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 50% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały,

b) jeżeli dochód wynosi od 50% do 100% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1 - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 65% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały,

c) jeżeli dochód przekracza minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust.1 uchwały - opłata za drugie i każde następne dziecko wynosi 80% opłaty określonej w §3 ust.1 uchwały;

2) dochód, o którym mowa w pkt 1 ustalany jest na podstawie: zaświadczeń pracodawcy o wynagrodzeniu, odcinków rent i emerytur lub innych dokumentów potwierdzających osiągane dochody.

2. Ulgi w opłatach dla rodziców (opiekunów) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej:

1) ulgi w opłatach rozpatruje komisja powołana przez dyrektora, który jej przewodniczy. W skład komisji wchodzą:

a) przedstawiciel rady pedagogicznej,

b) przedstawiciel rodziców lub prawny opiekun;

2) rozpatrując wnioski o udzielenie ulg komisja uwzględnia:

a) sytuację materialna rodziców (opiekunów) dziecka w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

b) opinię nauczyciela o sytuacji rodzinnej dziecka, a następnie podejmuje decyzję co do zakresu i wysokości ulgi;

3) ulga w opłatach obejmuje świadczenia wykraczające poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego;

4) ulga przyznawana jest na czas określony od 1 do 10 miesięcy. Do przyznanej ulgi rodzic (opiekun) zachowuje także prawo, jeżeli dziecko (dzieci) uczęszcza do przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej (przedszkola dyżurującego).

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Ludomir Pencina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »