| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/268/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138poz. 974, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Dz.U. Nr 202 poz. 1551, Dz.U. Nr 221 poz. 1738, z 2010r. Nr 125 poz. 842, Nr 217 poz. 1427, z 2011r. Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622)uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osoby wymagającej takiej pomocy, w szczególności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności wynikającej z wieku lub rodzaju schorzenia.

§ 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się biorąc pod uwagę zalecenia lekarskie potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem.

§ 3. W decyzji o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się zakres usług, termin ich świadczenia, wykonawcę usług, wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca za 1 godzinę przyznanych usług oraz termin jej uiszczania.

§ 4. Usługi świadczone są w dni robocze. W dni wolne od pracy usługi mogą być świadczone osobom samotnym, obłożnie chorym i całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez rodzinę.

§ 5. Podstawę wnoszenia opłaty za usługi, o których mowa wyżej, stanowi miesięczne wyliczenie kart pracy osoby świadczącej usługi, potwierdzone przez świadczeniobiorcę.

§ 6. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność za 1 godzinę usług w zależności od posiadanego dochodu określonego w przepisach ustawy o pomocy społecznej, według poniższej tabeli.

Procentowy dochód wg kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny 1 godziny usługi dla:

Osób samotnych lub osób samotnie gospodarujących

Osób w gospodarstwach wieloosobowych

1

2

3

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101-163

3

7

164-217

7

15

218-254

15

25

255-271

30

40

272-290

60

70

291-326

90

100

Powyżej 327

100

100

§ 7. Osobę korzystającą z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych można zwolnić na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego całkowicie lub częściowo z opłaty za te usługi, w szczególności jeżeli:

1) świadczeniobiorca korzysta z co najmniej dwóch rodzajów usług (usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługi;

2) świadczeniobiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłat za członka rodziny za całodobowy pobyt w domu pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej lub innej jednostce organizacyjnej pomocy społecznej - po przedstawieniu dowodu zapłaty za pobyt w tej placówce;

3) na utrzymaniu świadczeniobiorcy pozostaje co najmniej 3 dzieci, w tym uczących się w wieku do 21 roku życia, lub do 24 roku życia, gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i świadczeniobiorcy przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko;

4) w rodzinie świadczeniobiorcy występuje konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

5) świadczeniobiorca poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego;

6) inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

§ 8. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się miesięcznie na rachunek gminy, za pośrednictwem wykonawcy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w terminie do dnia 15-go każdego następnego miesiąca po świadczeniu usług.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXX/449/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Marian Błaszczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »