| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/288/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 2004 r. Nr 6 , poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) w granicach określonych Uchwałą Nr LVI/925/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 2010 r., którą wyznacza:

- od północy: południowa linia rozgraniczającą drogi 3KD - ulicy Podleśnej,

- od wschodu: wsch. granicą działek nr ewid.: 375/2, 375/1 i 427 obręb 17,

- od południowego-wschodu: południowo-wschodnie granice działek 322, 323 i 324 obręb 17,

- od południa: fragment północnej linii rozgraniczającej dogi 10KD,

- od zachodu: zachodnia granica działki nr ewid. 318/1 i 375/1 obręb 17.

2. Zmiana planu składa się z:

1) części tekstowej zmiany planu, stanowiącej treść uchwały;

2) części graficznej, stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku - która nie ulega zmianie;

3) rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach finansowania, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku - nie ulega zmianie.

§ 2. W uchwale Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 3 stycznia 2006 r. Nr 2, poz. 9) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wprowadza się następujące zmiany:

1) §4, p. 1), lit. g), tiret dotyczący dodatkowych ustaleń dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN , otrzymuje brzmienie:

" - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10MN dodatkowo ustala się:

- dla działek nr ew.: 318/1, 318/2, 320, 321, 322, 323, 324, 427, 426/2, 426/1, 425, 424, 423, oraz fragmentu działki nr ew. 422 położonych w zasięgu granicy oznaczonej na rysunku planu, dopuszcza się scalenie i podziały dla potrzeb:

- wydzielenia wewnętrznego, niepublicznego ciągu pieszo - jezdnego, o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 8,0 m, będącego przedłużeniem ul. Niedźwiedziej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KY,

- wydzielenia wewnętrznego, niepublicznego ciągu pieszo - jezdnego, o minimalnej szerokości 8,0 m, dostępnego z ulicy Leśnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KD1/2,

- wydzielenia działek budowlanych pod następującymi warunkami:

- minimalna powierzchnia wydzielonej działki wynosi 700 m2,

- obowiązuje lokalizacja budynków w odległości 5,0 m od niepublicznego ciągu pieszo jezdnego; usytuowanie do granic nieruchomości wg przepisów odrębnych,

- obowiązuje jednorodne pokrycie dachów i zadaszeń (pod względem materiału) dla wszystkich obiektów na nieruchomości,

- zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych np. typu siding,

- każda wydzielona działka dostępna z drogi publicznej lub niepublicznego ciągu pieszo jezdnego,

- każda wydzielona działka w zakresie infrastruktury technicznej obsługiwana zgodnie z zasadami ustalonymi w §6 pkt.3,

- zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych i tablic informacyjnych, poza oznaczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych,

- dopuszcza się umieszczanie na elewacjach budynków nosników reklamowych i informacyjnych o maksymalnych wymiarach 0,5 m x 0,7 m,

- maksymalna wysokość ogrodzeń w liniach rozgraniczających niepublicznego ciągu pieszo - jezdnego 1,5 m, maksymalna wysokość podmurówki ogrodzeń 0,4 m; zakaz stosowania ogrodzeń z tworzyw sztucznych, materiałów betonowych prefabrykowanych, żelbetowych,

- dla działek nr ew. 320, 321, 322, 323, 425, 426/1, 426/2 lub działek powstałych w wyniku ich podziału, dla projektowanej zabudowy budynków obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od gazociągu wynosząca, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu:

- 17,5 m na każdą stronę - dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia O 350 a po jego ewentualnej likwidacji bądź zmianach wynikających z jego przebudowy, zmiany przebiegu lub remontu, w uzgodnieniu z operatorem sieci dopuszcza się lokalizację projektowanej zabudowy z warunkami ustalonymi w pkt.1e,

- dla działki nr ew. 329/3 obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania od istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- dla działki nr ew. 431 dopuszcza się adaptację istniejącego garażu dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej, " ;

2) §4, p. 4), lit. c), tiret dotyczący dodatkowych ustaleń dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Z, otrzymuje brzmienie:

" - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4Z dodatkowo ustala się:

- urządzenie w formie terenowych urządzeń sportowych lub skweru dla potrzeb rekreacji mieszkańców osiedla,

- w przypadku likwidacji istniejącego gazociągu bądź zmian wynikających z jego przebudowy, remontu, w uzgodnieniu z operatorem sieci dopuszcza się przeznaczenie terenu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 pkt. 1 a, b, c, e,

- obsługę komunikacyjną z ulicy Leśnej oznaczonej na rysunku planu symbolem: 4KD1/2 lub ciągu pieszo - jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: 6KY,

- obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska dla terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych, " ;

3) §6, p. 3), lit. e), tiret dotyczący ustalenia stref ograniczonego użytkowania dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia otrzymuje brzmienie:

" - dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 350 mm, relacji Warszawa - Śląsk ustala się następujące strefy ograniczonego użytkowania, w których obowiązuje zakaz lokalizacji:

- 17,5 m dla wolnostojących budynków mieszkalnych,

- 15,0 m dla wolnostojących budynków niemieszkalnych,

- 15,0 m dla parkingów samochodowych (od granicy terenu),

- 15,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektro- energetycznych i telekomunikacyjnych mających bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt (od skrajni rury, kabla, kanału lub studni),

- 7,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, kanalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych nie mających bezpośredniego połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt (od skrajni rury, kabla, kanałów lub studni), powyższe odległości liczone są w obie strony od osi gazociągu wysokiego ciśnienia, wyżej ustalone strefy będą obowiązywać do czasu ewentualnej likwidacji gazociągu, w przypadku przebudowy lub remontu odcinka gazociągu strefę w której obowiązuje zakaz lokalizacji ustali indywidualnie operator sieci. " .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/288/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku, została wniesiona w dniu 3 listopada 2011 r. uwaga przez Pana J. K. w zakresie zmiany:

1) W § 4 p.1 lit.g mówiącego o wydzieleniu wewnętrznego ciągu pieszo jezdnego, będącego przedłużeniem ul. Niedźwiedziej - wprowadzenie zapisu "ciągu pieszego,

2) Podobnie wprowadzić zapis publicznego ciągu pieszo jezdnego dostępnego z ulicy Leśnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KD1/2.

Uwaga nie została uwzględniona przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Rozstrzygnięcie jest właściwe i niekwestionowane w poprzedniej edycji planu, czym stanowi jego kontynuację. Wniosek o sporządzenie zmiany planu nie zawierał żądania o prowadzenie obsługi komunikacyjnej działek budowlanych bezpośrednio z publicznego ciągu pieszo jezdnego. Uwaga z dnia 3.11.2011 r. wykracza poza zakres uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu m.p.z.p. Proponowane rozwiązanie jest niekorzystne dla budżetu gminy.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozstrzyga negatywnie złożoną uwagę.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/288/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887).

W związku z uchwaleniem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 roku zostaną zagospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń w/w planu winny stanowić podstawę do wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2012 lub rozważenia ich wprowadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »