| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/290/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)

§ 1. 1. Zmienia się fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzony uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191 poz. 1791) w granicach określonych Uchwałą Nr LIV/892/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r., którą wyznacza:

- od północnego-wschodu: południowo - wschodnia linia rozgraniczająca drogi 18KDZ - ulicy Poleśnej i północno-wschodnia granica działki nr ewid. 277 obręb 16 jako północno-wschodnia linia rozgraniczająca drogi 22KDL,

- od południowego-wschodu: północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Wolborskiej,

- od południowego-zachodu: linia graniczna działek, łącząca południowo-zachodnie granice działek od nr ewid. 307 do nr 327 i południowo-zachodnie granice działek nr ewid. 357 i 360 obręb 16,

- od północnego - zachodu: południowo - wschodnia linia rozgraniczająca drogi 20 KDL, drogi 26 KDD i ciągu 31KY.

2. Zmiana planu składa się z:

1) części tekstowej zmiany planu, stanowiącej treść uchwały;

2) części graficznej zmiany planu, na którą składa się rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych od projektu zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191 poz. 1791) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §12, ust. 2, p. 2) dodaje się lit. "g)" o brzmieniu:

" g) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej; " ;

2) §19, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

" § 19. 1. . Wyznacza się teren przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługi oświaty i zdrowia, oznaczony na rysunku planu symbolem 12MN , " ;

3) w §19, ust. 2 p. 1), dodaje się lit. "a)" o brzmieniu:

" a) obowiązek zachowania poziomu hałasu w środowisku określony w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, " ;

4) §19, ust. 2, p. 4) otrzymuje brzmienie:

" 4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:

a) lokalizowanie budynków wyłącznie w strefie wyznaczonej na rysunku planu liniami zabudowy,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- 50%,

c) maksymalna wartość wskaźnika intensywności zabudowy:

- 1,2,

d) minimalny procent powierzchni terenu biologicznie czynnej:

- 30%,

e) wysokość zabudowy:

- do 12 m dla budynków mieszkalnych oraz budynków usług oświaty i zdrowia,

- do 9 m dla budynków usługowych,

- do 6 m dla budynków gospodarczych i garażowych,

f) ilość kondygnacji budynków mieszkalnych oraz budynków oświaty i zdrowia:

- do 3 kondygnacji nadziemnych (trzecia kondygnacja wyłącznie jako poddasze użytkowe),

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków,

h) maksymalna wysokość posadowienia parteru - 90 cm,

i) rodzaj dachu:

- dwuspadowy (dopuszczalna forma naczółkowa) o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowy o jednakowym kącie nachylenia połaci,

- kąt nachylenia połaci: 35o - 45o,

- dopuszcza się w budynkach usługowych, usług oświaty i zdrowia, gospodarczych i garażowych dachy o mniejszym kącie nachylenia połaci, w tym jednospadowe, " ;

5) §36, ust.2, p.1), lit. a) otrzymuje brzmienie:

" a) obowiązek lokalizacji projektowanej drogi dojazdowej - 29KDD o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m, 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zakończonej placem manewrowym, " .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1A.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1A

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1B.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1B

Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1C.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1C

Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1D.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1D

Załącznik Nr 1E do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1E.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1E

Załącznik Nr 1F do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1F.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1F

Załącznik Nr 1G do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1G.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1G

Załącznik Nr 1H do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1H.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1H

Załącznik Nr 1I do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1I.jpg

RYSYNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1I


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r., nie wniesiono uwag do planu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/290/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887)

W związku z uchwaleniem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. zostaną zagospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń w/w planu winny stanowić podstawę do wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2012 lub rozważenia ich wprowadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »