| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/294/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901)

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmujący obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) w granicach określonych Uchwałą Nr LIV/893/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2010 r., którą wyznacza:

- od północy: północna linia rozgraniczająca ulicy Świerczowskiej,

- od wschodu: wschodnia granica działki nr ewid. 56/6 obręb 33,

- od południa: południowa linia rozgraniczająca drogi 27KDD,

- od zachodu: zachodnia granica działki nr ewid. 55 obręb 33.

2. Zmiana planu składa się z:

1) części tekstowej zmiany planu, stanowiącej treść uchwały;

2) części graficznej zmiany planu, na którą składa się rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 10 marca 2006 r. Nr 76, poz. 649) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, wprowadza się następujące zmiany:

1) §9, ust. 2 pkt. "5)" otrzymuje brzmienie:

" 5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość wydzielania działki o powierzchni nie mniejszej niż 1200 m2,

- dla działek dostępnych z projektowanej drogi publicznej 27KDD możliwość wydzielania działki o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2. " ;

2) §10, ust. 2 pkt. "5)" otrzymuje brzmienie:

" 5) Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- możliwość wydzielania działki o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2. " .

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marian Błaszczyński


Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1A.jpg

RYSUNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1A

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1B.jpg

RYSUNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1B

Załącznik Nr 1C do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1C.jpg

RYSUNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1C

Załącznik Nr 1D do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
Zalacznik1D.jpg

RYSUNEK GRAFICZNY ARKUSZ 1D


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim stwierdza, że w ustawowym terminie po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku, nie wniesiono uwag do planu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/294/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W związku z uchwaleniem zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską - nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku zostaną zagospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Zadania własne miasta związane z realizacją ustaleń w/w planu winny stanowić podstawę do wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) po roku 2012 lub rozważenia ich wprowadzenia przy zmianach WPF, w którym zostaną określone i podane do publicznej wiadomości terminy realizacji inwestycji.

Finansowanie inwestycji odbywać się będzie w oparciu o budżet gminy z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »