| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/133/2011 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Dz.U. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Dz.U. Nr 28 poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, z 2011 roku Dz.U. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777); art. 221 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 r.: Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), oraz art. 400a pkt 29 i art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, zm.: z 2008 roku Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Dz.U. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz. 1664, M.P. Nr 57 poz. 780, Nr 69 poz. 893, z 2010 roku: M.P.: 74 poz. 945, Nr 78 poz. 965 Dz.U. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019, Nr 182 poz. 1228, Nr 229 poz. 1498, Nr 249 poz. 1657, z 2011 roku Nr 32 poz. 159, Nr 63 poz. 322, Nr 99 poz. 569, Nr 94 poz. 551, Nr 122 poz. 695) - Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody wymienionych w ustawie - Prawo ochrony środowiska - ustala się zasady dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów.

§ 2. Dofinansowanie zadania wymienionego w § 1 odbywać się będzie zgodnie z "Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Henryk Michałek


Załącznik do Uchwały Nr XIII/133/2011
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 27 października 2011 r.

Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu

sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji do zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych, które będą zasadzone na terenie nieruchomości znajdujących się w obrębie granic administracyjnych Gminy Kleszczów.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są osoby fizyczne zameldowane na czas nieokreślony i stale zamieszkujące na terenie Gminy Kleszczów;

2. Podmioty wymienione w ust. 1 muszą posiadać prawo własności do nieruchomości położonej w obrębie granic administracyjnych Gminy Kleszczów, na której będzie dokonane posadzenie sadzonek będących przedmiotem dotacji.

§ 3. Dofinansowanie obejmuje część kosztów zadania.

§ 4. Kwota dofinansowania stanowić może do 60% łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 5000 zł.

§ 5. Dofinansowanie, o którym mowa w niniejszym regulaminie, przyznaje się raz w roku kalendarzowym dla nieruchomości wskazanych we wniosku.

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o dotację na w/w zadanie jest:

1) złożenie w Urzędzie Gminy w Kleszczowie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu;

2) dołączenie do wniosku kserokopii dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, na której dokona się nasadzeń dofinansowanych sadzonek - oryginał do wglądu;

3) Zawarcie z Gminą Kleszczów umowy, która jest podstawą przekazania dotacji.

§ 7. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie w/w zadania przeznacza się kwotę, której wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Gminy Kleszczów.

§ 8. 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminy Kleszczów można składać do 31 sierpnia każdego roku.

2. Termin zakończenia realizacji zadania nie może przekroczyć daty 15 listopada danego roku.

§ 9. 1. Dofinansowanie przyznawane będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków finansowych.

2. Wnioski, na realizację których zabraknie środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na dany rok, przechodzą automatycznie na rok następny, jako pierwsze w kolejności.

3. Dotowany we własnym zakresie odprowadza z uzyskanego dofinansowania należne podatki i inne opłaty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 10. 1. Wójt Gminy Kleszczów powoła "Komisję Oceny Wniosków ds. dofinansowania sadzonek drzew i krzewów ozdobnych" do analizowania i weryfikacji złożonych wniosków.

2. Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wymaganych dokumentów.

3. Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

4. W przypadku rozbieżności cen za sadzonki wskazane we wniosku z cenami rynkowymi wnioskodawca będzie wezwany do złożenia wyjaśnień.

5. W przypadku gdy wnioskodawca będzie podtrzymywał wskazaną cenę, która w ocenie Komisji jest zawyżona w stosunku do cen rynkowych, Komisja może wnioskować o zmniejszenie dofinansowania.

§ 11. W okresie 3 lat od daty przyznania dofinansowania:

1) osoba, która uzyskała dotację nie może zbywać sadzonek objętych dofinansowaniem innemu podmiotowi ani też zmieniać miejsca posadzenia sadzonek na inną nieruchomość, sprzedawać, darować innemu podmiotowi ani w inny sposób rozporządzać sadzonkami co do których uzyskał dofinansowanie;

2) komisja, o której mowa w § 10 może dokonać kontroli nieruchomości wskazanej jako miejsce zasadzenia sadzonek;

3) wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej dokumentacji dot. przyznanej dotacji.

§ 12. Dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku stwierdzenia przez komisję niespełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie w okresie 3 lat od daty przyznania dotacji.

§ 13. Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Wójt Gminy Kleszczów na wniosek Komisji.

§ 14. W przypadku, gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

§ 15. W celu zapewnienia jawności udzielania i rozliczania dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

1) nazwę zadania, na realizację którego dotacja została udzielona;

2) wysokość udzielonego wsparcia;

3) imię i nazwisko osoby, która otrzymała wsparcie;

4) informację o rozliczeniu udzielonych dotacji.

§ 16. 1. Dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie, sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu oraz faktur/rachunków za dokonane zakupy.

2. Po złożeniu dokumentacji rozliczeniowej przez podmiot, Komisja przeprowadza oględziny w celu sprawdzenia i udokumentowania wykonania zadania.

3. Otrzymujący dofinansowanie wyraża zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej wykonanych przez niego nasadzeń oraz upoważnia Urząd Gminy w Kleszczowie do nieodpłatnego wykorzystania jej m.in. w celach promocyjnych tj.: w publikacjach, do sporządzania odbitek i przeźroczy, zamieszczania na stronie internetowej itp.


Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu
Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów
ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów

1. Dane wnioskodawcy

Imię i nazwisko .......................................................................................................................

Adres zamieszkania ...................................................................................................................................

PESEL:..........................................................

Telefon kontaktowy: ........................................... e-mail:………….......................................

2. Dane dotyczące lokalizacji nasadzeń

Lokalizacja (adres nieruchomości, numer działki i obrębu), na którym będzie dokonane nasadzenia:

............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem właścicielem nieruchomości, na której będą realizowane nasadzenia na podstawie: (proszę podać formę własności, przytoczyć akt potwierdzający tytuł własności)

...............................................................................................................................................

3. Koszt całkowity i wysokość dotacji, termin dokonania nasadzeń, dane rachunku bankowego

Przewidywany całkowity koszt:

……………………………….......................................................................

słownie:.................................................................................................................................

Wnioskowana kwota dofinansowania (obliczona zgodnie z Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów):

......................................................................................

słownie:...............................................................................................................

Planowany termin dokonania nasadzeń:

...............................................................................................................................................

Przyznane dofinansowanie proszę przesłać na rachunek bankowy:

Nazwa banku:................................................................................................................

Nr konta: ........................................................................................................................

4. Zakres rzeczowy i finansowy

Lp.

Gatunek rośliny

Ilość [szt.]

Cena za

1 szt.

[zł]

Łączny koszt [zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

W przypadku zakupu większej ilości gatunków roślin należy dołączyć do wniosku dodatkowe strony z wykazem roślin ( zakresem rzeczowo-finansowym).

Oświadczam, że akceptuję Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu sadzonek drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem do zasadzenia na terenie Gminy Kleszczów.

Potwierdzam prawdziwość danych i informacji podanych we wniosku

.....................................................................

data podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:

- kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości wskazanej jako miejsce nasadzeń - oryginał do wglądu.


Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

.............................................................................................

Imię i nazwisko składającego sprawozdanie

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji

udzielonej ............……………………........................................................................

(imię nazwisko)

przez Gminę Kleszczów na podstawie umowy dotacji nr ................................................................. z dnia ..........................................................................

1. Opis zrealizowanych prac

…………………………….…………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

2. Data zakupu roślin

........................................................................................................................

3. Uzyskany efekt

................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa podmiotu/firmy - sprzedawcy roślin

................................................................. ………………………………………………………………………………………………………

5. Wartość całkowita zadania

...............................................................................................................

6. Kwota przyznanej przez Gminę Kleszczów pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z umową dotacji

……………………………………………………………………………………

7. Kwota wykorzystanej dotacji na realizację zadania

……………………………………………………………………………………………………

8. Kwota nie wykorzystanej dotacji

.....................................................................................................

9. Data zwrotu nie wykorzystanej dotacji na konto Gminy Kleszczów

...............................................

10. Kwota wkładu finansowego składającego sprawozdanie

……………….………………………

11. Data przekazania należności dla sprzedawcy i kwota należności

……............................................. …………………………………………………………………………………………………………

12. Rozliczenia rzeczowego zadania dokonano zgodnie z kosztorysem określającym szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy zakupów złożonym we wniosku o dotację.

Dokumenty uzupełniające do rozliczenia:

- kserokopia faktur/rachunków za zakup sadzonek.

Kleszczów, dnia ...........................

................................................................

Podpis osób działających w imieniu składającego sprawozdanie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »