| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/215/11 Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych oraz publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Miasta Pabianice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 947, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 80 ust. 1-4 i art. 90 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dotacje z budżetu Miasta Pabianice przysługują następującym podmiotom:

1) niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pabianice;

2) niepublicznym przedszkolom w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Pabianice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pabianice;

3) innym niepublicznym formom wychowania przedszkolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161, poz. 1080 i z 2011 r. Nr 143, poz. 839), w wysokości 40% przewidzianych w budżecie Miasta Pabianice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pabianice;

4) przedszkolom publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 100% przewidzianych w budżecie Miasta Pabianic wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Pabianice, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pabianice.

§ 2. Środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymane przez Miasto Pabianice, przeznacza się na podwyższenie wysokości dotacji, o których mowa w §1, dla podmiotów, których dotyczy wniosek.

§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji podmiotom, o którym mowa w §1 jest złożenie przez osobę prowadzącą podmiot dotowany , zwaną dalej osobą prowadzącą, informacji o planowanej liczbie uczniów. Informację składa się w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony w Urzędzie Miejskim w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w Pabianicach do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać następujące elementy:

1) nazwę i adres podmiotu dotowanego;

2) nazwę i adres osoby prowadzącej;

3) numer NIP podmiotu dotowanego;

4) numer REGON podmiotu dotowanego;

5) typ i rodzaj podmiotu dotowanego;

6) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu dotowanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

7) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej;

8) średnioroczną liczbę uczniów w poprzednim roku szkolnym, a w sytuacji, gdy występuje co najmniej 10 procentowa różnica pomiędzy tą liczbą a planowaną liczbą uczniów, wykazaną w informacji, o której mowa w ust. 1, wyjaśnienie przyczyn wystąpienia różnicy;

9) nazwę i numer rachunku bankowego podmiotu dotowanego, na który ma być przekazywana dotacja.

§ 4. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania w Urzędzie Miejskim w Pabianicach w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca;

2) prowadzenia dokumentacji zawierającej bieżące informacje o liczbie uczniów;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej sposobu wykorzystania dotacji;

4) zgłaszania w ciągu 14 dni wszelkich zmian w statucie szkoły lub placówki oraz zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5. Dotacje przekazywane są w 12 ratach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6. 1. Kwoty dotacji będą przekazywane w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w §4 pkt. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W lipcu oraz sierpniu dotacje dla szkół o których mowa w §1 pkt. 1 będą przekazywane na podstawie średniej liczby uczniów w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego.

§ 7. 1. Dotacje, których wysokość uzależniona jest od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Pabianice, do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielania dotacji, ustalane są na podstawie wysokości standardu finansowego "A" obowiązującego w roku poprzedzającym rok udzielenia dotacji.

2. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości finansowego standardu "A" podziału części oświatowej subwencji ogólnej obowiązującego w roku udzielania dotacji dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonej zgodnie z ust. 1.

§ 8. 1. W odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość dotacji uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie Miasta Pabianice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, w terminie do 31 marca roku następującego po roku udzielenia dotacji dokonuje się weryfikacji wysokości kwoty udzielonej dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, że wysokość udzielonej dotacji była niższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych miasta Pabianic za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pabianice, w terminie do 31 maja następuje wyrównanie brakującej kwoty dotacji.

3. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 1, że wysokość udzielonej dotacji była wyższa, niż wynikająca z rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych Miasta Pabianice za rok udzielenia dotacji, wysokość wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Pabianice, osoba prowadząca podmiot dotowany dokonuje zwrotu nadwyżki kwoty otrzymanej dotacji najpóźniej do dnia 31 maja.

§ 9. Dotacje o których mowa w §1. są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań podmiotu dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej. Dotacje te mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących podmiotów.

§ 10. 1. Osoba prowadząca przedstawia kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji, do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Rozliczenie z otrzymanej dotacji powinno uwzględniać:

1) faktyczną liczbę uczniów lub wychowanków, wykazaną przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 4 pkt 1;

2) zestawienie wydatków poniesionych w ramach dotacji, w szczególności na:

a) wynagrodzenia pracowników,

b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy),

c) wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii,

d) zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

e) remonty,

f) inne.

§ 11. 1. Pracownicy Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Pabianicach, zwani dalej kontrolującymi, mogą dokonywać kontroli w podmiotach dotowanych w zakresie:

1) sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) sprawdzenia prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d uso na podstawie oryginałów dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji.

2. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

4. Zakres kontroli wynikający z § 11 ust. 1 pkt 1 może być realizowany także przez pracowników merytorycznego wydziału.

§ 12. 1. Kontrolę, o której mowa w §11 przeprowadza kontrolujący na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia.

2. Obowiązkiem osoby prowadzącej podmiot dotowany objęty kontrolą jest zapewnienie kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:

1) przedstawiania żądanych dokumentów objętych zakresem przedmiotowym kontroli;

2) terminowego udzielania wyjaśnień oraz składania oświadczeń, w tym przez osoby upoważnione przez osobę prowadzącą podmiot dotowany;

3) umożliwienie dokonania oględzin miejsca siedziby oraz miejsca prowadzenia zajęć edukacyjnych podmiotu dotowanego.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli sporządzonym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

4. Protokół podpisuje kontrolujący i osoba prowadząca podmiot dotowany lub osoba przez nią upoważniona.

5. Osobie prowadzącej podmiot dotowany przysługuje prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu w terminie trzech dni od daty podpisania protokołu.

§ 13. 1. W razie stwierdzenia przez kontrolującego nieprawidłowości kontrolujący przygotowuje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje osobę prowadzącą o stwierdzonych nieprawidłowościach.

2. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Prezydent Miasta Pabianic.

3. Osoba prowadząca podmiot dotowany objęty kontrolą, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 14. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami liczonymi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 15. Prezydent Miasta Pabianic określi wzory następujących dokumentów:

1) informacji, o której mowa w §3 ust. 1;

2) wniosku, o którym mowa w §3 ust. 2;

3) informacji, o której mowa w §4 pkt 1;

4) rozliczenia, o którym mowa w §10.

§ 16. Tracą moc następujące uchwały:

1) Uchwała Nr X/122/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych oraz publicznych nieprowadzonych przez gminę funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Pabianice;

2) Uchwała Nr XI/140/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/122/07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów niepublicznych oraz publicznych nieprowadzonych przez gminę funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Pabianice.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach


Andrzej Sauter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »