| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/XII/2011 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8, oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), w związku z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r., Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654,Nr 171, poz. 1016) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawekkwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 51/XI/2011 Rady Gminy w Rogowie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zmienia się § 1 pkt 2 lit d nadając mu brzmienie:

" związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,40 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej " .

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »