| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/101/2011 Rady Gminy JEŻÓW

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 , art. 8 ust. 1, art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2011r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) art. 110 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 175 poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 482 z 2011r. Nr 81, poz.440, Nr.106, poz.622) Rada Gminy Jeżów uchwala co następuje:

§ 1. W statucie GOPS w Jeżowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XX/113/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 3 listopada 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Społecznej w Jeżowie zmienianym Uchwałą Nr XXX/184/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2009r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie zwany dalej ośrodkiem działa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności na podstawie:

1) uchwały Nr XI/48/90 Rady Gminy Jeżów z dnia 05 kwietnia 1990r w sprawie powołania GOPS;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r Nr 223, poz. 1458);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);

7) ustawy z dnia 07 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 1 poz. 7 z późn. zm. );

8) ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005r Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.);

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 25 lutego 1964r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r Nr 64 poz. 959 z późn. zm.);

13) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

14) ustawa z dnia 27 września 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 210, poz. 135 z późn. zm.);

15) ustawa z dnia 28 marca 2007r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473).

2) § 2 ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"Ośrodek jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, finansowaną z budżetu Gminy Jeżów, z dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz innych środków w tym programów i projektów realizowanych w ramach POKL, EFS"

3) § 7 ustęp 1 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5, 6 i 7 o brzmieniu:

5. "Wykonanie zadań Gminy wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych z wyłączeniem zadań przypisanych organom gminy."

6. "Wykonanie innych zadań przyjętych w drodze umów, porozumień zawartych z Wójtem lub innymi podmiotami po zapewnieniu przez te podmioty środków na realizacje zadań związanych z pomocą społeczną."

7. "Realizacja postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinnie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wznowieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

4) § 7 ustęp 2 po pkt. 18 dodaje się pkt. 19 i 20 o brzemieniu:

19. "Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych."

20. "Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a także za uczestników zajęć w centrach integracji społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny."

§ 2. Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów


Krzysztof Orłowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »