| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/146/2011 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów w latach 2012-2016

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz.266 zmiany: z 2004r. Nr 281 poz.2783,z 2006r. Nr86 poz.602, nr 94 poz.657, Nr 167 poz. 1193, Nr 249, poz.1833; z 2007r. Nr 128, poz.902 i Nr 173, poz.1218, z 2010r. Nr 3 poz.13 ),oraz art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz 1591; z 2002r. Nr 23, poz 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153, poz1271, Nr 214 poz.1860; z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; z 2004r. Nr 116, poz 1203, z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz.142, NR 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz.230, z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217, poz. 1281 ) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów na lata 2012 - 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Michałek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/146/2011
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 30 listopada 2011 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W LATACH 2012-2016

Rozdział 1.
Mieszkaniowy zasób Gminy Kleszczów

1. Przez mieszkaniowy zasób gminy rozumie się lokale stanowiące własność Gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z działem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

2. Mieszkaniowy zasób gminy dzieli się na lokale:

- mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony, zwane dalej lokalami mieszkalnymi, w tym zamienne,

- mieszkalne wynajmowane na czas oznaczony - wynikający ze stosunku pracy lub na żądanie zainteresowanego,

- socjalne.

Charakterystyka mieszkaniowego zasobu Gminy Kleszczów wg stanu na 15 listopada 2011r.

OBIEKT

Powierzchnia użytkowa

Stan

Szkoła Łękińsko

52,00

zajęte

52,00

Zajęte

Szkoła Kleszczów

76,30

Zajęte

76,30

Zajęte

Szkoła Żłobnica

35,99

Zajęte


Agronomówka
ul. Główna 45

27,41

Zajęte

70,70

Zajęte

53,00

Zajęte

53,00

Zajęte

Mieszkania przy Zakładzie Komunalnym
ul. Główna 39

51,00

Zajęte

51,00

Zajęte

51,00

Zajęte

51,00

Zajęte

Szkoła Antoniówka

66,94

Zajęte

97,45

Zajęte

Szkoła Dębina

38,76

Pustostan
Budynek Komunalny
ul. Szkolna 2

90,97

Zajęte

94,00

Zajęte

92,60

Zajęte

77,98

Zajęte

96,27

Zajęte

78,76

Zajęte

78,22

Zajęte

97,60

Zajęte

71,48

Zajęte

101,50

Zajęte

Dom Kultury Antonówka

53,95

Zajęte

51,72

Zajęte


Przedszkole Łękińsko
ul. Szkolna 18

64,40

Zajęte

62,80

Zajęte

97,10

Zajęte

71,00

Zajęte

45,40

Zajęte

Ośrodek Zdrowia ul. Osiedlowa 2

69,27

Zajęte

67,08

Zajęte

85,58

Zajęte

63,45

Zajęte

64,00

Zajęte


Blok - Łuszczanowice 48

96,60

Zajęte

76,10

Zajęte

97,90

Zajęte

76,10

Zajęte
Budynki Socjalne
ul. Tulipanowa

43,80

Zajęte

33,90

Zajęte

43,80

Zajęte

33,90

Zajęte

33,90

Zajęte

43,80

Zajęte

43,80

Zajęte

33,90

Zajęte


Budynki Socjalne
Ul. Tulipanowa
14a

38,49

Zajęte

38,49

Zajęte

43,46

Zajęte

43,46

Zajęte


Budynek Komunalny II
Ul. Główna 112

62,54

Zajęte

50,06

zajęte

62,54

Zajęte

58,00

Zajęte

50,06

Zajęte

39,54

Zajęte

Blok - Łuszczanowice 47

80,00

Zajęte

83,00

Zajęte

80,90

Zajęte

81,30

Zajęte

Blok - Łuszczanowice 46

76,10

Zajęte

96,60

Zajęte

76,10

Zajęte

97,90

Zajęte

Przedszkole Łuszczanowice
104b

76,40

Pustostan

Blok Łuszczanowice 44

38,46

Zajęte

45,75

Zajęte

49,03

Zajęte

45,52

Zajęte

48,77

Pustostan

54,77

Zajęte

56,00

Zajęte

52,64

Zajęte

64,19

Zajęte

46,20

Zajęte

49,47

Zajęte

48,87

zajęte

49,33

Zajęte

64,50

Zajęte

52,42

Zajęte

Blok Łuszczanowice 45

46,20

Zajęte

38,46

Zajęte

49,33

Zajęte

45,75

Zajęte

48,87

Zajęte

45,52

Zajęte

48,77

Zajęte

54,77

Zajęte

56,00

Zajęte

52,64

Zajęte

52,42

Zajęte

64,19

Zajęte

64,50

Zajęte

49,03

Zajęte

49,47

Zajęte

Blok Łuszczanowice 43

60,50

Zajęte

52,90

Zajęte

71,80

Zajęte

73,60

Zajęte

60,20

zajęte

52,50

Zajęte

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

60,20

Zajęte

52,50

Zajęte

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

46,60

Zajęte

90,20

Zajęte


Blok Łuszczanowice 42

60,50

Zajęte

52,90

Zajęte

71,80

Zajęte

73,60

Zajęte

60,20

Zajęte

52,50

zajete

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

60,20

Zajęte

52,50

Zajęte

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

46,60

Zajete

90,20

PustostanBlok Łuszczanowice 41

60,50

Zajete

52,90

Zajęte

71,80

Zajęte

73,60

Zajęte

60,20

Zajęte

52,50

Zajęte

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

60,20

Zajęte

52,50

Zajęte

71,50

Zajęte

73,30

Zajęte

46,60

Zajęte

90,20

Zajęte

8.735,06

141 lokali

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych i ich sprzedaży

Gmina Kleszczów w prognozowanym okresie 2012 - 2016 przewiduje budowę 4 kolejnych bloków komunalnych.
Komunalne zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Kleszczów pełnią funkcję mieszkań o charakterze powszechnym, mieszkań dla pracowników firm działających na terenie gminy oraz pełnią funkcje socjalne. Z uwagi na powyższe w latach 2012-2016 Gmina Kleszczów nie przewiduje sprzedaży lokali mieszkalnych.

Rozdział 3.
Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Kleszczów

Lokale mieszkaniowe wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kleszczów znajdują się w dobrym stanie technicznym.Realizacja remontów i modernizacji ma na celu utrzymanie zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym. Remonty , o których mowa wyżej nie wymagają przydzielania najemcom lokalu zamiennego. Charakterystykę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższa tabela

OBIEKT

Powierzchnia użytkowa

Stan techniczny

Szkoła Łękińsko

52,00

Dobry

52,00

Szkoła Kleszczów

76,30

dobry

76,30

Szkoła Żłobnica

35,99

średni


Agronomówka ul. Główna 45

27,41

dobry

70,70

53,00

53,00

Mieszkania przy Zakładzie Komunalnym
ul. Główna 39

51,00

dobry

51,00

51,00

51,00

Szkoła Antoniówka

66,94

dobry

97,45

Szkoła Dębina

38,76

średni
Budynek Komunalny
ul. Szkolna 2


90,97

dobry

94,00

92,60

77,98

96,27

78,76

78,22

97,60

71,48

101,50

Dom Kultury Antonówka

53,95

dobry

51,72


Przedszkole Łękińsko
ul. Szkolna 18

64,40

dobry

62,80

97,10

71,00

45,40

Ośrodek Zdrowia ul. Osiedlowa 2

69,27

dobry

67,08

85,58

63,45

64,00


Blok - Łuszczanowice 48

96,60

Bardzo dobry

76,10

97,90

76,10
Budynki Socjalne
ul. Tulipanowa

43,80

Dobry

33,90

43,80

33,90

33,90

43,80

43,80

33,90


Budynki Socjalne
Ul. Tulipanowa
14a

38,49

Bardo dobry

38,49

43,46

43,46


Budynek Komunalny II
Ul. Główna 112

62,54

dobry

50,06

62,54

58,00

50,06

39,54

Blok - Łuszczanowice 47

80,00

Bardzo dobry

83,00

80,90

81,30

Blok - Łuszczanowice 46

76,10

Bardzo dobry

96,60

76,10

97,90

Przedszkole Łuszczanowice
104b

76,40

Bardzo dobry

Blok Łuszczanowice 44

38,46

Bardzo dobry

45,75

49,03

45,52

48,77

54,77

56,00

52,64

64,19

46,20

49,47

48,87

49,33

64,50

52,42

Blok Łuszczanowice 45

46,20

Bardzo dobry

38,46

49,33

45,75

48,87

45,52

48,77

54,77

56,00

52,64

52,42

64,19

64,50

49,03

49,47

Blok Łuszczanowice 43

60,50

Bardzo dobry

52,90

71,80

73,60

60,20

52,50

71,50

73,30

60,20

52,50

71,50

73,30

46,60

90,20


Blok Łuszczanowice 42

60,50

Bardzo dobry

52,90

71,80

73,60

60,20

52,50

71,50

73,30

60,20

52,50

71,50

73,30

46,60

90,20Blok Łuszczanowice 41

60,50

Bardzo dobry

52,90

71,80

73,60

60,20

52,50

71,50

73,30

60,20

52,50

71,50

73,30

46,60

90,20

27,80

Plan remontów i modernizacji w latach 2012-2016
przedstawia poniższa tabela

Rok

Planowany zakres prac

2012

1. konserwacja i docieplanie dachów
2. konserwacja rynien i obróbek blacharskich
3. wymiana instalacji co .

2013

1. konserwacja dachów

2014

1. wymiana drzwi wejściowych do budynku
2. konserwacja pokrycia dachowego

2015

1. konserwacja dachów

2016

1. konserwacja dachów

Rozdział 4.
Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów oraz środki przeznaczone na cele mieszkaniowe w budżecie Gminy Kleszczów.

2. Wysokość wydatków na mieszkaniowy zasób Gminy w kolejnych latach z podziałem na koszty administrowania lokalami i koszty remontów przedstawia poniższa tabela.

Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty administrowania lokalami i koszty modernizacji i remontów budynków i lokali

Rok

Przewidywane koszty
administrowania

Przewidywane
koszty remontów

Przewidywane koszty
eksploatacji

2012

400.800,00

260.000,00

10.000,00

2013

430.000,00

200.000,00

10.000,00

2014

430.000,00

200.000,00

10.000,00

2015

440.000,00

200.000,00

10.000,00

2016

440.000,00

200.000,00

10.000,00

Koszty eksploatacji obejmują:

- koszty ubezpieczenia budynków,

- koszty utrzymania pustostanów.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej

1. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

2. Czynsz obejmuje koszty administrowania , koszty konserwacji , utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich powierzchni wspólnego użytkowania , w tym opłaty za energię elektryczną i cieplną oraz antenę zbiorczą.

3. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat za dostarczane media tj. za dostawę do lokalu energii elektrycznej, energii cieplnej, ciepłej wody, gazu, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

4. Podstawą ustalenia wysokości czynszu w lokalach mieszkalnych stanowi iloczyn stawki bazowej czynszu, wskaźników podwyższających i obniżających stawkę bazową oraz powierzchni użytkowej lokalu.

5. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

a) za lokale mieszkalne,

b) za lokale socjalne.

6. Stawką bazową czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz stawki czynszu za lokal socjalny ustala Wójt Gminy.

7. Podwyższanie stawek czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 12 m-cy.

8. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 - go każdego miesiąca na wskazane na fakturze Vat konto bankowe lub w kasie Właściciela.

9. Teren Gminy Kleszczów dzieli się na 2 strefy :I centralną i II peryferyjną. Strefę I centralną stanowi obszar miejscowości Kleszczów, Łękińsko i Łuszczanowice, strefę II peryferyjną stanowi obszar sołectw: Antoniówka, Czyżów, Bogumiłów, Dębina, Kamień, Rogowiec, Wolica, Żłobnica.

10. Ustala się następujące czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) wc - 30 %,

b) łazienka - 30%,

c) centralne ogrzewanie - 30%,

d) gaz przewodowy- 30%,

e) dostawa ciepłej wody - 30%,

f) mieszkanie w budynku wybudowanym po 2000r. - 10%-60%,

g) mieszkanie w budynku po remoncie od 10%-40%,

h) antena zbiorcza - 10%,

i) wynajem mieszkań dla przedsiębiorstw - 100%.

11. Czynniki obniżające stawkę bazową:

a) położenie budynku w II strefie ( peryferyjnej) - 5%,

b) lokal położony poniżej parteru lub na poddaszu - 5%,

c) lokal bez wody - 5%,

d) lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na stan techniczny -5%,

e) lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego - 5%,

f) mieszkanie wspólne, zajmowane przez dwóch lub więcej najemców - 5%,

g) lokal w budynku wybudowanym przed 1980r. - 5%.

12. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Czynniki, o których mowa wyżej nie dotyczą lokali socjalnych.

13. Ustalanie czynszu lub innych opłat za używanie lokali należy do Wójta Gminy Kleszczów.

Rozdział 6.
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

1. Mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów zarządza Wójt.

2. Mieszkaniowy zasób gminy służy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Kleszczów, pracowników zakładów posiadających swoją siedzibę na terenie Gminy na zasadach określonych w Uchwale Nr XLIII/438/05 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 września 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zmienionej uchwałą Nr L/510/06 z dnia 23 marca 2006r. i uchwałą Nr XVII/189/08 z dnia 27 lutego 2008r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »