| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art 7 ust. 1 pkt 19, art 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 145,; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 ) oraz art 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2011 r Nr 149 poz. 887) Rada Gminy Kleszczów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala sie szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej ''organizacjami'' projektów aktów prawa miejscowego, określonych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w tym projekt rocznego lub wieloletniego programu współpracy.

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Kleszczów organizacje pozarządowe i pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kleszczów.

2. Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczów;

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczów.

3. W ogłoszeniu o konsultacjach określa się, w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę przeprowadzenia konsultacji;

4) komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone, z wykorzystaniem jednej z podanych form:

1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji, z możliwością składania opinii i uwag;

2) wyrażania pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji lub przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

2. Wyboru formy konsultacji dokonuje Wójt Gminy Kleszczów.

3. Nie wyrażenie opinii, w określonym w ogłoszeniu terminie, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Konsultacje odbywać się będą w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich rozpoczęcia.

5. Za datę wniesienia uwag co do przedmiotu konsultacji przyjmuję się datę ich wpływu do Urzędu Gminy w Kleszczowie.

6. Za spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.

§ 5. 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

2. Konsultacje uważa sie za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

3. Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji przekazuje zebrane opinie organizacji pozarządowych do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kleszczów.

4. Wyniki konsultacji przedstawione są w uzasadnieniu do projektów uchwał objętych konsultacjami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów


Henryk Michałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »