| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52 poz. 420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Rzeczyca lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz organy lub osoby uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zalegającą wobec Gminy Rzeczyca bądź jednostki organizacyjnej podlegającej gminie z zapłatą należności o charakterze cywilnoprawnym;

2) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Rzeczyca lub jej jednostki podległe nieposiadające osobowości prawnej;

3) przedsiębiorcy - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;

4) należności - rozumie się przez to należność główną, odsetki, inne należności uboczne, przypadające Gminie Rzeczyca lub jej jednostkom podległym nieposiadającym osobowości prawnej;

5) udzieleniu ulgi - rozumie się przez to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Rozdział 2.
Organy uprawnione do udzielania ulg

§ 3. 1. Organem uprawnionym do udzielania ulg jest Wójt Gminy Rzeczyca.

2. Wójt może upoważnić do udzielania ulg w spłacie należności kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca.

Rozdział 3.
Zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności

§ 4. 1. Na wniosek dłużnika należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

2. Umorzenie może nastąpić, jeżeli podstawy do udzielenia ulgi, o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami dołączonymi do wniosku lub znajdującymi się w posiadaniu wierzyciela.

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

4. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności, wyznacza się termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności. W takim przypadku dłużnika poucza się, że niedotrzymanie terminu spłaty pozostałej części należności skutkuje odstąpieniem od umorzenia.

5. Od należności umarzanej nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku do dnia zawarcia umowy lub wydania oświadczenia woli włącznie.

§ 5. Należności mogą być umarzane w całości z urzędu, jeżeli:

1) dłużnik - osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł,

2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 6. 1. Na wniosek dłużnika, w przypadkach o których mowa w § 4 ust. 1 można odroczyć spłatę całości lub części należności albo rozłożyć na raty spłatę całości lub części należności.

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub rozłożono spłatę na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia następującego po dniu złożenia wniosku, do dnia upływu terminu spłaty włącznie.

3. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności w odroczonym terminie - umowa wygasa, a cała należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności,

2) nie spłaci którejkolwiek z rat w ustalonym terminie lub wysokości - umowa wygasa, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

Rozdział 4.
Warunki dopuszczalności pomocy publicznej

§ 7. 1. Organy lub osoby uprawnione, o których mowa § 3 mogą udzielać przedsiębiorcom ulg stanowiących pomoc de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. z 28.12.2006 r. Nr 379 UE L) w przypadkach określonych w § 4 ust. 1 i § 6 ust. 1 uchwały.

2. Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis jest zobowiązany do przedstawienia organowi lub osobom, o których mowa w § 3:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacji i dokumentów - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311).

Rozdział 5.
Tryb udzielania ulg

§ 8. 1. Udzielenie ulg następuje w drodze:

1) umowy organu uprawnionego do udzielania ulg i dłużnika;

2) jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg - w przypadkach wymienionych w § 5.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego do udzielania ulg.

§ 9. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa w jednostce, której przysługuje należność pieniężna.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być złożony na piśmie i zawierać:

1) określenie ulgi o jaka wnioskodawca się ubiega,

2) uzasadnienie,

3) dowody potwierdzające okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca, o ile nie znajdują sie w posiadaniu wierzyciela.

3. Wniosek, który nie spełnia wymagań określonych w ust. 2. musi być pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania, uzupełniony w terminie 7 dni od wezwania dłużnika do jego uzupełnienia.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/175/08 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 września 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, przypadających Gminie Rzeczyca lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Szopa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »