| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/ 59/ 2011 Rady Gminy Sieradz

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych działających na obszarze Gminy Sieradz na realizację zleconych zadań publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 27 ust. 1 i ust.2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014; z 2011r Nr 171, poz. 1016) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. W celu rozwoju wszelkich form aktywności fizycznej, Gmina Sieradz wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne sprzyjające rozwojowi sportu.

2. Celem publicznym z zakresu sportu jaki zamierza osiągnąć Gmina Sieradz jest przede wszystkim:

1) poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych działających na obszarze Gminy Sieradz;

2) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) promocja sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy;

4) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców gminy poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie mieszkańców Gminy Sieradz.

§ 2. Wsparcie o którym mowa w § 1, udzielane będzie w formie dotacji celowej.

§ 3. Dotacja przekazywana będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego w oparciu o kryteria zapisane w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Sieradzu


Jan Jarząb


Załącznik do Uchwały Nr XI/ 59/ 2011
Rady Gminy Sieradz
z dnia 28 października 2011 r.

Warunki i tryb postępowania przy udzielaniu dotacji celowych, sprzyjających rozwojowi sportu na obszarze Gminy Sieradz

§ 1. 1. Klub sportowy działający na terenie Gminy Sieradz niedziałający w celu osiągnięcia zysku (zwany dalej Beneficjentem) może otrzymać z budżetu Gminy dotację celową na prowadzenie statutowej działalności sportowej realizując cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.

2. Z dotacji celowej mogą być finansowane wydatki na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych;

4) pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach sportowych;

5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

6) wynagrodzenie kadry szkoleniowej.

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sporu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

§ 2. 1. W celu udzielenia dotacji, o której mowa powyżej Wójt Gminy Sieradz ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej z 30- dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz.

4. Oferta Beneficjenta powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania , w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

§ 3. Szczegółowy wzór oferty określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Sieradz.

§ 4. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Sieradz w drodze zarządzenia.

§ 5. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert kieruje się przede wszystkim:

1) oceną możliwości realizacji zadania przez beneficjentów;

2) oceną kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) gwarancją jakości wykonania zadania oraz kwalifikacjami osób przy udziale, których będzie realizowane zlecone zadanie;

4) wiarygodnością finansową, w tym zakresem finansowania z innych źródeł, wysokością środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 6. Zapis §5 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 7. Komisja Konkursowa przekazuje Wójtowi Gminy Sieradz swoją opinię dotyczącą wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji wraz z protokołami z jej posiedzeń.

§ 8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Wójt Gminy Sieradz.

§ 9. Oferta winna być rozpatrzona w terminie do 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

§ 10. Wyniki konkursu zamieszczane są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz.

§ 11. Beneficjenci przyjmując zlecenie realizacji zadania w powyższym trybie zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizacje zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

§ 12. Umowę o której mowa w § 11, sporządza się z zachowaniem zapisów zawartych w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 13. Szczegółowy wzór umowy określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Sieradz.

§ 14. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta na warunkach określonych w umowie.

§ 15. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji i ocena realizowanego zadania podlega kontroli, w szczególności w zakresie:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonanego zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 16. Wykonawca zadania publicznego jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym zgodnie z treścią umowy w ciągu 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 17. Szczegółowy wzór sprawozdania określi w drodze zarządzenia Wójt Gminy Sieradz.

§ 18. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z rozliczenia dotacji podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta przedkłada się Radzie Gminy Sieradz oraz zamieszcza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieradz;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieradz.

§ 19. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Sieradz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, bądź pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »