| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust 1, art. 42 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, NR 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 201, poz.1183) Rada Gminy w Sulmierzycach uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulmierzycach uchwalonym uchwałą Nr VII/32/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 156, poz.1512) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:

" 3a) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczyzastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), " ;

2) w § 8. ust. 3 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

" 4) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej. " ;

3) w §11 po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:

" 5) asystent rodziny. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Kruszyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »