| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Wierzchlas

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 21 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13) Rada Gminy Wierzchlas uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Uchwała niniejsza ustala na kolejnych pięć lat wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas zwany w dalszej części uchwały "programem".

2. Ilekroć w dalszej części uchwały mowa jest o "zasobie" należy przez to rozumieć Mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2012-2016

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas obejmuje:

1) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku szkolnym w Mierzycach o pow. użytkowej 32,82 m 2 ,

2) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Mierzycach o pow. użytkowej 48,48 m 2 ,

3) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 67 m 2 ,

4) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 58 m 2 ,

5) lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Mierzycach o pow. użytkowej 63,45 m 2 ,

6) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Strugach o pow. użytkowej 47,22 m 2 ,

7) lokal mieszkalny nr 3 mieszczący się w budynku szkolnym w Strugach o pow. użytkowej 37,50 m 2 ,

8) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku szkolnym w Toporowie o pow. użytkowej 47,97 m 2 ,

9) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku szkolnym w Toporowie o pow. użytkowej 64,30 m 2 ,

10) lokal mieszkalny nr 1 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszkowicach o pow. użytkowej 60 m 2 ,

11) lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Kraszkowicach o pow. użytkowej 54 m 2 ,

12) budynek mieszkalny położony na działce nr 2616 w Wierzchlesie o pow. użytkowej 56 m 2 ,

13) budynek mieszkalny położony na działce 2529 w Wierzchlesie o pow. użytkowej 80 m 2 .

2. Z zasobu wymienionego w ust.1 wydziela się:

1) lokale mieszkalne wymienione w punkcie od 1 do 11,

2) lokale socjalne wymienione w punkcie 12 i 13.

§ 3. 1. Stan techniczny zasobu przedstawia się następująco:

1) lokale mieszkalne wyposażone są w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, łazienkę i centralne ogrzewanie,

2) lokale socjalne wyposażone są w instalację elektryczną, wodę i ogrzewanie piecowe.

Rozdział 3.
Zasady wynajmowania lokali

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje czynszów za najem lokali:

1) za lokale mieszkalne,

2) za lokale socjalne.

§ 5. 1. Czynsz obejmuje następujące składniki: podatek od nieruchomości, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku oraz wspólne opłaty za utrzymanie czystości, energię elektryczną.

2. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest ponadto do uiszczenia związanych z eksploatacją mieszkania opłat niezależnych od właściciela, to jest opłat za dostawę energii elektrycznej, wody, energię cieplną, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§ 6. Przy ustalaniu stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu za wyjątkiem czynszu za lokale socjalne, uwzględnia się czynniki obniżające jego wartość użytkową.

§ 7. 1. Ustala się następujące czynniki obniżające oraz wysokość obniżki stawki czynszu:

1) za brak instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej- 20%,

2) za brak instalacji centralnego ogrzewania- 10%,

3) za brak instalacji ciepłej wody- 5%,

4) za brak łazienki- 10%,

5) stawka czynszu regulowanego ulega obniżeniu z tytułu złego ogólnego stanu technicznego budynku, a lokale w nim są zagrzybione, ściany przemarzają - 10%.

2. Czynniki obniżające stawki czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

§ 8. 1. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawkinajniższego czynszu w zasobie.

2. W uzasadnionych przypadkach gdy przemawiają za tym ważne społeczne okoliczności, Wójt może zwolnić najemcę z zapłaty czynszu.

§ 9. Czynsz za lokale mieszkalne i socjalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 10. 1. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m 2 powierzchni użytkowej określa Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Podwyższenie czynszu może być dokonywane przez Wójta Gminy tylko jeden raz w roku.

§ 11. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

§ 12. W czasie trwania stosunku najmu, wynajmujący może podwyższać stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z 3 - miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 13. Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy Urzędu Gminy w Wierzchlesie lub na wskazany przez Urząd rachunek.

Rozdział 4.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji stanu technicznego budynków i lokali

§ 14. Gospodarka mieszkaniowa w gminie finansowana jest w zupełności ze środków budżetu gminy.

§ 15. 1. Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji wskazuje, że stan techniczny lokali będących w zasobie jest dobry.

2. Zakres planowanych remontów do 2016 roku obejmuje: 2012 - 2015 rok - wykonanie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym w Wierzchlesie na działce 2529 - wartość 50.000,00zł. Inne ewentualne remonty bądź modernizacje będą wykonywane w niezbędnym stopniu. Gmina Wierzchlas będzie wykonywała wszelkie drobne remonty lokali mieszkalnych i budynków, w których się one znajdują, w zakresie, na jaki będą pozwalały środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie gminy, w kolejności zależnej od stopnia pilności tych remontów.

3. Jako priorytetowe uznaje się remonty przeprowadzane na podstawie art. 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj. wynikające z wymogów bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności instalacji elektrycznej, drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami zasobu mieszkaniowego

§ 16. Lokalami wchodzącymi w mieszkaniowy zasób Gminy Wierzchlas zarządza Wójt Gminy.

Rozdział 6.
Inne działania w kierunku wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem mieszkaniowym

§ 17. Nie przewiduje się sprzedaży lokali będących w zasobach gminy.

§ 18. Wójt Gminy winien podejmować działania zmierzające do:

1) powiększenia zasobów mieszkaniowych poprzez wykup wolnych lokali,

2) poprawy standardu lokali poprzez instalację urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 19. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Traci moc uchwała Nr X/52/2007 Rady Gminy w Wierzchlesie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzchlas.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »