| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/164/11 Rady Miasta Kutno

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miasta Kutno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/10 Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kutno na 2011 rok zmienionej uchwałami: Nr IV/32/11 Rady Miasta Kutno z dnia 1 lutego 2011 r., Nr V/48/11 Rady Miasta Kutno z dnia 15 marca 2011 r., Nr VI/77/11 Rady Miasta Kutno z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr VII/88/11 Rady Miasta Kutno z dnia 24 maja 2011 r., Nr IX/106/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr XI/120/11 Rady Miasta Kutno z dnia 2 września 2011 r., Nr XIII/143/11 Rady Miasta Kutno z dnia 25 października 2011 r. i Nr XIV/154/11 Rady Miasta Kutno z dnia 28 listopada 2011 r., dokonuje się następujących zmian:

1) Tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 299.539 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 299.539 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Kutno


Jacek Sikora


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/164/11
Rady Miasta Kutno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Tabela nr 5 - Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2011

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60004

Wpłata na kapitał podstawowy MZK Sp. z o.o. w Kutnie

94 816,68

94 816,68

94 816,68

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

2

600

60016

Budowa infrastruktury w ŁSSE i Dzielnicy Przemysłowej, w tym: Przebudowa skrzyżowania Drogi Krajowej Nr 92 z ulicą Wschodnią w Kutnie

4 076 962

4 076 962

2 340 000

736 962

A.
B.
C.1 000 000
D.

0

Urząd Miasta Kutno

3

600

60016


Budowa i modernizacja dróg: ul. Berlinga, Czarnieckiego II etap, Cmentarna - II etap, Deotymy, Krzywa - I etap, Limanowskiego, Piątkowska, Sowia, Staffa, Sporna, Wspólna, Zapłotek, Żółkiewskiego, Peowiacka, Powstania Styczniowego, Bohaterów Walk nad Bzurą oraz modernizacja i przebudowa dróg, chodników, parkingów, placów, w tym m.in.: ul. Warszawskie Przedmieście, Łokietka, Grunwaldzka, Troczewskiego, chodnik Wyszyńskiego, Jana Pawła II

7 425 000

7 425 0001 425 000

+ 125 000

6 000 000

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

4

600

60016

Budowa i modernizacja dróg: Przebudowa drogi gminnej Kutno - Kuczków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

1 030 000

1 030 000

1 030 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno Urząd Gminy Kutno

5

630

63095

Rozbudowa baseballowego kompleksu turystyczno - rekreacyjno - sportowego w Kutnie - budowa Aquaparku

31 482 727

23 800 000

3 959 323

12 850 000

A.
B.
C.
D.4 235 779

2 754 898

Urząd Miasta Kutno

6

700

70001

Budownictwo mieszkaniowe - modernizacja zasobów komunalnych

102 436,32

102 436,32

102 436,32

0

A.
B.
C.
D.

0

Zarząd Nieruchomości Miejskich

7

700

70005

Wykupy nieruchomości

900 000

900 000

900 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

8

700

70095

Budownictwo mieszkaniowe

8 212 552

2 000 000

0

0

A.
B.
C.
D.2 000 000

0

Urząd Miasta Kutno, Zarząd Nieruchomości Miejskich

9

750

75023

Modernizacja budynku Urzędu Miasta oraz zakup komputerów i oprogramowania

160 000

160 000

160 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

10

750

75095

Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - dotacja celowa

10 706

10 706

10 706

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Marszałkowski w Łodzi

11

754

75495

Monitoring Miasta

160 000

160 000

160 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

12

801

80101

Modernizacja budynku SP Nr 9 - podjazd dla niepełnosprawnych

50 000

50 000

50 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno, SP Nr 9

13

801

80110Zakup sprzętu komputerowego w ramacho projektu "Arystoteles w Kutnie"

55 400

55 400

55 400

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

14

851

85195

Pomoc finansowa dla Powiatu Kutnowskiego na zabezpieczenie wkładu własnego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. przy pozyskaniu środków zewnętrznych na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do ratowania zdrowia i życia pacjentów oraz na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej dla spełnienia kryteriów w procesie kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia na lata 2012-2014

300 000

300 000

300 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno Starostwo Powiatowe KSS Sp. z o.o.

15

851

85154

Zakup sprzętu komputerowego, RTV, rekreacyjno - sportowego i edukacyjnego

13 500

13 500

13 500

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

16

852

85203

Zakup sprzętu komputerowego dla ŚDS

5 000

5 000

5 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

17

852

85219

Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i budynku Noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup komputerów i oprogramowania

165 000

165 000

165 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

18

900

90005

Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Gimnazjum nr 1, Gimanzjum nr 2, Gimnazjum nr 3 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 4.876.560 zł) (w 2009 r. 20.740 zł , w 2010 r Gimnazjum Nr 2 - 2.076.990,71 zł, w 2011 r. Gimnazjum nr 1 - 1.843.829,29 zł, w 2012 r. Gimnazjum nr 3 - 935.000 zł)

4 855 820

1 843 830

458 766

0

A.
B.
C.
D.

1 385 064

Urząd Miasta Kutno

19

900

90005

Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 6 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 1.582.860 zł, w tym: 20.740 zł z roku 2009)

1 562 120

1 562 120

492 424

0

A.
B.
C.
D.

1 069 696

Urząd Miasta Kutno

20

900

90095

Dokumentacje techniczne

500 000

500 000

500 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno

21

921

92109

Modernizacja Kutnowskiego Domu Kultury, w tym:

22 937 361

19 705 612

3 560 804

8 000 000

A.
B.
C.
D. 300.000

7 844 808

Urząd Miasta Kutno

Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz polepszenie dostępności do oferowanych usług poprzez modernizacje Kutnowskiego Domu Kultury (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - 14.547.166 zł) (w tym z roku 2008 i 2009 - 415.836 zł)

18 211 749

14 980 000


3 197 997
+ 500 000

6 000 000

A.
B.
C.
D. 300 000

5 482 003

Urząd Miasta Kutno


Rozwój infrastruktury kultury poprzez utworzenie Centrum Teatru, Muzyki i Tańca w Kutnie (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 - 4.939.112 zł) (w tym z roku 2009 - 213.500 zł) - Dom Dochodowy Straży Ogniowej

4 725 612

4 725 612

362 807

2 000 000

A.
B.
C.
D.

2 362 805

Urząd Miasta Kutno

22

921

92109

Zakup sprzętu multimedialnego (projektor cyfrowy z funkcją 3D)

135 000

135 000

135 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Kutnowski Dom Kultury

23

921

92116

Modernizacja budynku Biblioteki

60 000

60 000

60 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Urząd Miasta Kutno, Biblioteka

24

921

92118

Zakup środków trwałych dla Muzeum Regionalnego

7 000

7 0007 000

+ 7 000

0

A.
B.
C.
D.

0

Muzeum Regionalne w Kutnie

25

926

92601

Zakup środków trwałych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

113 300

113 300

113 300

0

A.
B.
C.
D.

0

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

26

926

92695

Budowa boisk i infrastruktury sportowej, w tym: Orlik 2012 przy Al.ZHP

3 266 334

1 166 334

0

500 000

A.
B.333 334
C.333 000
D.

0

Urząd Miasta Kutno

Ogółem

87 681 035,00

65 442 017,00

16 098 476,00

28 086 962,00

8 202 113,00

13 054 466,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MS, UE …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki z prywatyzacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/164/11
Rady Miasta Kutno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Tabela Nr 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/19/10
Rady Miasta Kutno z dnia 21 grudnia 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

41 406 999

1.

Kredyty

§ 952

27 470 162

2.

Pożyczki

§ 952

616 800

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

0

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6 535 779

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

6 784 258

Rozchody ogółem:

12 974 589

1.

Spłaty kredytów

§ 992

11 941 894

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

1 032 695

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

0

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/164/11
Rady Miasta Kutno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

160 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

-

160 000

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-

160 000

852

Pomoc społeczna

60 000

60 000

85220

Mieszkania chronione

-

60 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

60 000

85295

Pozostała działalność

60 000

-

0970

Wpływy z różnych dochodów

60 000

-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-

720

85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

-

720

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

-

720

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

120 000

90095

Pozostała działalność

-

120 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

-

120 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

18 819

92195

Pozostała działalność

-

18 819

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-

18 819

Razem

60 000

359 539

Ogółem zwiększenie dochodów

-

299 539


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/164/11
Rady Miasta Kutno
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Dział

Rozdz.

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

500

Handel

10 000

-

50095

Pozostała działalność

10 000

-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 000

-

600

Transport i łączność

-

265 000

60016

Drogi publiczne gminne

-

265 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

140 000

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

125 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

40 000

-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000

-

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

40 000

-

710

Działalność usługowa

-

72 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

-

72 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

72 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

30 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

-

30 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

30 000

757

Obsługa długu publicznego

817 000

-

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

817 000

-

Obsługa długu

817 000

-

801

Oświata i wychowanie

-

100 000

80101

Szkoły Podstawowe

-

60 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

60 000

80104

Przedszkola

-

40 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

40 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

181 539

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

20 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

-

20 000

90095

Pozostała działalność

-

161 539

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

161 539

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54 000

572 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

540 000

Dotacje na zadania bieżące

-

40 000

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

500 000

92116

Biblioteki

37 000

10 000

Dotacje na zadania bieżące

37 000

10 000

92118

Muzea

7 000

7 000

Wydatki majątkowe - inwestycje

-

7 000

Dotacje na zadania bieżące

7 000

-

92195

Pozostała działalność

10 000

15 000

Wydatki bieżące na realizację zadań statutowych

10 000

15 000

Razem

921 000

1 220 539

Ogółem zwiększenie wydatków

-

299 539

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »