| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/144/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów "per saldo" o kwotę 250.250,00 zł, z tego:

1) zwiększenie o kwotę 165.128,00 zł z tytułu dofinansowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa projektu pn.: "Przebudowa ulicy Suchej w Ozorkowie" realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011". Wydatki na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Suchej w Ozorkowie" zostały zabezpieczone w budżecie 2011 roku;

2) zwiększenie o kwotę 27.966,00 zł związane jest z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotacji na zadania:

a) nasadzenie drzew i krzewów na skwerze pomiędzy ulicą Zgierską a Sienkiewicza w Ozorkowie kwota 22.455,00 zł . Wydatki na zadanie zostały zabezpieczone w budżecie 2011 roku,

b) sporządzenie inwentaryzacji i oceny stanu pomników przyrody na terenie miasta Ozorkowa kwota 5.511,00 zł. Wydatki na zadanie zostały zabezpieczone w budżecie 2011 roku;

3) zmniejszenie o kwotę 415.378,00 zł dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

4) zmniejszenie o kwotę 27.966,00 zł dochodów bieżących z tytułu grzywny mandatów i innych kar pieniężnych.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 250.250,00 zł.

§ 3. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/144/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zwięk- szenia

Kwota zmniej- szenia

1

2

3

4

5

6

Zadania własne

Dochody majatkowe; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

600

Transport i łączność

165128,00

60016

Drogi publiczne gminne

165128,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

165128,00

Dochody majatkowe; dochody ze sprzedaży majątku

700

Gospodarka mieszkaniowa

415378,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

415378,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

415378,00

Dochody bieżące

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

27966,00

75416

Straż gminna

27966,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pienieżne od ludności

27966,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27966,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

27966,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

27966,00

Ogółem:

193094,00

443344,00

"per saldo"

250250,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/144/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zmniej- szenia

1

2

3

4

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

600

Transport i łączność

250250,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

250250,00

z tego:

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną Powiatowi Zgierskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Remont ulicy Listopadowej w Ozorkowie"

250250,00

Razem: wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst

250250,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »