| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zmiany budżetu miasta Ozorkowa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1 i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.073.801,02 zł w zakresie dofinansowania projektu pn.: "Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§ 2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków "per saldo" o kwotę 1.294.600,00 zł w zakresie wydatków majątkowych na projekt pn.: "Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej" " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§ 3. Przenosi się środki po stronie wydatków w kwocie 42.066,00 w związku z zawarciem w dniu 26 października 2011 roku umowy nr UDA-RPLD.06.01.00-00-022/11-00 o dofinansowanie projektu pn.: "Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej historycznego centrum miasta" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 220.798,98 zł z tytułu wolnych środków.

§ 5. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 1.558.820,07 zł i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Dokonuje się następujących zmian w budżecie miasta Ozorkowa:

1) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


mgr Roman Kłopocki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/151/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie dochodów na rok 2011 ( w zł)

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota zmniej- szenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

Dochody majątkowe; dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:

1073801,02

750

Administracja publiczna

567883,26

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

567883,26

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

567883,26

801

Oświata i wychowanie

492172,00

80101

Szkoły podstawowe

492172,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

492172,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

13745,76

92195

Pozostała działalność

13745,76

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

13745,76

Razem:

1073801,02


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie wydatków na rok 2011 (w zł)

Dział

Rozdz.

Treść

Kwota zwięk- szenia

Kwota zmniej- szenia

1

2

3

4

5

Zadania własne

600

Transport i łączność

42066,00

60095

Pozostała działalność

42066,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

42066,00

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej historycznego centrum miasta

42066,00

Wydatki majątkowe; inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

600

Transport i łączność

42066,00

60095

Pozostała działalność

42066,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

42066,00

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Ozorkowie w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej historycznego centrum miasta

42066,00

750

Administracja publiczna

100,00

694000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100,00

694000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

100,00

694000,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego ul. Wigury 1

694000,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Urzędu Miejskiego ul. Listopadowa 16

100,00

801

Oświata i wychowanie

600800,00

80101

Szkoły podstawowe

600800,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

600800,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 4, ul. Średnia 30

338000,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Cegielniana 25

256000,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - budynek Szkoły Podstawowej Nr 5, ul. Konarskiego 2

6800,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

100,00

92195

Pozostała działalność

100,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:

100,00

Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej, z tego: etap - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Ozorkowie przy ul. Mielczarskiego 17

100,00

Razem:

42266,00

1336866,00

"Per saldo"

1294600,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/151/11
Rady Miejskiej w Ozorkowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Zmiany budżetu po stronie przychodów na rok 2011 (w zł)

Paragraf

Treść

Kwota zmniejszenia

1

2

3

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

220798,98

Razem:

220798,98

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »